Spring navigation over
Indhold start

Guide til indberetning af arbejdsskader

Dato29.10.2013
Nummer231

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Som Virksomhedsforum tidligere har peget på, oplever arbejdsgiverne, at det kan være vanskeligt at forstå det sprog/den terminologi, der anvendes i forbindelse med indberetningen af arbejdsskader. Det gælder i forhold til sproget i selve indberetningsløsningen, men også i forhold til at få overblik over processen, og hvad der skal anmeldes mv.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder der skal indberette arbejdsskader.

Forslag

Virksomhedsforum har tidligere foreslået, at der skal foretages en kritisk gennemgang af sproget/terminologien i indberetningsløsningen EASY og i de opfølgende skemaer, som Arbejdsskadestyrelsen udsender.

I forlængelse heraf og i forbindelse med udviklingen af et nyt system til indberetning af arbejdsskader foreslår Virksomhedsforum, at Arbejdsskadestyrelsen udarbejder en kort, klar og forestålig hjælpetekst/guide, som Virksomhederne kan orientere sig i undervejs i indberetningen, hvis de får behov. Derudover bør guiden anvende visuelle og grafiske virkemidler som redskab til at lede brugeren igennem systemet og oversætte reglerne til virksomhedens hverdag. Guiden bør være integreret i den nye digitale løsning.

Yderligere oplysninger

Til inspiration henvises til den britiske guide ”A guide to the Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations”:

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet har indledt overvejelser om videre-/nyudvikling af system til elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker, EASY. Det sker som led i den løbende udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger, og Digitaliseringsstyrelsens Udviklingsvejledning vil ligge til grund for overvejelserne om den fortsatte udvikling.

Udviklingsvejledningen indeholder krav og anbefalinger til udvikling af gode selvbetjeningsløsninger, fx fokus på målgrupper, sprog og brugerinvolvering. I overvejelserne om udvikling af en forbedret løsning til anmeldelse af arbejdsulykker indgår bl.a. hensynet til at sikre en enkel, let og smidig afvikling af den obligatoriske anmeldelse af arbejdsulykker.

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet har aftalt at bede systemleverandøren om at udarbejde en videoguide, der skal indlægges i EASY-systemet. Guiden skal anskueliggøre brugen af anmeldesystemet for de virksomheder, der anmelder via EASY.

Løsningen forventes at kunne implementeres inden udløbet af februar måned 2014.

Forslaget er implementeret i 2017.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet har udviklet et nyt fælles system til elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker (EASY). Det har gjort anmeldeprocessen lettere at forstå og mere smidig for arbejdsgivere, der anmelder arbejdsulykker. Systemet blev sat i drift den 17. juni 2017

Det nye system har gennemgået den fælles offentlige brugertest, som blev gennemført af et eksternt bureau. I testen indgik blandt andet virksomhedernes oplevelse af anmeldeprocessen, herunder om de forstod, hvad de skulle indberette, og hvordan de skulle indberette arbejdsulykker. Det har i høj grad bidraget til udarbejdelsen af korte, klare og forståelige hjælpetekster vejledninger og hjælpetekster i den digitale løsning, som virksomhederne kan orientere sig i, når de er i gang med at anmelde.

Ny EASY betyder, at virksomheder, der anmelder arbejdsskader, sparer tid, når de skal anmelde arbejdsulykker, ligesom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet, forventeligt og på sigt ikke i samme grad skal supportere virksomhederne i anmeldeprocessen.