Spring navigation over
Indhold start

Misligholdte digitale kreditaftaler skal kunne tvangsfuldbyrdes i fogedretten

Dato29.10.2013
Nummer256

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I dag er det sådan, at låneaftaler, som skal/kan tinglyses hos Tinglysningsretten (fx realkreditlån eller boliglån med sikkerhed i fast ejendom), nyder en særstilling, idet det fremgår af retsplejelovens § 478, at de kan fremlægges digitalt for fogedretten i forbindelse med inddrivelse af misligholdte lån (hvilket jo er klart, idet der for sådanne låneaftaler ikke længere eksisterer et originalt, underskrevet papirdokument) pga. digitaliseringen af tinglysningen.

Imidlertid er der mange låneaftaler som fx usikrede forbrugslån, som ikke kan/skal tinglyses, og som derfor ikke falder ind under denne regel. Her kan fogedretten i forbindelse med misligholdelse forlange, at det originale, fysisk underskrevne papirdokument fremvises.

Dette er selvsagt ikke muligt ved en digital låneaftale, hvorfor lovgivningen reelt set umuliggør dette. Det bør bemærkes, at banker og finansieringsselskaber ikke kan begynde at indgå deres låneaftaler digitalt, før de har sikkerhed for, at den digitale låneportefølje, der herved opbygges, kan retsforfølges i tilfælde af misligholdelse. Ellers risikerer man at stå med en portefølje af låneaftaler, som i tilfælde af misligholdelse alene kan inddrives efter et egentligt sagsanlæg ved domstolene. Det er ikke en risiko, man ønsker at løbe.

Forslag

Derfor skal der laves et fuldt digitaliseret system. Dermed kan man få fuldt udbytte af de investeringer, der er foretaget i andre digitale elementer, som fx NemID-infrastruktur.

Et fuldt digitalt flow vil betyde, at man kan processe kreditaftaler bedre, hurtigere og mere omkostningseffektivt både ved udstedelse af lånet og under den efterfølgende afvikling af lånet. Det vil over tid give store besparelser både i form af porto, udprintning af papir, fysisk opbevaring af papir m.v. men også i form af tidsforbrug ved at fremfinde sager.

Yderligere oplysninger

Justitsministeren har tilbage i 2012 henvist emnet til behandling i en arbejdsgruppe under Retsplejerådet om tvangsfuldbyrdelse. Der er dog ikke nogen tidsfrist for dette arbejde.

En ny kendelse fra Vestre Landsret per 10. september 2013 har slået fast, at et lånedokument, der var underskrevet med digital signatur, ikke kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse i fogedretten. Ændringen af digitale kreditaftaler kan således ikke klares under de nuværende lovgivningsrammer.

Efter retsplejelovens § 478, stk. 4, 1. pkt., kan fuldbyrdelse af bl.a. gældsbreve og udenretlige forlig foretages hos enhver, der ved sin underskrift på dokumentet har forpligtet sig som skyldner, selvskyldnerkautionist eller pantsætter. Ved fremsættelse af anmodning om fuldbyrdelse af bl.a. disse dokumenter skal det originale dokument indleveres, medmindre fogedretten anser det for unødvendigt, jf. § 488, stk. 2, 2. pkt.

Begrebet ”gældsbrev” omfatter skriftlige erklæringer, der er ensidige, ubetingede og fikserer kravets størrelse, uanset om dokumentet benævnes ”gældsbrev”. At et gældsbrev skal være skriftligt, skal forstås således, at der skal benyttes skrifttegn, men ikke at der nødvendigvis skal være tale om et papirdokument. Et gældsbrev kan således som udgangspunkt være digitalt.

For så vidt angår de såkaldte omsætningsgældsbreve må det dog forudsættes, at der skal foreligge et papirdokument eller andet medium i fysisk form. Dette har sammenhæng med, at der efter gældsbrevslovens kapitel 2 er knyttet en række retsvirkninger til netop den fysiske besiddelse af et omsætningsgældsbrev.

Arbejdsgruppen om tvangsfuldbyrdelse, der er nedsat under Retsplejerådet, har drøftet spørgsmålet om tvangsfuldbyrdelse af digitale gældsbreve og finder, at digitale underskrifter på almindelige gældsbreve bør sidestilles med underskrifter i retsplejelovens forstand. Endvidere finder arbejdsgruppen, at almindelige gældsbreve og udenretlige forlig, der er oprettet digitalt, bør kunne tvangsfuldbyrdes på samme vilkår som gældsbreve og udenretlige forlig, der er oprettet på almindeligt papir, uanset om originalen i traditionel forstand ikke kan indleveres til fogedretten.

Justitsministeriet er enig med arbejdsgruppen og arbejder lige nu på en ændring af retsplejeloven med henblik på at sikre klar hjemmel til at kunne tvangsfuldbyrde almindelige gældsbreve og udenretlige forlig, der er oprettet og underskrevet digitalt. Ministeriet forventer senere i denne folketingssamling at fremsætte forslag om bl.a. ændring af retsplejeloven som opfølgning på udvalgsarbejderne om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene og om varetagelse af skiftesagsbehandlingen. Justitsministeriet vil i den forbindelse medtage et forslag til ændring af retsplejelovens regler vedrørende fuldbyrdelse af digitale lånedokumenter.

Justitsministeriet finder samtidig, at tvangsfuldbyrdelse af omsætningsgældsbreve i digital form rejser mere principielle spørgsmål, idet der som nævnt ovenfor er knyttet en række retsvirkninger til den fysiske besiddelse. Disse spørgsmål vil derfor skulle overvejes nærmere inden en eventuel lovændring på området. Ligeledes finder ministeriet ikke, at der på nuværende tidspunkt bør etableres en digital ordning for usikrede lån i stil med den digitale tingslysning.

Forslaget er implementeret i 2014

Ved lov nr. 737 af 25. juni 2014 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love blev der indsat en hjemmel i retsplejelovens § 478, stk. 4, 2. pkt., til at tvangsfuldbyrde almindelige gældsbreve og udenretlige forlig, der er oprettet og underskrevet digitalt.