Spring navigation over
Indhold start

Revision af godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand

Dato29.10.2013
Nummer264

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Der er omfattende og unødigt administrationsarbejde forbundet med den gældende ”Godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand”.

Ordningen, der alene gælder i Danmark, indebærer, at byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, skal testes, godkendes og mærkes, inden det er lovligt at markedsføre og sælge byggevaren i Danmark. Godkendelsen opnås ved at sende ansøgning med tilhørende dokumentation fra test mv. til godkendelsessekretariatet.

Ordningen er en dansk særordning, som skyldes, at der ikke findes EU-lovgivning på området. Men ordningen er af flere årsager unødig administrativ tung for virksomhederne:

1. Beslægtet EU-harmoniseret lovgivning er overvejende bygget således op, at der er en række relevante krav, som sikrer, at produkterne lever op til sikkerheds-, sundheds- og anvendelseskrav. Dertil er der en række processuelle regler, der giver sikkerhed for at kravene overholdes. Det kan være krav til dokumentation, tests, egenkontrol mm.

Virksomhederne har ansvaret for at leve op til reglerne, men der skal ikke søges om godkendelse. Den danske ”Godkendt til drikkevandsordning” kræver ansøgning om godkendelse, og det giver forholdsvis flere administrative byrder.

2. Godkendelsen skal fornys hvert tredje år, selvom der ikke er ændret på produktet i mellemtiden. Det koster både nyt gebyr og en masse arbejdstid.

En godkendelse bør gælde ubegrænset indtil enten produktet er ændret på en sådan måde, at det kræver nye test eller til at grænseværdier eller krav til analysemetoder er ændret af myndighederne. Hvad angår det sidste kunne man i stedet fastsætte en tidsgrænse for, hvor lang tid virksomhederne har til at sikre sig, at produkterne lever op til ændrede krav.

3. Ansøgningsskemaet er unødigt omfangsrigt og kompliceret. Ansøgningsskemaet kræver, at vedkommende, der søger om godkendelse, skal indtaste en lang række data omkring byggevarens testresultater og egenskaber – data som kan være svær at ”hente ud” af testrapporterne, for ikke teknisk kyndige. Dermed pålægges virksomhederne ofte i praksis ekstra udgifter til eksterne rådgivere.

Berørte virksomheder

Alle producenter og forhandlere, der markedsfører vand- og afløbsinstallationer i Danmark er berørte. Særligt for mindre- og mellemstore virksomheder er administrationen bebyrdende.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at man ændrer reglerne på følgende måde:

1. Godkendelsesordningen opbygges, så den svarer til de beslægtede ordninger som CE-mærkning og fødevarekontaktlovgivningen – dvs. en efterlevelsesordning. Dette vil gøre den mindre administrativ tung og det vil betyde, at den minder om de ordninger, som virksomhederne kender og også skal leve op til.

2. Der skal ikke kræves en ny godkendelse hvert tredje år. Godkendelsen skal være på ubestemt tid indtil forudsætningerne for godkendelsen er ændret.

3. Ansøgningsskemaet skal ændres således, at der udelukkende indsendes stamdata på byggevarer, der skal godkendes og medfølgende dokumentation.

Yderligere oplysninger

BEK nr. 31 af 21/01/2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Den nationale godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand er en national godkendelsesordning, som indebærer, at byggevarer i kontakt med drikkevand (fx vandhaner/armaturer) skal testes, godkendes og mærkes, inden de må markedsføres og sælges i Danmark. Ordningen skal sikre, at kvalitetskravene til drikkevand fortsat er overholdt ved forbrugernes taphane, dvs. at vandet, når det kommer ud af fx vandhaner og rør, fx ikke indeholder tungmetaller, såsom bly og nikkel. Formålet med ordningen er således forbrugerbeskyttelse. Ordningen er gebyrfinansieret og har fungeret siden 1972 og er med bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 moderniseret i april 2013. Teknologisk Institut er udpeget til godkendelsessekretariat og udsteder godkendelser på vegne af Energistyrelsen. Naturstyrelsen under Miljøministeriet rådgiver Energistyrelsen i forbindelse med fastsættelse af de konkrete grænseværdier for afsmitning til drikkevand.

Mange virksomheder har oplevet uforholdsmæssigt store administrative byrder i forbindelse med ansøgning om godkendelse, hvorfor Energistyrelsen og Naturstyrelsen i efteråret 2013 har gennemgået ordningen i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervet. På baggrund heraf er der udstedt en ændringsbekendtgørelse (BEK nr. 1259 af 05/11/2013) og offentliggjort vejledende udtalelser om tolkning af reglerne. Ændringerne medfører en præcisering og forenkling af godkendelsessekretariatets administration af ordningen. Som led i arbejdet er der udarbejdet et væsentligt forenklet ansøgningsskema, således at ansøger ikke længere selv skal indtaste testresultaterne.

Energistyrelsen har aftalt med arbejdsgruppen at fortsætte dialogen om udvikling af godkendelsesordningen. Det er således allerede planlagt, at der skal ske drøftelser om en yderligere revision af bekendtgørelsen om ordningen i 2014. Som led i denne revision vil Energistyrelsen og arbejdsgruppen undersøge mulighederne for at ændre reglerne om varigheden af godkendelsen, sådan at godkendelsen er gældende, indtil produktet ændres, eller grænseværdier eller krav til analyse- og testmetoder ændres af myndighederne.

Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand er en national særordning på et område, hvor der pt. ikke er harmoniserede EU-krav. Energistyrelsen vil, som led i drøftelserne om en revision i 2014 undersøge muligheden for, at ordningen på sigt udvikles til at være en efterlevelsesordning. Det vil desuden blive undersøgt, om der kan opnås større sammenfald med krav og indretning hos lignende ordninger i andre europæiske lande herunder muligheden for at indrette ordningen som en efterlevelsesordning.

Det nye og forenklede ansøgningsskema er offentliggjort den 4. december 2013. En ny revision af bekendtgørelsen forventes at ske i 1. halvår af 2014.

Forslaget er implementeret i 2016.

Det fremgår af aftale om Vækstpakken fra juni 2014, at godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand skal moderniseres, ligesom det fremgik af den tidligere SR-regerings byggepolitiske strategi fra november 2014, at godkendelsesordningen i 2015 skulle moderniseres med henblik på, at ordningen så vidt muligt kunne samordnes med lignende ordninger i andre EU-lande.

Med afsæt heri blev det under den tidligere V-regering besluttet, at det fra 1. juli 2016 skulle være muligt uden en supplerende dansk godkendelse at markedsføre og sælge byggevarer i kontakt med drikkevand på det danske marked, såfremt byggevarerne overholdt kravene i henholdsvis Tyskland, Sverige eller Holland.

Den tidligere transport- og bygningsminister har bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at give bekendtgørelsen et fornyet eftersyn for at afdække eventuelle utilsigtede konsekvenser af de indførte regler for det danske drikkevand.

Ordningen er reguleret i en bekendtgørelse.

Kommissionen har taget initiativ til en harmonisering af testmetoder for metaller.

Der vil blive truffet beslutning om en eventuel yderligere justering af ordningen i 2018, som dog må afvente klarhed om Kommissionens initiativ.

En ændring af gebyrstrukturen forventes desuden implementeret i 2018.