Spring navigation over
Indhold start

Brugervenlighedsanalyse af hele signaturfeltet

Dato29.10.2013
Nummer211

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne oplever signaturfeltet, herunder oprettelsesforløb, rettighedsstyring og anvendelse på tværs af digitale løsninger og indberetninger som meget besværligt og uoverskueligt.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder.

Forslag

Der skal gennemføres en samlet brugervenlighedsanalyse af hele signaturfeltet, både oprettelsesforløb, rettighedsstyring og anvendelse på tværs af digitale løsninger og indberetninger, og foreslå forbedringer der vil reducere virksomheders administrative byrder.

Virksomhederne oplever signaturfeltet som besværligt og uoverskueligt og anbefaler, at der gennemføres en samlet brugervenlighedsanalyse af både oprettelsesforløb, rettighedsstyring og anvendelse på tværs af digitale løsninger og indberetninger. Analysen skal foreslå forbedringer der vil reducere virksomhedernes administrative byrder.

I forbindelse med ibrugtagningen af digital post i virksomhederne frem mod den 1. november 2013 fik flere end 400.000 virksomheder og foreninger bestilt NemID medarbejdersignaturer. Processen har givet en række erfaringer, der indgår i en igangsat evaluering af de relevante produkter og flows, herunder i forhold til NemID medarbejdersignatur med henblik på fremadrettede kommunikative og tekniske forbedringer, herunder ikke mindst i forhold til brugervenlighed.

I den forbindelse igangsættes primo januar 2014 i samarbejde med Nets DanID og med inddragelse af Erhvervsstyrelsen et arbejde for at gennemføre brugervenlighedsanalyse og -test af bestillings- og installationsflows for NemID medarbejdersignatur med henblik på mulige forbedringer, der kan gøre forløbet lettere for virksomhederne. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af tre måneder, hvorefter Digitaliseringsstyrelsen under inddragelse af blandt andet Erhvervsstyrelsen vil vurdere og prioritere resultaterne. På baggrund heraf igangsættes tiltag for optimering af brugervenligheden i bestillingsforløbet, når virksomheder skal bestille NemID medarbejdersignatur.

Digitaliseringsstyrelsen vil desuden løbende overveje, om der med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer i brugeranalysen kan igangsættes tiltag på andre relevante områder.

Brugervenlighedsanalysen gennemføres i første kvartal af 2014. De ændringer, der herefter besluttes, vil blive implementeret gradvist.

Forslaget er implementeret i 2015

Der henvises her til svaret på forslag 240: Signatur for virksomheder uden ansatte.

Oprettelsesforløbet for medarbejdersignatur er blevet optimeret og implementeret i 2015. Optimeringen har overvejende haft brugeroplevelsen i fokus, således at virksomheder ikke oplever oprettelsesforløbet for uoverskueligt.

Det optimerede forløb er udviklet i samarbejde med Nets DanID, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Det optimerede oprettelsesforløb skal sikre større gennemskuelighed for virksomheder ved anvendelse og bestilling af medarbejdersignatur. På kort sigt, forventes det at skabe gevinst for virksomhederne i form af bl.a. reducerede administrationsudgifter.

Som sidenote kan det nævnes, at kontrakten om NemID udløber senest med udgangen af november 2017, hvorfor analyser og udbud for næste generation er påbegyndt, herunder en særskilt analyse af erhvervsområdet.