Spring navigation over
Indhold start

Lettere adgang til digital sygemelding ved frivillige forsikringer

Dato29.10.2013
Nummer217

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomheder oplever, at de møder administrative barrierer, når de skal indberette sygefravær til kommunen. Disse barrierer risikerer at medføre, at de får afslag på at modtage sygedagpenge, f.eks. fordi fristen for indberetning på grund af komplikationer ender med ikke at kunne overholdes.

For at få udbetalt sygedagpenge, når man har tegnet en frivillig forsikring, skal man sygemelde sig i kommunen inden for en uge. Opfyldes dette krav, har men ret til sygedagpenge fra første fraværsdag.

Men en frist på en uge er svær at overholde, især for små virksomheder og selvstændige, hvor der ofte er sammenfald mellem den person, der er syg, og den person, der skal foretage indberetningen. Konsekvensen er, at man kan ende med at få afslag på sygedagpenge i hele eller en del af den periode, man har været sygemeldt.

Udover problemer med den korte frist, oplever virksomhederne, at anmeldelsesskemaerne er uklare, og at man let kommer til at udfylde noget forkert, hvorefter hele processen skal gå om. Der er eksempler fra virksomheder på, at to personer har brugt tre til fire dage på at lave en sygemelding i en nystiftet virksomhed.

Berørte virksomheder

Især mindre virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende, som ikke bruger systemet så ofte, oplever problemer med indberetningerne. Men i princippet er alle virksomheder omfattede af problemstillingen.

Forslag

Den nuværende frist på en uge til at indberette sygefravær er for kort. Er der tale om små virksomheder eller selvstændige, vil det f.eks. ofte være den person, som skal indberette, der er syg. Dette forhold betyder, at det kan være meget svært at overholde fristen.

Fristen bør forlænges til mindst tre uger, så det bliver lettere at nå at foretage indberetningen, inden fristen udløber. Forlænges fristen til tre uger vil den også have samme længde, som den frist, personer, som ikke har tegnet en frivillig forsikring, har til indberetning. For disse personer skyldes den længere frist, at de ikke får sygedagpenge under de første to uger af deres sygdom, og herefter har de så yderligere en uge til at indrapportere, såfremt sygdommen strækker sig udover to uger.

Desuden bør anmeldelsesskemaerne forenkles, så det bliver lettere for virksomhederne at udfylde disse rigtigt allerede første gang. F.eks. ved selvstændige ikke altid, at de skal give sig selv rettigheder, når de skal søge om sygedagpenge på Virk.dk. Dette kunne løses ved et pop-up vindue, som oplyser herom.

Generelt foreslår vi, at der laves en forklaring til de enkelte punkter, som kommer til syne, når man bevæger musen hen over teksten, så man hurtig kan få oplyst, hvad der for eksempel menes med ”ret til at anmode om refusion”. Dette vil ofte virke misvisende i forhold til selvstændige, der ikke ved, at de skal vælge denne boks for at søge om syge- eller barselsdagpenge til dem selv.

Når man opretter sin digitale postkasse, har man mulighed for at udfylde spørgsmål til en tjekliste. Ud fra de svar, man giver på de stillede spørgsmål, kommer der en beskrivelse af, hvad man skal gøre. For at lette anmeldelsen for virksomhederne foreslås det, at man etablerer denne mulighed også i relation til sygedagpenge.

Yderligere oplysninger

Relevante myndigheder er Beskæftigelsesministeriet, samt DanID, NemID Erhverv, Virk.dk og Udbetaling Danmark.

Når kommunen modtager den selvstændiges anmeldelse af sygefraværet, skal kommunen tage stilling til dennes ret til sygedagpenge. I den forbindelse kan der være behov for dokumentation, fx i form af en lægeerklæring m.v. For at sikre, at kommunen kan indhente aktuel dokumentation i forhold til det tidspunkt den selvstændige kan opnå ret til sygedagpenge fra, er der behov for en kort anmeldelsesfrist, som i dag er på 1 uge.

En selvstændig, som overskrider fristen for at anmelde sygefraværet til kommunen, vil først kunne få sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor anmeldelse er modtaget i kommunen.

