Spring navigation over
Indhold start

Sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder

Dato29.10.2013
Nummer223

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Lange sagsbehandlingstider bureaukratiserer arbejdsgange og forhindrer vækst og skabelsen af arbejdspladser.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder.

Forslag

Myndighederne skal angive maximum sagsbehandlingstider. Dette bør gælde for både statslige, regionale og kommunale myndigheder.

I tilfælde af, at sagsbehandlingstiderne overskrides godtgøres virksomheden med 200 kr. per dag (udbetales kvartalsvist).

Dette vil svare til de regler som gælder for virksomhederne - hvor forskellige myndigheder indført strafafgifter til erhvervslivet, såfremt en virksomhed ikke overholder myndighedsstedte deadline (fx koster det i strafafgift 200 kr./dag for ikke at overholde deadline fra SKAT).

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen er enig i, at erhvervslivet hurtigst muligt skal have afklaring på ansøgninger om godkendelser og tilladelser, der udgør forudsætninger for at kunne etablere sig som virksomhed, igangsætte ny produktion eller ændre i eksisterende faciliteter. Da sager er forskellige og derfor kan kræve forskellig sagsbehandlingstid, vurderes det dog ikke at være hensigtsmæssigt at fastsætte ens maksimale sagsbehandlingstider for en bred vifte af sager. I stedet vil regeringen iværksætte en indsats for at reducere erhvervsrettede sagsbehandlingstider på en række centrale områder med i gennemsnit en tredjedel.

I staten reduceres sagsbehandlingstiderne frem mod 2016 på følgende områder jf. regeringens vækstudspil ”Danmark helt ud af krisen”:

  • Registrering af fødevarevirksomheder
  • Etablering af selskaber
  • Patentansøgninger
  • Klager over strakspåbud og forbud på arbejdsmiljøområdet
  • Autorisationsansøgninger til el, vvs og kloak
  • Miljøgodkendelser

Målene for reduktionen og sagsbehandlingstiden på indsatsområderne offentliggøres. Indsatsen suppleres frem mod 2018 med en række tiltag, der skal reducere sagsbehandlingstiden yderligere. I den forbindelse vil nye indsatsområder og mulige justeringer heraf skulle identificeres.

For så vidt angår indsatsen i kommunerne, er regeringen og KL i forlængelse af regeringens vækstudspil med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i 2016. Reduktionen skal bl.a. opnås ved at indføre servicemål for følgende sagsbehandlingsområder:

  • Miljøgodkendelser
  • Godkendelser af husdyrbrug
  • Byggesager

Servicemålene skal understøtte digitaliseringen i den kommunale forvaltning og sikre, at såvel kommuner og ansøgere har incitament til at medvirke til en effektiv og hurtig sagsbehandling.

Regeringen og KL er enige om at udarbejde en model med konkrete servicemål for sagsbehandlingstiderne på de pågældende områder. Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Regeringen og KL er enige om, at det skal stå klart for virksomheder og borgere, hvad der udgør en fuldt oplyst ansøgning, herunder via vejlednings- og ansøgningsmateriale samt eventuelle selvbetjeningsløsninger.

Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid, er regeringen og KL enige om, at gennemføre regelforenklinger på miljøområdet og byggeområdet. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger for miljøgodkendelser, sager om godkendelse af husdyrbrug samt byggesager.

Status juli 2018.

Forslaget implementeres i 2018.


Regeringen har sat et mål om, at den statslige sagsbehandlingstid på en række områder skal reduceres med samlet set 1,6 mio. dage frem mod 2018 i forhold til 2014/2015. På det kommunale område er der indgået en servicemålaftale med KL om reduktion af sagsbehandlingstiderne på tre centrale områder.

Implementeringen af forslaget er igangsat og løber frem mod 2018.

Statslige sagsbehandlingstider

Der er igangsat initiativer på i alt 21 områder. Initiativer på seks områder blev igangsat som følge af vækstpakken fra 2014, hvor der blev indgået aftale om at reducere den statslige sagsbehandlingstid med i alt ca. 850.000 dage. I 2016 styrkede regeringen indsatsen for at reducere sagsbehandlingstiden med yderligere 750.000 dage.

Status på den samlede indsats er, at målene foreløbigt er nået på 15 områder, mens 3 forventes gennemført frem mod 2018 og 2 frem mod 2019.
Kommunale sagsbehandlingstider.

