Spring navigation over
Indhold start

Dobbelte undersøgelser ved indvinding af råstoffer

Dato29.10.2013
Nummer206

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Naturstyrelsens nuværende tilladelsessystem betyder, at indvindingsvirksomhederne ikke kan være sikre på at få tilladelse til at indvinde den mængde råstoffer, som indvindingsvirksomheden gennem efterforskning og/eller biologiske undersøgelser har konstateret kan indvindes.

Når en indvindingsvirksomhed ikke opnår den tilladelse, som dokumentationen underbygger, betyder det, at indvindingsvirksomheden ved senere udvidelser i samme område (også med en udvidelse, der ligger inden for den oprindelige ansøgning) igen skal dokumentere tilstedeværelsen af den selvsamme råstofmængde. Dette betyder konkret, at der i mange tilfælde foretages gentagede og helt unødvendige undersøgelser, der både er en stor administrativ og økonomisk belastning for de enkelte indvindingsvirksomheder.

Forslag

1. Naturstyrelsen bør tillade anvendelse af efterforskningsmateriale og biologiske rapporter, når disse dokumenterer tilstedeværelsen af råstoffer, som en virksomhed ønsker at indvinde.

2. En efterforskning/biologisk undersøgelse bør således være anvendelig i 10 år efter undersøgelsen er foretaget. Herved pålægges indvindingsvirksomhederne ikke at foretage samme omkostningstunge efterforskning/undersøgelse igen for samme område, og ansøgningsprocessen kan afsluttes hurtigere.

3. I øvrigt bør høring af myndigheder foretages, før efterforskningen påbegyndes. Hvis der er indsigelser med konsekvenser for den påtænkte indvinding, må det kendes på dette tidspunkt, således at en unødvendig efterforskning undgås.

Yderligere oplysninger

Eksempel: Rohde Nielsen A/S’ ansøgning om udvidelse af indvindingsmængden i Skagens rev per 22. marts 2012. Efter Rohde Nielsens første ansøgning, hvor Danmarks Naturfredningsforening bl.a. gav bemærkninger, fik virksomheden tilladelse til at indvinde en mindre mængde end den ansøgningen omfattede.

Natur- og Miljøklagenævnet afviste at behandle en klage. Derefter har Naturstyrelsen forklaret, at der ved fremtidige ansøgninger om udvidelse af indvindingsmængde i samme område vil blive stillet krav om, at Rohde Nielsen igen dokumenterer, at indvindingsmængderne er til stede.

Ad 1)

Miljøministeriet forstår forslaget på den måde, at der foreslås, at tilvejebringelse af dokumentation for råstoftilstedeværelse i sig selv skal kunne medføre tilladelse til indvinding.

Det følger af de gældende regler, at der bl.a. skal gennemføres en efterforskning inden der kan gives en råstofindvindingstilladelse. Såfremt denne efterforskning dokumenterer en råstofforekomst vil Naturstyrelsen ved udstedelse af tilladelse til råstofindvinding afveje hensynet til bl.a. biologiske, fiskerimæssige og marinarkæologisk interesser på den ene side over for hensynet til råstofforsyningen på den anden side. Denne afvejning kan føre til, at der kun gives tilladelse til et mindre område eller mængde, end der er dokumenteret i efterforskningen.

Som eksempel kan nævnes, at det ansøgte område kan begrænses for at tage hensyn til stenrev, fiskeriinteresser eller skibsvrag.

Forslaget gennemføres derfor ikke, da de gældende regler er nødvendige for at kunne varetage en række andre hensyn end råstofforsyningen.

Ad 2)

Hvis der én gang er foretaget en råstofgeologisk kortlægning for et område, er det normal praksis, at der ikke stilles krav om yderligere kortlægning, da geologien ikke anses for at ændre sig væsentligt over så kort en geologisk tidsperiode.

Der har ikke været praksis for at fastsætte et absolut antal år for, hvor længe en biologisk undersøgelse er anvendelig. Det skyldes, at de biologiske forhold kan ændres over meget kort tid. Desuden påvirkes et område afhængigt af den mængde, der indvindes, og intensiteten af indvindingen. Der vil derfor være behov for et individuelt skøn for, hvor ofte der skal laves en ny miljøvurdering for et område, og hvilke forhold der skal undersøges.

Det skal desuden nævnes, at miljøvurderinger ikke nødvendigvis er gennemført efter de nuværende krav til miljøvurdering. I de indvindingsområder, hvor tilladelsen er givet på baggrund af et tidligere gældende regelsæt, og som udlægges til råstofindvinding igen, vil der derfor være behov for en fornyet miljøvurdering.

Forslaget gennemføres derfor ikke, da det ikke er aktuelt for den råstofgeologiske kortlægning, og da det ikke kan lade sig gøre at fastsætte en fast ”levetid” for de miljømæssige undersøgelser.

Ad 3)

Inden der gives tilladelse til efterforskning, er det praksis, at ansøgning om og udkast til efterforskningstilladelse sendes i høring hos de relevante myndigheder og interessenter. Der forventes i forbindelse med opfølgningen på en kommende lovændring at blive fastsat regler om høring, inden der gives tilladelse til efterforskning eller indvinding. Reglerne forventes at kunne træde i kraft medio 2015.

Der kan dog ikke fastsættes regler om, at indsigelser, der ikke er blevet rejst i forbindelse med efterforskningstilladelsen, ikke kan rejses senere i forbindelse med indvindingstilladelsen. Dette skyldes bl.a., at f.eks. kan interessekonflikter først endelig bedømmes, når man præcist ved, hvad der ønskes indvindingstilladelse til og hvor, og når miljøundersøgelse og -vurdering har belyst konsekvenserne af indvindingen.

Forslaget om regler om høring gennemføres således delvist. Forslaget om høringsregler forventes at blive gennemført ved en regelændring med forventet ikrafttræden juli 2015.

Samlet set gennemføres Virksomhedsforums forslag delvist.

Forslaget er implementeret i 2015

Lovforslag, som omtalt under Ad 3) er vedtaget den 24. februar 2015 (lov nr. 178 af 24. februar 2015) og gældende fra 1.juli 2015. Opfølgende bekendtgørelse med høringsregler er trådt i kraft 1. december 2015.

Ændringen medfører, at Naturstyrelsen skal sende anmeldelse af og ansøgning om tilladelse til efterforskning i høring hos myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen.

Da Naturstyrelsen også tidligere har haft praksis for at høre relevante myndigheder, forventes ændringen ikke at have effekter for virksomhederne.