Spring navigation over
Indhold start

Arbejdstilsynets udtrækning af virksomheder, en koordinering af teknikken

Dato29.10.2013
Nummer234

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Nogle virksomheder oplever at få mange forskellige besøg af Arbejdstilsynet tæt på hinanden. Det kan være kontrolbesøg, risikobaseret tilsyn og detailbesøg. Virksomhederne kan ofte ikke skelne mellem de forskellige typer af besøg fra Arbejdstilsynets side og bliver derfor i tvivl om, hvorfor de får disse forskellige besøg.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder der oplever at havne i ovennævnte situation.

Forslag

Tilsynsbesøgene koordineres med henblik på at reducere gentagende besøg samtidig med at formålet med tilsynsbesøgene respekteres, med mindre der er en særlig begrundelse for det. Det kan blandt andet sikres ved, at Arbejdstilsynets forskellige ”kontrol-udtrækningssystemer”- koordineres og optimeres, så en virksomhed ikke oplever at få flere forskellige tilsyn indenfor en kort tidshorisont. Derudover bør det afprøves om forskellige typer tilsynsbesøg kan afholdes på samme tidspunkt i virksomhederne. Det vil være ikke blot ressourcebesparende for virksomhed og arbejdstilsyn men også opleves mere meningsfuldt.

Yderligere oplysninger

Det er muligt, at disse sammenfald af forskellige tilsynsbesøg – som en slags ”overgang” mellem to forskellige tilsynssystemer. Men uanset om der er tale om et overgangsfænomen så bør der rettes op herpå.

Arbejdstilsynet lægger vægt på ikke at komme unødvendigt tit på forskellige typer af tilsynsbesøg. For at reducere andelen af unødige gentagne besøg har Arbejdstilsynet forskellige procedurer til at sikre, at forskellige typer af tilsyn kan afholdes på samme tidspunkt i virksomheden, når det giver mening.

Alle oplysninger knyttet til den enkelte virksomhed er registreret i Arbejdstilsynets planlægningssystem. Dermed kan fx en ulykkesundersøgelse eller undersøgelse af klager foretages i forbindelse med et risikobaseret tilsyn, når den konkrete situation tillader det. I sidstnævnte tilfælde vil virksomheden ikke blive orienteret om, at der også undersøges en klage for at beskytte den, som har klaget over arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet kan dog i visse tilfælde have behov for at komme igen på virksomheden inden for en kort periode for at sikre, at arbejdsmiljøforholdene lever op til lovgivningen på området.

En opgørelse over gennemførte tilsyn i 2012 viser, at der kun er ca. 2300 virksomheder, der har fået flere forskellige besøg i 2012. Det svarer til en lille del (ca. fem pct). af de virksomheder, der fik besøg i 2012.

Flere besøg sker f. eks. i de virksomheder, hvor tilbagemeldingen fra virksomheden på et påbud enten er mangelfuld eller helt udebleven. Her kan Arbejdstilsynet gennemføre et uanmeldt kontrolbesøg på virksomheden for at se, om arbejdsmiljøproblemet er løst eller ej.

Det kan også være, hvis der sker en alvorlig ulykke eller anmeldes en alvorlig klage over arbejdsmiljøet på en virksomhed, der allerede har haft besøg af Arbejdstilsynet. I så fald kan Arbejdstilsynet komme igen på virksomheden inden for en kort periode for at undersøge de pågældende forhold.

I opgørelsen indgår ikke flere besøg som led i det risikobaserede tilsyn eller i forbindelse med den særlige tilsynsindsats jf. nedenfor.

Som udgangspunkt gennemføres risikobaserede tilsyn altid på ét besøg. Det kan dog være nødvendigt at komme igen på endnu et besøg. Fx hvis der er mistanke om problemer i det psykiske arbejdsmiljø, som skal undersøges nærmere. Eller hvis der er tale om en virksomhed, hvor de relevante personer ikke var til stede under det første besøg. Det efterfølgende besøg vil altid være koordineret og aftalt med virksomheden.

I forbindelse med de særlige tilsynsindsatser, som Arbejdstilsynet gennemfører for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø og problemer med muskelskeletbesvær på virksomhederne, bliver virksomheden besøgt to gange inden for en periode på op til seks måneder.

Det første besøg er et vejledningsbesøg, hvor virksomheden får hjælp til selv at arbejde med sit arbejdsmiljø. På det andet besøg kontrollerer Arbejdstilsynet, at arbejdsmiljøet er i orden og giver påbud, hvis der er problemer. Også i dette tilfælde vil det andet besøg være koordineret og aftalt med virksomheden.

Virksomheder, der får et tilsyn som led i de særlige tilsynsindsatser, vil ikke samtidigt få et risikobaseret tilsyn i det samme kalenderår.

Forslaget fra virksomhedsforum vurderes derfor allerede at være gennemført, idet Arbejdstilsynet allerede arbejder for at reducere utilsigtede gentagne besøg hos virksomhederne.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Forslaget fra virksomhedsforum vurderes at være gennemført, jf. svaret.