Spring navigation over
Indhold start

Sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder

Dato29.10.2013
Nummer223

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Lange sagsbehandlingstider bureaukratiserer arbejdsgange og forhindrer vækst og skabelsen af arbejdspladser.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder.

Forslag

Myndighederne skal angive maximum sagsbehandlingstider. Dette bør gælde for både statslige, regionale og kommunale myndigheder.

I tilfælde af, at sagsbehandlingstiderne overskrides godtgøres virksomheden med 200 kr. per dag (udbetales kvartalsvist).

Dette vil svare til de regler som gælder for virksomhederne - hvor forskellige myndigheder indført strafafgifter til erhvervslivet, såfremt en virksomhed ikke overholder myndighedsstedte deadline (fx koster det i strafafgift 200 kr./dag for ikke at overholde deadline fra SKAT).

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen er enig i, at erhvervslivet hurtigst muligt skal have afklaring på ansøgninger om godkendelser og tilladelser, der udgør forudsætninger for at kunne etablere sig som virksomhed, igangsætte ny produktion eller ændre i eksisterende faciliteter. Da sager er forskellige og derfor kan kræve forskellig sagsbehandlingstid, vurderes det dog ikke at være hensigtsmæssigt at fastsætte ens maksimale sagsbehandlingstider for en bred vifte af sager. I stedet vil regeringen iværksætte en indsats for at reducere erhvervsrettede sagsbehandlingstider på en række centrale områder med i gennemsnit en tredjedel.

I staten reduceres sagsbehandlingstiderne frem mod 2016 på følgende områder jf. regeringens vækstudspil ”Danmark helt ud af krisen”:

  • Registrering af fødevarevirksomheder
  • Etablering af selskaber
  • Patentansøgninger
  • Klager over strakspåbud og forbud på arbejdsmiljøområdet
  • Autorisationsansøgninger til el, vvs og kloak
  • Miljøgodkendelser

Målene for reduktionen og sagsbehandlingstiden på indsatsområderne offentliggøres. Indsatsen suppleres frem mod 2018 med en række tiltag, der skal reducere sagsbehandlingstiden yderligere. I den forbindelse vil nye indsatsområder og mulige justeringer heraf skulle identificeres.

For så vidt angår indsatsen i kommunerne, er regeringen og KL i forlængelse af regeringens vækstudspil med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i 2016. Reduktionen skal bl.a. opnås ved at indføre servicemål for følgende sagsbehandlingsområder:

  • Miljøgodkendelser
  • Godkendelser af husdyrbrug
  • Byggesager

Servicemålene skal understøtte digitaliseringen i den kommunale forvaltning og sikre, at såvel kommuner og ansøgere har incitament til at medvirke til en effektiv og hurtig sagsbehandling.

Regeringen og KL er enige om at udarbejde en model med konkrete servicemål for sagsbehandlingstiderne på de pågældende områder. Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Regeringen og KL er enige om, at det skal stå klart for virksomheder og borgere, hvad der udgør en fuldt oplyst ansøgning, herunder via vejlednings- og ansøgningsmateriale samt eventuelle selvbetjeningsløsninger.

Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid, er regeringen og KL enige om, at gennemføre regelforenklinger på miljøområdet og byggeområdet. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger for miljøgodkendelser, sager om godkendelse af husdyrbrug samt byggesager.

Forslaget er implementeret i 2018

For de statslige sagsbehandlingstider har regeringen sat konkrete mål på 21 områder om at reducere sagsbehandlingen med samlet set 1,6 mio. dage frem mod 2018. De 21 områder og status har siden 2016 fremgået af den årlige redegørelse til folketinget om erhvervslivet og reguleringen. Status ultimo 2018 er, at målene er nået på 16 områder, mens de resterende fem forventes gennemført frem mod 2019 og 2020. Regeringen vil fortsat gøre status på de 5 resterende sagsbehandlingstider.

For de kommunale sagsbehandlingstider blev der i december 2015 indgået en servicemålaftale med KL om sagsbehandlingstider for bl.a. miljøgodkendelse af virksomheder, miljøgodkendelser af husdyrbrug samt byggesager. Servicemålene vurderes at være nået jf. Rambølls evaluering af servicemålsaftalen, januar 2018.