Spring navigation over
Indhold start

Man bør kunne ændre regnskabsåret ét sted, og ændringen bør derefter gælde i både Erhvervsstyrelsen og SKAT

Dato29.10.2013
Nummer224

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem:

En virksomhed havde oprindeligt regnskabsår fra 01-05 til 30-04, men besluttede i 2012 at ændre regnskabsåret til at følge kalenderåret, og således bl.a. forenkle momsopgørelsen så den fulgte kvartalerne.

Hos Erhvervsstyrelsen var der ingen problemer, virksomheden skulle blot logge på med NemID og ændre regnskabsåret.

Men da virksomheden ville gøre det samme hos SKAT, krævede det en medarbejder NemID, og revisoren blev bedt om at foretage denne ændring. Men det var ikke så lige til.

Hos SKAT skal man nemlig ansøge om at ændre regnskabsår, og inden ansøgning mm. var gået igennem, var deadline for ændring i indeværende år overskredet.

Resultatet er nu, at virksomheden har ét regnskabsår hos Erhvervsstyrelsen og et andet hos SKAT, med deraf følgende krav om tre reviderede årsregnskaber i stedet for et, de næste halvandet år.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der vil ændre regnskabsår.

Forslag

Man bør kunne ændre regnskabsåret ét sted, og ændringen bør derefter gælde i både Erhvervsstyrelsen og SKAT.

Erhvervsstyrelsen og SKAT samarbejder på mange område for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. I forhold til regnskaber og ændring af regnskabsår varetager de to styrelser forskellige opgaver, ligesom der er en række forskellige hensyn, der skal iagttages hos henholdsvis SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Vedtægtsændringer for virksomheder, herunder også ændring af regnskabsår, skal meddeles Erhvervsstyrelsen på virk.dk. Alle forhold vedr. skatteberegning og opkrævning, herunder også ændring af det skattemæssige regnskabsår, skal håndteres af SKAT. Til behandling af en ansøgning om ændring af det skattemæssige regnskabsår, skal SKAT bruge en række andre oplysninger fra virksomhederne, end dem der bruges ved ændring af regnskabsår hos Erhvervsstyrelsen.

SKAT og Erhvervsstyrelsen har drøftet, om det er muligt at samle indberetningen af regnskaber og ændring af regnskabsår ved en af styrelserne. Det er vurderingen, at en samling af indberetningen og ændringen af regnskabsår vil gå ud over andre indberetningssituationer hos både SKAT og Erhvervsstyrelsen, ligesom det er vurderingen, at selskaberne ikke vil få færre administrative byrder ved en samling.

Visse virksomheder har behov for at have forskelligt regnskabsmæssigt og skattemæssigt regnskabsår. Hvis indberetningen af omlægning af regnskabsåret samles, vil virksomheden fortsat skulle tilkendegive, om ændringen skal gælde 1) kun i forhold til Erhvervsstyrelsen, 2) kun i forhold til SKAT eller 3) både i forhold til Erhvervsstyrelsen og SKAT. En samling af indberetningen vil desuden kunne give anledning til forsinkelser i forhold til at blive registreret i den enhed, som ikke er modtager af indberetningen. Som led i SKATs nye digitalisering er det hensigten, at kvitteringsbilledet indeholder en orientering om, at ændringen kun gælder skattemæssigt, og at registrering hos Erhvervsstyrelsen skal ske separat.

Det er derfor ikke muligt at samle ændringen af regnskabsår et sted med virkning for både SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Processen med ændring af regnskabsår er i visse tilfælde i dag forbundet med en vis ansøgnings- og sagsbehandlingstid. SKAT er imidlertid i gang med en fuld digitalisering af selskabsskatteområdet. Når digitaliseringen er gennemført betyder det, at selskaberne skal ansøge på Tast Selv Erhverv om ændring af regnskabsår. Som udgangspunkt vil langt de fleste ændringer af det skattemæssige regnskabsår kunne gennemføres med det samme, så det i praksis kan undgås, at virksomheder ender med at have forskellige regnskabsår hos henholdsvis SKAT og Erhvervsstyrelsen. Sagsbehandlingstiden vil generelt blive meget kortere end i dag, og det bliver således lettere og hurtigere at ændre regnskabsår hos SKAT. Ændringen forventes klar for indkomståret 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Den todelte indberetningsform bibeholdes af de grunde, der er angivet i svaret til Virksomhedsforum. Man kan kun ændre indkomståret via DIAS (TastSelv Selskabsskat). Regnskabsåret ændres hos Erhvervsstyrelsen via Virk.dk.

Digitaliseringen af selskabsskatteområdet (TastSelv Selskabsskat) vurderes delvis at imødekomme forslaget fra Virksomhedsforum, selvom der ikke er tale om ændring af data ét sted. I stedet har den digitale løsning gjort det lettere og hurtigere at omlægge indkomståret hos SKAT.

Løsningen er gået i produktion i oktober 2014, hvor virksomhederne kan indberette følgende digitalt:

• Skattemæssige restunderskud fra tidligere indkomstår

• Ændring af sambeskatningsforhold

• Oplysninger om skattefri omstruktureringer

• Omlægning af indkomstår*

*) Der er enkelte udeståender i forhold til omlægning af indkomstår, hvor det i visse situationer ikke er muligt digitalt at omlægge et indkomstår. Det er udeståender, som SKAT arbejder med at få løst.