Spring navigation over
Indhold start

Koordinering af tilsynsbesøg og regulering på arbejdsmiljøområdet i forhold til andre myndigheders tilsyn og regler

Dato29.10.2013
Nummer227

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem:

Når virksomheder og landmænd har haft tilsyn og kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet og andre tilsynsmyndigheder, kan de ind imellem være i tvivl om, hvem det er, de har haft besøg af, og hvordan det hænger sammen med et tidligere besøg fra en anden myndighed. Derudover kommer det i forbindelse med kontrolbesøgene til udtryk, at forskellige myndigheder har regulering, hvor der er snitflader til anden lovgivning, og hvor der i den enkelte lovgivning stilles forskellige og i nogle tilfælde modstridende krav. Der har f.eks. været tilfælde, hvor Fødevaremyndighederne har stillet krav om vaskbare vægge, mens Arbejdstilsynet efterfølgende har stillet krav om støjdæmpning. Disse krav kan indebære modstridende løsninger, og det stiller virksomheden i en situation, hvor de er i tvivl om, hvordan de skal leve op til lovgivningen.

Der kan med fordel arbejdes for at sikre en øget koordinering af forskellige myndigheders tilsynsbesøg, herunder evt. samle besøgene i ét besøg. Ligeledes bør myndighedernes sikre, at der ikke er modstridende krav i forskellige lovgivninger.

Berørte virksomheder

Denne problemstilling kan i princippet berøre næsten alle typer virksomheder.

Evt. forslag til løsning

Virksomhedsforum anbefaler:

  1. at det tilstræbes, at Arbejdstilsynet koordinerer sine tilsynsbesøg med andre relevante tilsynsmyndigheder uden at det giver anledning til forsinkelser eller yderligere bureaukrati for virksomhederne.
  2. At der gennemføres en kortlægning af, hvor Arbejdsmiljøreguleringen kolliderer med lovgivning. I arbejdet inddrages Arbejdsmarkedets parter.
  3. at der gennemføres initiativer med henblik på at undgå regelkollision på tværs af myndigheder
  4. At myndigheden på det respektive regelområde, der konstaterer regelkollision, har pligt til at tage initiativ til at udrede problemet. Denne myndighed tager initiativ til at indkalde øvrige myndigheder, så man sammen kan vurdere behov og muligheder for at ændre regel eller praksis i de tilfælde, hvor der konstateres regelkollision. Der skal fastlægges en procedure for håndtering af konstaterede regelsammenstød med henblik på at sikre, at ansvaret for at håndtere sammenstødet bliver løftet.

Yderligere oplysninger

Alle offentlige myndigheder med ansvar for kontrol er relevante i denne sammenhæng.

Ad 1) Arbejdstilsynet arbejder allerede med koordinering af tilsynsbesøg med andre myndigheder. Fx er indsatsen mod social dumping en tværgående myndighedsindsats, som udover AT omfatter SKAT og politiet, for at sikre, at de udenlandske virksomheder overholder dansk lovgivning. De tre myndigheder gennemfører bl.a. en række fælles landsdækkende og lokale aktioner. Imellem aktionerne gennemføres opsøgende aktiviteter, og der arbejdes for at udbygge indbyrdes samarbejde og koordinering. Der er fx etableret faste kontaktveje mellem AT, SKAT og politiet, som skal sikre et smidigt og effektivt samarbejde i det daglige.

AT har også deltaget i et samarbejde med SKAT og Fødevarestyrelsen om et forsøg med udvidet vejledning på FVSTs førstegangsbesøg i nyåbnede restauranter. FVSTs tilsynsførende er blevet klædt på til at kunne informere om ATs regler jf. ATs Startpakke til nystartede virksomheder. Startpakken indeholder information om tre centrale krav til virksomhederne herunder udarbejdelse af APV, afholdelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse samt at sikre oplæring og instruktion af ansatte. Formålet med forsøget har bl.a. været at undersøge, om tværoffentlig vejledning giver virksomhederne en bedre og mere sammenhængende viden om deres forpligtelser og dermed højere regelefterlevelse. FVST gennemfører en evaluering af forsøget, der forventes klar medio 2014.

AT tilstræber dermed allerede at koordinere tilsynsindsatsen på udvalgte områder i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt.

I de fleste tilfælde vil det ikke være hensigtsmæssigt med fælles tilsynsbesøg, da AT typisk skal kontrollere andre lovområder end andre myndigheder. Fælles tilsynsbesøg vil derfor ikke reelt føre til hverken tidsbesparelser eller mindre bureaukrati for virksomhederne. Det vurderes desuden, at eventuelle gevinster vil være ude af proportion med de administrative og økonomiske omkostninger for myndigheder ved yderligere koordinering.

AT skal på tilsyn altid tale med en repræsentant for arbejdsgiveren samt repræsentanter fra virksomhedens medarbejdere eller arbejdsmiljøorganisation uanset deres funktion i øvrigt på virksomheden. Andre myndigheder skal tale med personer beskæftiget med den specifikke funktion deres tilsyn vedrører. Fx skal FVST tale med medarbejdere i produktionen af fødevarer og SKAT med medarbejdere i bogholderiet.

Det er vurderingen, at fælles tilsynsbesøg i praksis vil kunne resultere i, at en virksomhed oplever besøget som omfattende, massivt og forstyrrende i forhold til driften.

Ad 2, 3 og 4) Det gælder generelt, at AT ikke giver påbud om, på hvilken måde et konkret arbejdsmiljøproblem skal løses (metodekrav). Det er derimod virksomheden selv, der kan vælge, hvilken løsning den vil iværksætte for at løse problemet (metodefrihed).

Der eksisterer allerede procedurer til at sikre, at regelkollision mellem forskellige myndigheders regler undgås. Fx sendes alle nye regler i høring for at undgå regelkollision.

AT vil bede Virksomhedsforum og arbejdsmarkedets parter om at melde ind til AT, hvor virksomhederne konkret oplever kollision mellem arbejdsmiljølovgivningen og andre lovkomplekser på fx fødevare- eller miljøområdet. På baggrund af de indkomne eksempler nedsættes der en interministeriel arbejdsgruppe med BM for bordenden, der vurderer de enkelte eksempler og foretager en samlet afrapportering med forslag til løsning af eventuelle regelkollisioner.

Den tværgående myndighedsindsats mod social dumping finder sted løbende fra primo 2014.

Forslaget er implementeret i 2015

Ad 1) Forslaget er implementeret pba. den eksisterende praksis.

Ad 2, 3 og 4)

En interministeriel arbejdsgruppe med BM for bordenden har vurderet de indkomne eksempler fra bl.a. virksomhedsforum på regelkollisi-on.

Arbejdsgruppen har afsendt en rapport med resultaterne af myndighedernes behandling af i alt 11 forskellige problemstillinger til Virksom-hedsforum og Arbejdsmiljørådet i sommeren 2015.

I rapporten fremgår, udover selve behandlingen af emnerne, også en række tiltag som myndighederne har iværksat for at imødegå de forskellige problemstillinger.

Forslaget er dermed implementeret i 2015.

Det er forventeligt at initiativet har ført til en bedre forståelse af myndighedernes regler på de problematiserede områder. Herunder en tydeliggørelse af ansvar i de konkrete situationer.