Spring navigation over
Indhold start

Sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet

Dato29.10.2013
Nummer216

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

En virksomhed, der oplever fremgang er i gang med processen for at få etableret en ny hal hurtigst muligt. Efter nogle måneder lykkedes det at få den kommunale tilladelse til at gå i gang med byggeriet.

En nabo havde indsigelser mod udbygningen, men kommunen valgte at tildele tilladelsen på trods af denne indsigelse. Naboen indklagede derefter sagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

I juni måned 2013 retter virksomheden henvendelse til nævnet for at høre, hvornår man kan forvente en afgørelse, så virksomheden kan komme videre med vækstplanerne, der forventeligt vil skabe fem til ti nye jobs inden for meget kort tid, da der er akut behov for pladsen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan fortælle virksomheden, at de er nummer 916 i bunken, og at de må regne med en sagsbehandlingstid på minimum ét år, dvs. tidligst en afgørelse i sommeren 2014.

Nævnet har efterfølgende oplyst, at sagen er begyndt behandlet 22. april 2013 og hører blandt de mere komplekse sager, som kan tage op til et år. De har samtidig oplyst, at sagsnummeret er et registreringsnummer, der ikke har sammenhæng med antallet af sager under behandling, og at de fortsætter indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Den lange sagsbehandlingstid i erhvervsmæssige sager bremser væksten og oprettelse af arbejdspladser.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som er involveret i en klagesag.

Forslag

Der skal sættes turbo på behandlingstiden af disse sager i Natur- og Miljøklagenævnet.

Der kan laves en speciel task-force, der bliver pålagt, at alle sager af erhvervsmæssig karakter skal lynbehandles, så det prioriteres, at der hurtigt bliver givet tilladelser til de virksomheder, der kan skabe eksport og beskæftigelse.

Natur- og Miljøklagenævnet har gennem indførelse af mere effektive sagsbehandlingsprocesser nedbragt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i løbet af 2011 og 2012.

Ved Natur- og Miljøklagenævnets oprettelse pr. 1/1 2011 fandtes en stor pukkel af gamle, ikke-afgjorte klagesager fra før 1/1 2011, og afviklingen af disse pukkelsager påvirker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid negativt i 2011, 2012 og 2013. Afslutningen af de sidste pukkelsager senest ved udgangen af 2013 vil i sig selv medføre et fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 2014.

Nævnet behandler klagesager i 3 forskellige ’spor’, alt efter sagens kompleksitet og indhold, og størstedelen af afgørelserne, er siden starten af 2012 blevet afgjort i de 2 hurtige spor. Det er Natur- og Miljøklagenævnets målsætning at forøge andelen af afgørelser i de 2 hurtigste spor yderligere.

Sager i gruppen ’Øvrige klagesager’, er imidlertid af en så kompleks og omfattende karakter, at sagsbehandlingen kan tage op til 12 måneder, når der samtidig skal sikres en tilstrækkelig kvaliltet i afgørelsen. Disse sager er typisk kendetegnet ved en omfattende sagsoplysning, omfattende høringer mv., og indeholder desuden ofte både juridiske og tekniske elementer.

Natur- og Miljøklagenævnet har som følge af ligebehandlingsprincippet ikke mulighed for at prioritere behandlingen af specielt udvalgte sagstyper, med mindre dette forudsættes i forbindelse med en given særbevilling. Natur- og Miljøklagenævnet vil dog gennem øget digitalisering og automatisering af sagsgange samt yderligere effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen mv., bestræbe sig på generelt at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Beholdningen af gamle sager var pr. 31/12 2013 5 sager, og målsætningen om afvikling af den gamle sagsbeholdning inden udgangen af 2013 er således blevet opfyldt.

Ligeledes er andelen af afgørelser i de 2 hurtigste spor blevet forøget fra 53 pct. i 2012 til 58% i 2013. Ligeledes er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet i 2013 ift. 2012.

Det forventes, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil falde yderligere i 2014 og frem, blandt andet som konsekvens af, at den gamle sagspukkel er afviklet.