Spring navigation over
Indhold start

Indberetning til Intrastat skal have samme frekvens som indberetning af moms

Dato29.10.2013
Nummer262

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomheder indberetter månedligt import og eksporttal til Intrastat. Det passer ikke ind nødvendigvis ind i virksomhedens normale arbejdsprocedurer. Særligt ikke hvis virksomheden kun indberetter moms kvartalsvis. Det giver en risiko for ringere data til Intrastat-indberetningen, fordi virksomhederne ved to ud af tre indberetninger må anslå beløb. Disse bliver kun opgjort præcist i forbindelse med momsindberetningen.

Forslag

Danmarks Statistik skal arbejde for, at de virksomheder der indberetter kvartalsmoms, skal have kvartalsvise indberetninger til Intrastat i stedet for månedlige indberetninger.

Yderligere

Virksomhedsforum er opmærksomt på, at det vil kræve en EU-ændring, og opfordrer derfor regeringen til at iværksætte de nødvendige initiativer fra dansk side til at denne ændring kan blive gennemført på EU-niveau.

Danmarks Statistik stiller sig principielt positivt overfor at arbejde på at harmonisere fristerne for indberetning til Intrastat og moms. Med hensyn til forslaget om, at virksomheder, der indberetter moms kvartalsvist, også skulle kunne indberette Intrastat kvartalsvist, har virksomhederne i henhold til Intrastat-forordningen dog lovmæssig pligt til indberetning af deres månedlige handel inden for en frist fastsat af Danmarks Statistik med henblik på, at der kan offentliggøres en retvisende statistik senest 40 dage efter månedens slutning i henhold til kravene fra EU.

Ved en evt. kvartalsvis indberetning vil Danmarks Statistik ikke have tilstrækkeligt datagrundlag til at opfylde dette krav. Et forslag om at ændre EU-kravene herom ventes desuden ikke at kunne opnå fornøden støtte fra andre medlemslande. Det skal bl.a. ses i lyset af, at igangværende initiativer i EU-regi angående lettelse af byrderne ved Intrastat går i retning af at reducere antallet af indberetningspligtige virksomheder, men at fastholde månedlig indberetning.

Det skal desuden pointeres, at Intrastat i detaljeringsgrad mv. mere ligner indberetningerne til EU-salg uden moms. EU-salg uden moms indeholder oplysninger om, hvilke lande varerne er solgt til. Derfor kan det være mere hensigtsmæssigt at harmonisere indberetningsfristerne for Intrastat og EU-salg uden moms. EU-salg uden moms anvender lavere grænser for indberetning og frekvens end momsangivelsen. Der er derfor ikke mulighed for en egentlig harmonisering.

Danmarks Statistik ser positivt på muligheden for, at eksisterede data skal genbruges mest muligt. Allerede i dag anvender Danmarks Statistik administrative data fra SKAT og en række andre offentlige myndigheder til at producere statistik, og Danmarks Statistik arbejder løbende med at øge genbrug af allerede indberettede data.

I EU arbejdes med en revision af indsamling og bearbejdning af oplysninger til Intrastat (SIMSTAT projektet). Før resultaterne af dette arbejde kendes, vil der ikke kunne iværksættes arbejde med yderligere harmonisering.

Der arbejdes derfor ikke videre med dette forslag på nuværende tidspunkt.