Spring navigation over
Indhold start

Relevans af indberetning til Danmarks Statistik for den enkelte virksomhed

Dato29.10.2013
Nummer219

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomheder kan opleve at modtage krav om indberetning på områder, som er irrelevant for den enkelte virksomheds aktivitet. Det giver anledning til frustration og unødigt ressourceforbrug, samtidig medfører det en ubrugelig indberetning til Danmarks Statistik.

Eksempel:

Rengøringsfirma modtager krav om indberetning af ”Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2012”

Berørte virksomheder

Mange virksomheder

Forslag

Danmarks Statistik bør kvalitetssikre hvilke indberetninger, der bliver sendt til den enkelte virksomhed. Udvælgelseskriterier for om den enkelte virksomhed skal deltage, skal tilsigte, at virksomheden har de rette forudsætninger og ressourcer i forhold til at kunne deltage i en given undersøgelse.

Hvis en virksomhed alligevel bliver udtaget til en undersøgelse, som den ikke er relevant for, skal det være nemt og hurtigt at komme med en begrundelse for, at man ikke er relevant.

Danmarks Statistiks indsamling af data er baseret på stikprøver, af hensyn til at sikre en begrænsning af de administrative byrder. Stikprøverne er baseret på paneler, som sikrer, at kredsen af indberetningspligtige virksomheder revideres løbende. Den samlede kreds af virksomheder, der skal indberette er dog relativt stabil over tid.

Stikprøverne udtrækkes blandt virksomheder i de brancher og størrelsesgrupper, som statistikken skal dække i henhold til EU's krav. Dette skal sikre, at der så vidt muligt kun udstrækkes virksomheder, der er relevante for den pågældende statistik. Der vil dog altid være situationer, hvor enkelte virksomheders aktivitet på trods af branchetilknytning afviger fra undersøgelsens primære formål. Besvarelser fra disse virksomheder er også vigtige, da virksomhederne også repræsenterer den pågældende branche og størrelsesgruppe.

Anvendelsen af stikprøver implicerer, at der løbende skal spørges nye virksomheder. I denne proces er der mulighed for, at virksomheder der ikke er direkte relevante for undersøgelsen også spørges. Dette er nødvendigt for at sikre, at statistikken er repræsentativ og retvisende.

I forbindelse med indberetningen anvendes styrede forløb, så virksomhederne kun skal besvare spørgsmål der er relevante for den enkelte virksomhed. Virksomheder, som ikke er direkte relevante for undersøgelsen vil typisk kun skulle besvare nogle få spørgsmål.

Danmarks Statistik gennemfører i 2014 et projekt, med henblik på at informere mere målrettet om, hvorfor de enkelte virksomheder er relevante for en undersøgelse, herunder også om, at der i særlige tilfælde kun skal indberettes få oplysninger. Dette vil ske via en side på Danmarks Statistiks indberetningsportal http://www.dst.dk/indberetning, som redegør for de rammer der gælder for indberetning til DST, herunder indberetningens relevans.

Forslaget er implementeret i 2014

Danmarks Statistik har udarbejdet et kort informationsafsnit for samtlige skemabaserede statistikker, som beskriver formål med undersøgelsen og redegør for statistikkens anvendelse.

Informationen er tilgængelig på Danmarks Statistiks indberetningsportal på www.dst.dk/indberetning og bliver også brugt i det indberetningsmateriale, som fremsendes til virksomhederne.

Arbejdet videreføres løbende med henblik på at forbedre informationen om statistikkens relevans.