Spring navigation over
Indhold start

Sagsbehandlingstiden i Arbejdstilsynet ved klager over strakspåbud skal forkortes

Dato29.10.2013
Nummer232

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Strakspåbud afgives ved alvorlige arbejdsmiljøproblemer og betyder, at problemet skal udbedres med det samme. Klage over et strakspåbud har ikke opsættende virkning.

Sagsbehandlingsprocessen ved klager over strakspåbud er den samme, som ”almindelige” klager over Arbejdstilsynets afgørelser. Arbejdstilsynet har oplyst, at Arbejdstilsynet i udgangspunktet sender en udtalelse til Arbejdsmiljøklagenævnet senest 6 uger efter klagen er modtaget. I praksis er der dog flere eksempler på, at der kan gå væsentlig længere tid (mere end seks måneder), før afgørelsen træffes. Det betyder, at virksomheden påføres en udgift, der kan vise sig unødvendig, og at virksomheden holdes i uvished i lang tid.

Et eksempel er Danstokersagen, sagsnr.: 2009-5131-00189

Sagen starter med 2 strakspåbud den 1. oktober 2009. Sagen omhandler adgang til inspektion af kedel. Virksomheden klager over strakspåbuddene indenfor fristen. Klagen afgøres af Klagenævnet 3. juli 2012, der ændrer Arbejdstilsynets metodepåbud, så der er metodefrihed til at efterkomme påbuddet.

Danstoker vender tilbage til Arbejdstilsynet med en beskrivelse af, hvordan påbuddet/afgørelsen fra Klagenævnet vil blive efterkommet. 4. december 2012 meddeler Arbejdstilsynet at tilbagemeldingen ikke kan accepteres.

21. december klager virksomheden over denne afgørelse. 26. juli 2013 fremsender Arbejdstilsynet deres udtalelse i sagen til arbejdsmiljøklagenævnet.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder i Danmark, der får besøg af Arbejdstilsynet.

Forslag

Sagsbehandlingen strammes op, således at Arbejdstilsynet inden for 4 uger skal have oplyst virksomheden om, at klagen er videresendt til Arbejdsmiljøklagenævnet, eller at påbuddet er ophævet.

Yderligere oplysninger

Berørt ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Berørt lovgivning: Arbejdsmiljøloven § 77, stk. 2.

Arbejdsmiljølovgivningen indeholder ikke frister for, hvornår Arbejdstilsynet skal have sendt udtalelse til Arbejdsmiljøklagenævnet i forbindelse med en konkret klage.
Arbejdstilsynet har imidlertid udviklet interne sagsbehandlingsmål med henblik på at tilstræbe en optimal sagsbehandling.

På baggrund af forslaget fra virksomhedsforum vil Arbejdstilsynet i første halvår af 2014 indføre reviderede interne retningslinjer om, at Arbejdstilsynet skal sende udtalelse til Arbejdsmiljøklagenævnet eller ophæve afgørelsen inden fire uger fra en klage er modtaget, når der er klaget over et forbud eller et strakspåbud.

Virksomhedsforum har alene foreslået kortere sagsbehandlingstid for klager over strakspåbud.

Arbejdstilsynet finder dog, at ovennævnte løsning også skal dække afgørelsestypen ”forbud”, fordi der gælder samme hensyn til virksomhederne ved disse afgørelser som ved strakspåbud.

Forslaget forventes gennemført i 1. halvår 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Initiativet er gennemført ved udarbejdelse af nye interne retningslinjer om, at klage over forbud og strakspåbud i medfør af arbejdsmiljølovgivningen har et sagsbehandlingsmål på 4 uger.

De interne retningslinjer er fast sat i At-intern instruks nr. IN-18-17 om frister for behandling af klagesager, som trådte i kraft den 1. juli 2014.