Spring navigation over
Indhold start

NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at give alle rettigheder til en medarbejder

Dato29.10.2013
Nummer241

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er tidskrævende at skulle tildele rettigheder enkeltvis til medarbejdere, som har brug for fulde rettigheder til indberetning på virksomhedens vegne.

Virksomhederne får desuden ingen information om hvilke rettigheder, der kan være relevante for deres forskellige medarbejdere.

Berørte virksomheder

Alle der anvender rettighedsstyring.

Forslag

Det gøres muligt på en let og brugervenlig måde for lederen/administrator i en virksomhed at tildele alle rettigheder til en eller flere medarbejdere.

Virksomhederne skal desuden have information om / forslag til, hvilke rettigheder forskellige typer medarbejdere bør have.

Det kan overvejes at oprette en række faste kategorier af begrænsende rettigheder baseret på en afdækning af, hvilke kategoriseringer virksomhederne har brug for.

Virksomhederne oplever det som tidskrævende at tildele rettigheder enkeltvist til medarbejdere og ønsker derfor en let og brugervenlig måde at tildele alle rettigheder til en/flere medarbejdere samtidig. Virksomhederne efterspørger desuden information om eller forslag til, hvilke rettigheder forskellige typer medarbejdere bør have.

Da der i Danmark er flere forskellige rettighedssystemer på tværs af den offentlige sektor, fx i SKAT og Miljøministeriet, er det ikke umiddelbart muligt at samle brugerrettighedsstyringen på tværs af alle offentlige systemer. På sigt forventes en øget anvendelse af den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring, der først blev lanceret ved udgangen af august 2013, at bidrage til løbende standardisering på området, hvor virksomheder ville kunne administrere deres medarbejderes rettigheder til et stigende antal offentlige selvbetjeningsløsninger.

For så vidt angår forslaget om at tildele medarbejdere alle rettigheder på én gang, vurderes en sådan løsning at kunne undergrave sikkerheden i systemerne.

Ønsket om en mere let og brugervenlig måde at tildele rettigheder til medarbejdere på vurderes dog at kunne realiseres, ved at flere virksomheder benytter sig af funktionerne til at lave grupper i NemLog-in. Grupperne kan sikre tildeling af rettigheder/privilegier til mange medarbejdere på en gang. På digitaliser.dk findes der en vejledning til oprettelse af grupper. Digitaliseringsstyrelsen vil i samarbejde med Erhvervsstyrelsen afdække muligheden for at styrke informationen om hvilke rettigheder, der typisk vil være relevante for forskellige medarbejdergrupper.

Samtidig vil Digitaliseringsstyrelsen via møder med blandt andet leverandører, Virk.dk samt øvrige relevante interessenter, herunder kommunale it-chefer, igangsætte en indsats for at udbrede kendskabet til såvel den fællesoffentlige brugerrettighedskomponent som relevante vejledningsmaterialer.

Det vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt ikke hensigtsmæssigt at tildele medarbejdere alle rettigheder på én gang, men det er muligt for virksomhederne at tildele medarbejdere grupper af rettigheder. Der iværksættes i løbet af 2014 en indsats for at udbrede kendskabet hertil – både hvordan rettighederne tildeles til grupper, og hvilke rettigheder, der typisk vil være relevante for forskellige medarbejdergrupper.

Forslaget er implementeret i 2014

Den såkaldte basispakke er implementeret.

Basispakken tilbydes virksomheder i forbindelse med tilslutning til NemLog-in brugeradministration. Basispakken er særligt rettet mod enkeltmands- og mindre virksomheder og tilbydes i forbindelse med tilslutningen af virksomheden, både for at gøre det enkelt for virksomheden at få de nødvendige rettigheder og undgå, at ejer/administrator behøver at kunne anvende brugeradministrationssystemet.

Det er også muligt for virksomheder, der allerede er tilsluttet, at vælge basispakken, og de får dermed en samling af de mest gængse rettigheder og vil typisk blive tildelt ejeren af enkeltmandsvirksomheder i forbindelse med oprettelse i NemLog-in brugeradministration.

Basispakken opfylder særligt de mindre virksomheders behov for på en brugervenlig måde at få de rettigheder, der dækker et bredt behov i mindre virksomheder.

Rettighedspakken vedligeholdes af Digitaliseringsstyrelsen.

Forslaget er fuldt implementeret.