Spring navigation over
Indhold start

Forenkling og ensretning af krav til højlagre

Dato29.10.2013
Nummer207

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

De danske specifikke krav til særligt brandsikring har den betydning, at etablering af højlagre og særligt automathøjlagre i Danmark er forbundet med en meromkostning, sammenlignet med f.eks. Sverige og Tyskland. Efter dansk regulering er der f.eks. en godkendelsesprocedure både efter beredskabs- og arbejdsmiljølovgivningen.

Den danske regulering vedrørende følgekrav i forbindelse med bestemte former for lagre og bestemte typer af materialer til f.eks. isolering, indebærer, at f.eks. distributions-lagre og frosthøjlagre, der kunne have været opført på dansk grund, enten opgives, ambitionsniveauet reduceres eller lagrene opføres i et andet land.

Derved influerer de danske brandkrav de muligheder, som danske handelsvirksomheder og andre virksomheder har for at effektivisere og udbygge deres produktionsapparat.

Reglerne har derfor betydning for byggeaktiviteten i den private sektor i Danmark, for udenlandske virksomheders incitament til at investere i Danmark samt for muligheden for at sikre dansk erhvervsliv størst mulig konkurrencedygtighed.

Eksempel: Ved byggeri af frosthøjlagre stilles der i Danmark meget høje bygge- og installationstekniske krav til brugen af bestemte isoleringsmaterialer (hårdskumsbaserede isoleringsmaterialer). Disse følgekrav indebærer, at det ofte ikke kan betale sig at investere i nye frosthøjlagre i Danmark. Det er mere rentabelt at opføre bygningerne i f.eks. Tyskland eller Sverige som følge af forskellene i lovgivningen på brandområdet.

Den særlige danske lovgivning tager ikke tilstrækkeligt hensyn til konkrete risikovurderinger og særligt i forhold til automathøjlagre, til, at der kun undtagelsesvist er personer til stede i lagrene.

Beredskabsloven og bestemmelser i medfør heraf fastlægger en brandsagsbehandling for bl.a. højlagre, hvor kommunalbestyrelsen og/eller beredskabsstyrelsen skal godkende oprettelse, væsentlige ombygninger, udvidelser eller forandringer i driften af virksomheder, til hvilke der stilles særlige krav.

Kommunalbestyrelsen og/eller Beredskabsstyrelsen kan træffe beslutning om, at der skal træffes yderligere driftsmæssige foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

I Danmark bruger virksomhederne/bygherren mange ressourcer på bistand og rådgivning i forhold til at sikre og at dokumentere, at byggeriet overholder de særlige krav, herunder at der anvendes de rigtige materialer etc. Denne dokumentation, som udarbejdedes af kyndige virksomheder inden for deres felt, skal Kommunalbestyrelsen og/eller Beredskabsstyrelsen herefter vurdere og kontrollere.

I nogle tilfælde vil de vurdere, at der skal stilles yderligere krav til brandsikkerheden.

Brandsagsbehandlingen tager lang tid, er unødigt tung og krav om yderligere sikring på et fremskredent tidspunkt i etableringsprocessen, hvor sikringen er planlagt og dokumenteret, er ikke hensigtsmæssig.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der måtte ønske at etablere højlagre i Danmark.

Forslag

Det foreslås at bringe de danske brandkrav vedrørende frosthøjlagre tættere på svensk og tysk brandsikkerhedsniveau, således at der sikres en bedre balance mellem krav om sikkerhedsforanstaltninger ved valg af forskellige materialer og rentabiliteten ved at opføre frosthøjlagre.

Det foreslås desuden, at der ved øvrige brandkrav til erhvervsbyggeri laves en sammenligning af de danske regler og reglerne i vores nabolande f.eks. svensk lovgivning, hvor der er anderledes krav til brandforanstaltninger.

Endelig foreslås det, at undersøge brandsagsbehandling ved etablering af bl.a. (høj)lagre i landene omkring os som f.eks. Sverige, med henblik på en effektivisering af sagsbehandlingen gennem en forenkling af processen i Danmark.

Yderligere oplysninger

Berørt lovgivning: Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre.

Forslaget gennemføres.

Forslaget fra Virksomhedsforum adresseres i regeringens udspil til vækstpakken 2014 ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst”.

Regeringen vil således sikre en tilpasning af brandkrav ved byggeri for højlagre, som gælder i de øvrige nordiske lande, herunder at give mulighed for at benytte flere isoleringsmaterialer.

Udarbejdelse af ny teknisk forskrift samt vejledning for højlagre forventes færdiggjort medio 2015.

Virksomhedsforum for enklere regler vil blive orienteret, når regelsættet er færdiggjort.

Forslaget er implementeret i 2016.

Med ændringen af byggeloven, som blev vedtaget i april 2016, blev der indført hjemmel til at regulere den brandrelaterede drift af højlagre i bygningsreglementet. Efterfølgende er Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre ophævet, og der er indført funktionsbaserede brandkrav til højlagre i bygningsreglementet. Ændringerne i bygningsreglementet trådte i kraft per 1. juli 2016. Hvis det antages, at der opføres i gennemsnit to højlagere over 18 meter om året estimeres det, at ændringen kan give besparelser på samlet op til 45 mio. kr.

Der er derudover tilføjet et nyt kapitel om brandsikring af lagerbygninger i TBSTs eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) kan ses på Retsinformation via dette link.