Forslaget om at anmeldelsesfristen forlænges fra 1 uge til mindst 3 uger gennemføres ikke.

Kommunen kan dog udbetale sygedagpenge for tiden før fristen, når den selvstændige på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelse ikke er sket rettidigt. Tilsvarende gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos NemRefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmelde rettidigt.

I stedet vil der blive set på kommunernes mulighed for at dispensere for fristen på 1 uge.

Der skal blandt andet undersøges, hvilken praksis kommunerne og Ankestyrelsen har lagt i forhold til give dispensation for fristen for anmeldelse af sygefraværet. Der vil derefter kunne tages stilling til, om der er behov for at udvide kommunernes mulighed for at dispensere fra fristen.

For så vidt angår forslagene om at anmeldelsesskemaerne forenkles, så det bliver lettere for virksomhederne at udfylde disse rigtigt allerede første gang, er forslagene sendt til KOMBIT som står for NemRefusion.

Afklaring i forhold til behov for udvidelse af kommunernes mulighed for at dispensere fra 1 uges fristen forventes at være klar omkring 1. april 2014.

Afklaring i forhold til forenkling af anmeldelsesskemaer mv. i NemRefusion forventes ligeledes at kunne være klar omkring 1. april 2014.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum foreslår, at den nuværende frist på en uge til at indberette sygefravær for virksomheder, forlænges til tre uger. Det foreslås endvidere, at 1) anmeldelsesskemaerne i Nemrefusion forenkles, så det bliver lettere for virksomhederne at udfylde disse rigtigt allerede første gang, herunder at der laves pop-up vindue på Virk.dk, 2) at der laves forklaring til de enkelte punkter, når man bevæger musen hen over teksten og 3) at det bliver muligt at få information om NemRefusion ved oprettelse af sin digitale postkasse

Det er blevet undersøgt, om forslaget dannede grundlag for at udvide kommunernes mulighed for at dispensere fra anmeldelsesfristen på 1 uge.

På baggrund af en redegørelse fra Ankestyrelsen har det vist sig, at sagerne om overskridelse af anmeldelsesfristen stort set holder sig inden for 3 områder: 1) Ukendskab til anmeldelsesfristen; 2) Tekniske problemer i forbindelse med anmeldelsen; 3) Sygdom.

Reglerne giver allerede i dag adgang til at dispensere fra fristen, hvis der har været driftsforstyrrelser hos Nemrefusion i et omfang, der har gjort, at der ikke kunne anmeldes rettidigt, samt ved sygdom i konkrete tilfælde, eksempelvis hvor der tale om en sygdom af en sådan sværhedsgrad, at pågældende har været afskåret fra at anmelde inden for fristen.

Der er derimod ikke mulighed for at dispensere i tilfælde af ukendskab til anmeldelsesfristen. Ukendskab er ikke i sig selv et særligt undskyldende forhold, der kan føre til dispensation.

Forslaget giver derfor ikke anledning til at udvide kommunernes mulighed for at dispensere fra anmeldelsesfristen. Dels på baggrund af Ankestyrelsens redegørelse, der ikke peger på situationer, hvor der er behov for yderligere dispensationsmuligheder, og dels fordi der ikke længere er samme udfordringer med at anmelde sygefravær til tiden, idet selvstændige erhvervsdrivende nu kan anvende deres private NemID, når de skal anmelde fraværet.

For så vidt angår de øvrige forslag om, at anmeldelsesskemaerne skal forenkles, så det bliver lettere for virksomhederne at udfylde disse, har KOMBIT, som står for NemRefusion, oplyst, at de i anden halvår af 2019 ændrer på det generelle indberetningsflow i løsningen. Brugerne skal gerne herefter opleve, at det bliver hurtigere og nemmere at udfylde anmeldelserne.

Ønsket om pop-up vindue og mouseovertekster samt ønsket om at få information om Nemrefusion ved oprettelse af sin digitale postkasse er ønsker til Virk.dk. De stillede forslag er derfor oversendt til Virk.dk.