Spring navigation over
Indhold start

Ensretning af digitale platforme, dataformater mv.

Dato29.10.2013
Nummer235

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne oplever, at digitale løsninger fra offentlige myndigheder er karakteriseret ved en ”silo” tankegang og ikke er tænkt sammen og ensrettet mht. fx dataformater og de browsere, som systemerne er optimeret til.

Virksomhederne oplever fx, at de for nogle indberetninger kan indberette i en bestemt browser, mens der for andre indberetninger kræves en anden.

Berørte virksomheder

Alle, der indberetter digitalt.

Forslag

Digitale løsninger bør samtænkes bedre på tværs af myndigheder mht. bl.a. dataformater, samt de systemer og programmer der anvendes.

F.eks. bør der være fælles krav til myndigheder med digitale løsninger om, hvilke browsere og nødvendige programmer (herunder versioner) deres systemer skal være optimeret til.

Der bør desuden ske en ensretning af de dataformater, der anvendes.

Virksomhedsforum anbefaler, at der opstilles fælles krav til offentlige digitale løsningernes browseroptimering, dataformater mv.

Virk.dk samler virksomhedsrettede digitale selvbetjeningsløsninger fra hele den offentlige sektor, pt. ca. 1600. For at sikre en ensartethed og høj brugervenlighed i de erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger, der skal kunne tilgås gennem Virk.dk, er der udarbejdet en Designmanual for Virk.dk. Designmanualen stiller krav til udformningen af selvbetjeningssystemer, herunder konkrete krav til, hvilke browsere løsningerne skal understøtte samt genbrug af data. Designmanualen stiller i dag ikke krav til at selvbetjeningsløsninger løbende skal opdateres til nye versioner af programmer og browsere.

På baggrund af Virksomhedsforums forslag iværksættes opdatering af Designmanualen, med henblik på at indarbejde krav om fortløbende opdatering af erhvervsrettede digitale selvbetjeningsløsninger.

Samtidig vil Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Erhvervsstyrelsen igangsætte en kortlægning af, hvilke krav til fx browsere der stilles på tværs af fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og Virk.dk. På baggrund af kortlægningen, der ventes tilendebragt i løbet af første kvartal af 2014, vil behovet for en eventuel yderligere harmonisering mellem de forskellige krav vurderes nærmere.

Afslutningsvist er Digitaliseringsstyrelsen i regi af det fællesoffentlige grunddataprogram i gang med et arbejde om fælles modelregler for grunddata. En forventet gevinst ved grunddataprogrammet og Digitaliseringsstyrelsens arbejde hermed er, at virksomheder frem mod 2020 vil opleve, at de på en række områder kun skal indberette oplysninger én gang..

Udviklingsvejledningen og Designmanualen for Virk.dk optimeres løbende. Forslag til harmoniseringen af eventuelt forskellige krav til offentlige browserpolitikker følger på baggrund af analysen, der forventes afsluttet i 1. kvartal 2014.

Modelregler for data og mønstre for integration forventes publiceret primo 2014.

Status juli 2018.

DIGST og ERST har arbejdet med at kortlægge problemstillingen af harmonisering af krav til løsningernes optimering til browsere. Kortlægningen har vist, at det vil være hensigtsmæssigt at gå videre med yderligere analyser af kravets betydning for brugervenlighed på tværs af løsninger sammenholdt med den praktiske gennemførsel af et sådant krav.

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis lancering i foråret 2016 er arbejdet med videreudvikling af krav i Udviklingsvejledningen for god selvbetjening overgået til initiativ 1.2 Bedre digital kommunikation.

Udviklingen af fælles krav til digitale selvbetjeningsløsninger, portaler og infrastrukturkomponenter i regi af initiativet er påbegyndt primo november 2017. Initiativets formål er at gøre det lettere for brugerne at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder, herunder når brugerne skal anvende forskellige løsninger på tværs af flere myndigheder for at løse et ærinde. Parterne bag initiativet (regeringen, KL og Danske Regioner) er opmærksomme på, at det er en udfordring for virksomhederne, hvis de skal skifte browser undervejs, når de anvender flere digitale løsninger.

Arbejdet i initiativet vil derfor blandt andet bygge videre på den hidtidige indsats for at sikre, at de digitale løsninger understøtter de mest anvendte browsere og løbende opdateres. Dette vil medvirke til hurtig og effektiv brug af løsningerne, hvor brugerne ikke i forløbet skal skifte mellem forskellige browsere og browserversioner. Arbejdet forventes afsluttet i anden halvdel af 2018, hvorefter de nye krav implementeres.

Grunddatasekretariatet i Digitaliseringsstyrelsen har i 2015 afsluttet arbejdet med udarbejdelse af modelregler, som sætter rammer for modellering af alle data i grunddataprogrammet, der udstilles via Datafordeleren. Modelreglerne vedligeholdes løbende.