Spring navigation over
Indhold start

Virksomhederne skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for behandlingen af arbejdsskadesagen eller statistikformål

Dato17.06.2013
Nummer168

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I forbindelse med indberetning af arbejdsskader i EASY og udfyldelse af opfølgende skemaer, oplever virksomhederne, at de bliver bedt om at indberette oplysninger, som ikke vurderes at kunne have betydning for anerkendelse/afvisning af arbejdsskadesagen eller statistikformål.

Det kan være en tidskrævende opgave at indsamle disse oplysninger når de de forekommer irrelevante i forhold til at afgøre den aktuelle arbejdsskadesag eller eventuelle statistikformål.

Berørte virksomheder

Der anmeldes årligt 40.000-45.000 arbejdsskader pr år og der er en generel underanmeldelse på 50%.

Nogle af disse arbejdsskader sker hos store virksomheder med professionelle HR afdelinger og arbejdsmiljøkonsulenter, der er inde i systemerne, men mindst halvdelen af ulykkerne sker i mindre virksomheder med under fem ansatte.

Statistisk, så vil de kun have en skade hver 7-10. år, hvilket betyder, at de sjældent stifter bekendtskab med dette indberetningssystem og de anvendte fagudtryk.

Forslag

Der foretages en kritisk gennemgang af EASY og de eksisterende skemaer for at vurdere, hvilke informationer der er påkrævet for at afgøre arbejdsskadesagen eller til brug for statistikformål, så virksomhederne ikke bliver bedt om at indberette flere oplysninger end nødvendigt eller indberette samme oplysning flere steder i anmeldesystemet.

Anmeldesystemet EASY er et gammelt system og bygger derfor på en forældet platform. Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet er i fællesskab i den indledende fase med at udvikle et helt nyt anmeldelsessystem, som forventes taget i drift indenfor to år. Ved udviklingen af det nye system vil alle felterne blive gennemgået med kritiske øjne, således at kun de relevante oplysninger bliver medtaget.

Ved implementering af et nyt EASY vil alle felter, og nødvendigheden af disse blive gennemgået og vurderet i forhold til behovet, indsatsen fra anmelder og hvilken værdi oplysningen giver til modtagerne (Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet og forsikringsselskaber).

Det er korrekt at de nuværende klassifikationer i EASY er meget omfattende og kan være svære at benytte i en konkret anmeldelse. Baggrunden for disse klassifikationer er, at Arbejdstilsynet skal indberette statistik på arbejdsskadeområdet til EU, og EU kræver, at indberetningen sker med udgangspunkt i disse klassifikationer.

Arbejdsskadestyrelsen er imidlertid meget bevidst om, at brugen af disse klassifikationer har været den største udfordring og irritation for systemets brugere de sidste mange år. Derfor vil der blive arbejdet på en ordentlig og brugervenlig løsning på denne udfordring.

Det kan derfor på nuværende tidspunkt ikke oplyses med sikkerhed om og i givet fald hvordan denne del af EASY systemet kan forbedres i forbindelse med et nyt system.

Ved udviklingen af det nye system vil brugere, herunder virksomheder, blive inddraget.

(se også nr. 172)

Forslaget er implementeret i 2017.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet har i fællesskab udviklet et nyt anmeldesystem til obligatorisk elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker (EASY), der har gjort det nemmere og hurtigere for arbejdsgiverne at anmelde arbejdsulykker. Systemet har endvidere sikret, at arbejdsgiverne kun indberetter de nødvendige oplysninger til statistiske formål bl.a. som grundlag for prioritering og tilrettelæggelsen af det forebyggende arbejde. Det sikrer også i højere grad end tidligere, at virksomhederne ikke skal afgive de samme informationer til arbejdsskadesagens behandling af flere omgange. EASY blev sat i drift den 17. juni 2017.

Generelt set er der sket en forenkling af EASY, som gør det nye system smidigere. Det omfatter forenklinger i både indhold og sprog. Det nye system har endvidere været udsat for den fælles offentlige brugertest, og repræsentanter fra forskellige virksomheder har været involveret i projektet undervejs, fx omkring vejledning og udformning af hjælpetekster.

Følgende forbedringer skal særligt fremhæves:

- Den tidligere klassifikation til beskrivelse af ”redskab” er udgået (se forslag 172) og erstattet af en mere enkel liste, som for virksomheden giver bedre mening i beskrivelsen af hændelsesforløbet. Der skal indberettes minimum 15 ud af i alt 26 mulige variabler i medfør af EU-forordningen. I EASY afgiver virksomheden 10 af oplysningerne, resten udfyldes automatisk på baggrund af øvrige oplysninger.

- Klassifikationen til beskrivelse af ”jobtype” er blevet indskrænket, så den akkurat opfylder EU-forordningens minimumskrav om statistik for arbejdsulykker. I praksis betyder det færre klik for virksomheden i forbindelse med en anmeldelse.

- Idriftsættelsen af EASY betyder, at virksomheder, der anmelder arbejdsskader, sparer tid, når de skal anmelde, ligesom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet kun får de nødvendige oplysninger til arbejdsskadesagen og til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.