Spring navigation over
Indhold start

Udledning af spildevand fra virksomheder (affaldsbehandlingsanlæg)

Dato17.06.2013
Nummer176

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Spildevandet kan indeholde organisk stof, næringsstoffer (kvælstof og fosfor), tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Den præcise sammensætning af spildevandet vil generelt variere en del fra udledning til udledning. Spildevandet fra industrivirksomhederne vil i de fleste tilfælde gennemgå en form for rensning inden udledningen.

Hvilke typer foranstaltninger den enkelte virksomhed skal foretage udstikkes af myndigheden, som er ansvarlig for at føre miljøtilsyn med virksomheden (kommunen eller Miljøstyrelsen).

I alle tilfælde kræver udledning af spildevand en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Hvorledes den enkelte myndighed håndhæver kravene i miljøbeskyttelsesloven både i forbindelse med direkte udledning til recipient eller udledning til renseanlæg opleves af virksomhederne som meget forskellig – bl.a. af de genanvendelsesvirksomheder, der har pladser over hele landet og derfor er underlagt miljøtilsyn i flere kommuner.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der udleder spildevand, herunder indsamler og oparbejder genanvendeligt affald.

Forslag til løsning

Klare og mere enslydende regler og oplysningskrav og med meget lidt fortolkningsplads, således at godkendelserne og håndhævelsen i landets kommuner ensrettes mere – herved opnås også en større lighed for loven – hvilket især er den problemstilling virksomhederne fokuserer meget på.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres, idet der er planlagt en ændring af lovgivningen. Effekt af ændringen forventes at være en lettere og mere ensartet administrationsproces for de berørte virksomheder, der afleder spildevand, som grundet sammensætning, indhold og koncentration af indholdsstoffer ikke miljømæssigt udgør en særlig belastning. Ændringerne forventes gennemført ultimo 2017.

Status juli 2018.

Forslagets endelige gennemførelse analyseres p.t. med henblik på en vurdering af, om der kan etableres et tilstrækkeligt solidt grundlag for at kategorisere virksomhederne.