Spring navigation over
Indhold start

Genbrug af data som virksomhederne skal indberette til Danmarks Statistik

Dato29.10.2013
Nummer222

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Mange virksomheder oplever løbende at skulle indberette data til Danmarks Statistik, som umiddelbart er indberettet til andre myndigheder. Dette gælder eksempelvis virksomhedens grunddata, lønomkostninger eller momsindbetaling. Målet er, at Danmarks Statistik i endnu højere grad anvender data, som allerede eksisterer hos offentlige myndigheder (fx indikatorer for beskæftigelse og omsætning, Intrastat / listesystem mv.).

Forslag

Det foreslås, at Danmarks Statistik skal identificere tæt relaterede dataindberetninger, der med fordel kan ensrettes, således at samme, eller tæt beslægtede data, kun indberettes én gang ét sted af virksomhederne.

Danmarks Statistik arbejder aktivt på at genbruge data som er tilgængelige via administrative kilder, og Danmarks Statistik genanvender altid oplysninger fra administrative kilder, hvis de relevante oplysninger er tilgængelige her.

Danmarks Statistik etablerer løbende løsninger til genanvendelse af nye administrative kilder, fx i forbindelse med indberetning af regnskabsoplysninger, hvor oplysninger indsendt til Erhvervsstyrelsen i XBRL format kan genanvendes ved indberetning til Danmarks Statistik. Samtidig deltager Danmarks Statistik aktivt i regeringens grunddataprogram med henblik på at afdække, om dette vil føre til nye muligheder for at genanvende administrative data.

Derudover arbejder Danmarks Statistik i Eurostat-regi aktivt for at mindske de administrative byrder i form af at mindske antallet af oplysninger, som der skal indberettes til ifm. med diverse EU-forordninger.

Tilsvarende støtter Danmarks Statistik EU's arbejde med at modernisere erhvervsstatistikkerne og foretage investeringer med henblik på en mere effektiv udnyttelse af såvel eksisterende statistiske data som administrative data. Dette sker dels for at opfylde kravene til en reduktion af virksomhedernes svarbyrde, dels for at opfylde nye behov for statistik.

Fremadrettet vil der være fokus på genanvendelse af regnskabsoplysninger (XBRL), lønomkostninger (e-Indkomst), momsoplysninger, indikatorer for beskæftigelse og omsætning og Intrastat og EU-salg uden moms (listesystem).

Data inddrages løbende i statistikproduktionen eksempelvis vil oplysninger til Regnskabsstatistikken for byerhverv i 2014 blive præudfyldt på basis af XBRL-oplysninger, e-indkomstoplysninger anvendes fra slutningen af 2013 som supplement til opgørelse af statistik om industriens produktion og omsætning.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Der arbejdes løbende på at genbruge data. Der er ikke igangsat nye initiativer udover de allerede oplyste.