Spring navigation over
Indhold start

Flytning af kalve internt på bedriften skal betragtes som en bagatelagtig ændring

Dato17.06.2013
Nummer175

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

De rette pasningsrutiner hos småkalve er helt afgørende for kalvens muligheder for at overleve de første uger, hvor kalvene er særlig modtagelige for smitsomme sygdomme. Landets mælkeproducenter har i de senere år gjort meget for at højne dyrevelfærden hos små kalvene. I forbindelse med sygdomsudbrud med f.eks. diarré, kan der periodevis med kort varsel være behov for at flytte kalvene til en anden fysisk lokalitet på bedriften, hvorefter det er muligt at udføre en grundig rengøring, desinfektion og udtørring af kalveboksene. Dette er helt afgørende, hvis smittevejene skal brydes.

En ændring i opstaldningsforholdene for kalvene har ikke betydning for landskabelige eller forureningsmæssige forhold. Der er ikke tale om en udvidelse af dyreholdet, og alle lovpligtige afstandskrav til naboer mv. forudsættes overholdt. Det er udelukkende et spørgsmål om flytning af dyr indenfor samme ejendom til eksisterende lovlige driftsbygninger og anlæg.

Imidlertid kræver flere kommuner en fornyet miljøgodkendelse ved enhver ændring i opstaldningsforholdene for småkalve. Dermed bliver landmanden frataget hans mulighed for at udvise rettidig omsorg og foretage den nødvendige flytning af akut syge kalve til et nyt staldmiljø og efterfølgende rengøring af de staldafsnit, hvor kalvene holder til. Det stiller landmanden i en situation, hvor han sammen med besætningsdyrlægen ikke har mulighed for at udvise ansvarlig driftsledelse, herunder varetage sine kalves velfærd på tilfredsstillende vis.

Miljøstyrelsen er blevet spurgt, om en sådan flytning af kalvene indenfor bedriften ikke bør betragtes som en bagatelagtig ændring. Hertil svarer Miljøstyrelsen, at det er op til kommunens konkrete vurdering, hvorvidt en ændret placering af kalvene falder under bagatelgrænsen for en ny miljøgodkendelse, og at det ikke er muligt generelt at sætte placering af småkalve på Miljøstyrelsens bagatelliste.

Virksomhedsforum mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at Miljøstyrelsen lægger denne problemstilling over på kommunerne, hvor der kan konstateres lange sagsbehandlingstider og varierende praksis ift. håndtering af problemstillingen.

En miljøgodkendelse er en langvarig og bekostelig affære for landmanden. Skal hensynet til de små kalve vægtes højt af hensyn til dyrevelfærd og fødevaresikkerheden, er der ikke tid til at afvente en kommunal sagsbehandling og afgørelse på, om denne ændring kan godkendes. Virksomhedsforum finder det urimeligt, at hensynet til dyrevelfærden kommer i anden række i en situation, hvor der ikke ændres på udledningen til det omgivende miljø.

Berørte virksomheder

Landbrug, hovedsagelig mælkeproducenter. Men også slagtekalveproducenter kan være berørt.

Forslag

Miljøstyrelsen bør udvide listen med bagatelagtige ændringer, så det tydeligt fremgår at opstaldning af småkalve på andre lokaliteter end beskrevet i miljøgodkendelsen i forbindelse med fx håndtering af problemer med diarré hos småkalve, falder under bagatelgrænsen.

Landbrug & Fødevarer har skrevet til miljøministeren ultimo april 2013 og anmodet om få reglerne ændret/præciseret.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres

Miljøstyrelsen har i oktober 2013 ændret teksten i Miljøstyrelsens vejledning, hvor listen med bagatelagtige ændringer findes, så det nu eksplicit fremgår, at f.eks. ”kan flytning af kalve være en bagatel”.

Natur- og Miljøklagenævnet har opstillet betingelser for bagateller. Da det nu eksplicit fremgår af vejledningen, at flytning af kalve kan være en bagatel, kræver flytningen, når Natur- og Miljøklagenævnets generelle kriterier for bagateller er opfyldt, hverken tilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Miljøstyrelsen har således imødekommet forslaget.

Forslaget er implementeret pr. oktober 2013.