Spring navigation over
Indhold start

Ensretning af digitale platforme, dataformater mv.

Dato29.10.2013
Nummer235

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne oplever, at digitale løsninger fra offentlige myndigheder er karakteriseret ved en ”silo” tankegang og ikke er tænkt sammen og ensrettet mht. fx dataformater og de browsere, som systemerne er optimeret til.

Virksomhederne oplever fx, at de for nogle indberetninger kan indberette i en bestemt browser, mens der for andre indberetninger kræves en anden.

Berørte virksomheder

Alle, der indberetter digitalt.

Forslag

Digitale løsninger bør samtænkes bedre på tværs af myndigheder mht. bl.a. dataformater, samt de systemer og programmer der anvendes.

F.eks. bør der være fælles krav til myndigheder med digitale løsninger om, hvilke browsere og nødvendige programmer (herunder versioner) deres systemer skal være optimeret til.

Der bør desuden ske en ensretning af de dataformater, der anvendes.

Virksomhedsforum anbefaler, at der opstilles fælles krav til offentlige digitale løsningernes browseroptimering, dataformater mv.

Virk.dk samler virksomhedsrettede digitale selvbetjeningsløsninger fra hele den offentlige sektor, pt. ca. 1600. For at sikre en ensartethed og høj brugervenlighed i de erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger, der skal kunne tilgås gennem Virk.dk, er der udarbejdet en Designmanual for Virk.dk. Designmanualen stiller krav til udformningen af selvbetjeningssystemer, herunder konkrete krav til, hvilke browsere løsningerne skal understøtte samt genbrug af data. Designmanualen stiller i dag ikke krav til at selvbetjeningsløsninger løbende skal opdateres til nye versioner af programmer og browsere.

På baggrund af Virksomhedsforums forslag iværksættes opdatering af Designmanualen, med henblik på at indarbejde krav om fortløbende opdatering af erhvervsrettede digitale selvbetjeningsløsninger.

Samtidig vil Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Erhvervsstyrelsen igangsætte en kortlægning af, hvilke krav til fx browsere der stilles på tværs af fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og Virk.dk. På baggrund af kortlægningen, der ventes tilendebragt i løbet af første kvartal af 2014, vil behovet for en eventuel yderligere harmonisering mellem de forskellige krav vurderes nærmere.

Afslutningsvist er Digitaliseringsstyrelsen i regi af det fællesoffentlige grunddataprogram i gang med et arbejde om fælles modelregler for grunddata. En forventet gevinst ved grunddataprogrammet og Digitaliseringsstyrelsens arbejde hermed er, at virksomheder frem mod 2020 vil opleve, at de på en række områder kun skal indberette oplysninger én gang..

Udviklingsvejledningen og Designmanualen for Virk.dk optimeres løbende. Forslag til harmoniseringen af eventuelt forskellige krav til offentlige browserpolitikker følger på baggrund af analysen, der forventes afsluttet i 1. kvartal 2014.

Modelregler for data og mønstre for integration forventes publiceret primo 2014.

Forslaget er ikke implementeret

Det er med initiativ 1.2 Bedre digital kommunikation i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi aftalt, at der fællesoffentligt skal udarbejdes fælles krav til digitale løsninger samt udvikles en fælles designmanual for Virk og borger.dk.

Udviklingen af fælles krav til digitale selvbetjeningsløsninger, portaler og infrastrukturkomponenter forventes afsluttet i første halvdel af 2019 og efterfølgende implementeret. Parterne – Regeringen, KL og Danske Regioner – har fokus på, at kravene, hvor det er muligt, skal imødekomme Virksomhedsforums forslag om ensretning af digitale platforme. De fælles krav forventes blandt andet at omfatte krav og/eller anbefalinger om optimering til de mest gængse styresystemer og browsere, genbrug af datakilder og indledende brugerafdækning og slutbrugertest.

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen er i 2018 påbegyndt en revision af de nuværende designmanualer til Virk og borger.dk. De to designmanualer samles til et fælles designsystem, der gør det muligt for myndigheder at leve op til de fællesoffentlige krav på en let og enkel måde. Designsystemet operationaliserer de krav, der er aftalt fællesoffentligt, og sikrer, at alle løsninger på Virk er optimeret til nye browsere og andre tekniske tilpasninger, som giver ensartethed og høj brugervenlighed i de digitale løsninger. Det fælles designsystem forventes at være klar til implementering i første halvdel af 2019.

Anvendelsen af det fælles designsystem og overholdelse af de fælles krav vil være gældende, når myndighederne udvikler nye løsninger eller ved væsentlig videreudvikling af eksisterende løsninger.

Kravene og det fælles designsystem forventes at medvirke til at sikre en bedre oplevelse hos flest mulige virksomheder, der anvender de erhvervsrettede digitale selvbetjeningsløsninger. Eksempelvis ved krav om at digitale løsninger skal kunne anvendes på gængse styresystemer og browsere.

De fælles krav og det fælles designsystem er ”levende dokumenter”, der udvikles og forbedres i takt med, at de bliver anvendt. Den løbende revision skal understøtte, at kommunikationen med de offentlige myndigheder er let og tidssvarende for virksomhederne, også når et ærinde går på tværs af den offentlige sektor.