I december 2015 blev der indgået en ny servicemålaftale med KL om sagsbehandlingstider for bl.a. miljøgodkendelse af virksomheder, miljøgodkendelser af husdyrbrug samt byggesager. Nedenfor følger en beskrivelse af servicemålene for hvert af de tre områder. Der er planlagt en evaluering af målene i 2017, som skal gøre rede for, om målsætningen om en reduktion af sagsbehandlingstiderne i henhold til de aftalte servicemål er realiseret. KL er ansvarlig for evalueringen, mens Rambøll forestår selve evalueringen og analysearbejdet, som er afsluttet med en endelig rapport primo 2018.

Evalueringen skal gøre rede for, om målsætningen om en reduktion af sagsbehandlingstiden i henhold til de aftalte servicemål, er realiseret samt eventuelle årsager til, at servicemålene ikke er nået. Evalueringen viser, at servicemålsaftalen generelt har haft en positiv effekt. Aftalen har bl.a. medvirket til, at flere kommuner har gjort en indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiderne, og har forstærket det ledelsesmæssige fokus på opgaven.

1. For miljøgodkendelse af virksomheder er der med servicemålaftalen valgt at differentiere mellem bilag 1 og bilag 2 virksomheder. For bilag 1 virksomheder er servicemålet fastsat til 200 dage (mod en sagsbehandlingstid på 234 dage i 2013), mens det for bilag 2 virksomheder er fastsat til 130 dage (mod en sagsbehandlingstid på 204 dage i 2013). Den lovede evaluering af området er gennemført af Rambøll i 2017.

2. For miljøgodkendelser af husdyrbrug er der for mindre husdyrbrug fastsat et servicemål på 110 dage. Evalueringen viser, at sagsbehandlingstiden i 2017 var på 87 dage. For store husdyrbrug er servicemålet fastsat til 180 dage, og her var sagsbehandlingstiden i først halvår af 2017 på 132 dage. Servicemålene for de mellemstore husdyrbrug er fastsat til 155, hvor opgørelsen fra første halvår af 2017 viser en sagsbehandlingstid på 123 dage. Servicemålet for de alle typer af husdyrbrug er dermed opfyldt, når det opgøres gennemsnitligt. Der er dog variation mellem kommunerne, ligesom der fortsat er en sagspukkel af gamle sager. De individuelle arealgodkendelser, der var en del af serviceaftalen er med den nye husdyrslov overgået til general regulering.

3. For byggesager er der fastsat et servicemål på 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri afhængigt af sagstype. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens seneste opgørelse af kommunernes sagsbehandlingstider fra den 1. marts 2016 – 1. marts 2017 viser en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 65 dage og en gennemsnitlig netto sagsbehandlingstid på 31 dage.

De opgjorte tal viser sagsbehandlingstiderne for sager modtaget i kommunerne fra marts 2009 og afsluttet mellem marts 2016 og marts 2017.

Det er en del af servicemålsaftalen, at sagsbehandlingstiderne skal reduceres med en tredjedel fra 2012 til 2016 for byggesager. Rambøll konkluderer, at på grund af usikkerhed om opgørelsesmetoderne af data fra henholdsvis 2012 og 2016 kan evalueringen ikke sige noget konkluderende om kommunernes konkrete reduktionen af sagsbehandlingstider på byggeområdet ift. en sammenligning af sagsbehandlingstiderne fra 2012 og 2016.

Evalueringen af servicemålsaftalen er foretaget på et tidspunkt, hvor der i evalueringsrapporten tages forbehold for datagrundlaget, som er trukket fra det dengang nyudviklede ansøgningssystem Byg og Miljø. Ud fra den foreliggende data viser rapporten dog, at kommunerne på byggesagsområdet i gennemsnit overholder servicemålene i alle fem kategorier, og i 80 % af de enkelte sager. Der er en større restgruppe, som endnu ikke overholder servicemålene. F.eks. er det kun 72 ud af 94 kommuner (4 kommuner har ikke behandlet ansøgninger inden for industri- og lagerbygninger i den pågældende periode), der overholder servicemålet på 50 dage for sagsbehandling af byggetilladelser til industri- og lagerbygninger. Det svarer til 77 % af kommunerne.