Spring navigation over
Indhold start

Arbejdstilsynet skal arbejde aktivt for at utilsigtede besøg minimeres

Dato29.10.2013
Nummer233

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhedsforum har fået henvendelse fra en enmandsvirksomhed i liberalt erhverv (selvstændig konsulent), som havde besøg af Arbejdstilsynet tre gange inden for kort tid (den tredje gang angiveligt for at kontrollere virksomhedens holdingselskab).

Tilsyn med enmandsvirksomheder i liberalt erhverv skal fortsat forekomme inden for særlige brancher f.eks. arkitekter. Virksomhedsforum antager dog, at besøgene i den pågældende virksomhed beror på en misforståelse/fejludtræk i Arbejdstilsynets registre el lign.

Virksomhedsforum er ikke bekendt med, hvor hyppigt sådanne fejlscreeninger forekommer. Det er dog vigtigt, at Arbejdstilsynets i videst mulige omfang sikrer, at sådanne fejlbesøg ikke forekommer. Det er vigtigt af hensyn til de berørte virksomheder og effektiv anvendelse af arbejdstilsynets ressourcer samt i forhold til at sikre tillid til Arbejdstilsynet.

Forslag

Arbejdstilsynet har retningslinjer for, hvilke virksomheder, der udtages til kontrol. Virksomhedsforum opfordrer til, at Arbejdstilsynet arbejder aktivt for at minimere ”fejlscreeninger”, så utilsigtede kontrolbesøg minimeres.

Arbejdstilsynet arbejder allerede aktivt for at utilsigtede besøg minimeres og har allerede retningslinjer og procedurer til at tage hånd om, at utilsigtede tilsynsbesøg minimeres så meget som muligt.

Arbejdstilsynet gennemfører mellem 2012 og 2020 risikobaseret tilsyn med alle virksomheder med over to årsværk ansat. Virksomheder, der i et givent år er udtaget til et risikobaseret tilsyn, bliver ringet op af Arbejdstilsynet inden tilsynsbesøget. Den telefoniske henvendelse giver Arbejdstilsynet mulighed for at spørge ind til, om der fortsat er ansatte på virksomheden, og virksomheden har mulighed for at oplyse, hvis der ikke er ansatte. Den telefoniske kontakt bidrager dermed til at utilsigtede besøg undgås.
Arbejdstilsynets fører tilsyn med, at virksomheder med ansatte overholder arbejdsmiljøreglerne.

Virksomheder uden ansatte, fx enkeltmandsvirksomheder, skal derfor som hovedregel ikke have besøg af Arbejdstilsynet. Der er dog visse bestemmelser i arbejdsmiljøloven, der gælder for virksomhedsejere, selvom der ikke er ansatte på virksomheden. Det kan f. eks. være regler om arbejde i højden eller om farlige maskiner.

Arbejdstilsynets viden om virksomhederne kommer pt. fra det centrale CVR-register, herunder også oplysninger om antal ansatte på virksomheden.

Som del af grunddataprogrammet skal data fra e-indkomstregisteret og CVR-registeret genbruges og sammenkøres. Det forventes, at denne løsning bliver indført med udgangen af 2014. Informationer om fx antal ansatte vil herefter være opdaterede, og det er derfor forventningen, at utilsigtede besøg kan minimeres yderligere.

Hvis den tilsynsførende kommer ud til en virksomhed, der oplyser, at de ikke har ansatte, vil den tilsynsførende som udgangspunkt ikke gennemføre tilsynet.

Forslaget anses for allerede at være gennemført.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Forslaget fra virksomhedsforum vurderes at være gennemført, jf. svaret.