Spring navigation over
Indhold start

Ændring af støjregler som følge af afskaffelsen af lukkeloven

Dato17.06.2013
Nummer177

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Nationale regler, der håndhæves meget forskelligt fra kommune til kommune. Der findes pt. kun en meget gammel vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5 /1984, der regulerer området. Bekendtgørelsen indeholder ikke konkrete grænser, men fastsætter vejledende værdier, hvorefter det er op til den enkelte kommune at håndtere støjgrænserne.

Berørte virksomheder

Det kan være vidt forskellige virksomheder, men det er hovedsageligt detailhandlen der er ramt af de forældede regler.

Virksomheder i dagligvarehandlen oplever, at mange kommuner stiller restriktive krav til fx varelevering i weekenden. De ”gamle” støjgrænser er udviklet den gang man havde lukket lørdag og søndag, og er derfor blevet en barriere for det politiske ønske om at holde åbent i weekenden. De skærpede regler gør det derfor mere vanskeligt at få friske dagligvarer ind i de bynære områder, og forbrugerne oplever derfor nu i stigende grad tomme hylder i weekenden.

Det foreslås derfor, at vejledningen omformuleres så støjgrænserne svarer til de nye muligheder lukkeloven giver borgernes for indkøb. Det er en meget gammeldags formulering at ”holde helligdagen i hu” . I fx Sverige er søndagen den største indkøbsdag, da man i Sverige ikke i mange år har haft en reel lukkelov. Det forventes, at det samme bliver tilfældet i Danmark inden for få år. Derfor ønskes ens støjgrænser alle 7 dage, når det gælder vareindlevering til butikker.

Forslag til løsning

En opdatering af lovgivningen i samarbejde med organisationerne, således at alle parter bliver hørt og der opnås en mere gennemtænkt lovgivning med mere ensartede regler, der tager hensyn til den udvikling, der er sket i samfundet, herunder bl.a. afskaffelsen af lukkeloven.

Yderligere oplysninger

Støjområdet er på andre områder meget gennemreguleret og underlagt EU lovgivning.

Link til vejledningen: http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

På baggrund af anbefaling fra den arbejdsgruppe om kommunale rammer for vækst og erhvervsfremme, som regeringen og KL har nedsat, er regeringen og KL positive overfor at arbejde videre med forslaget. Samtidig vurderes det, at der er behov for en nærmere afdækning af problemets omfang og karakter med henblik på at fastlægge en målrettet løsning.

Derfor vil Miljøministeriet i samarbejde med KL og relevante erhvervsorganisationer gennemføre en afdækning af problemets nærmere karakter, herunder hvor der konkret er oplevet udfordringer. Afdækningen skal danne grundlag for, at regeringen og KL i fællesskab kan pege på eventuelle relevante løsninger, eksempelvis i vis form af en tilpasning af vejledningen om støj fra virksomheder, øget vejledning og videndeling angående støjsvag teknologi eller lignende afhængig af resultaterne af afdækningen. I forbindelse med arbejdet vil der også blive taget højde for eventuelle afledte effekter af ændringer i forhold til eksempelvis trængsel og CO2. Regeringen og KL lægger vægt på, at eventuelle ændringer i regler og vejledninger skal afvejes i forhold til øget støjbelastning af beboer i områder med dagligvarebutikker, ligesom der lægges vægt på, at det også fremadrettet skal være muligt for kommunerne at fastsætte nærmere rammer for støj tilpasset lokale forhold.

Afdækningsarbejdet forventes færdiggjort i 2015. Herefter vil regeringen orientere Virksomhedsforum om resultatet.

Forslaget er ikke implementeret

Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om støj i forbindelse med varelevering, som har til formål at sikre et ensartet administrationsgrundlag for kommunerne. Vejledningen ændrer ikke på de nuværende vejledende støjgrænser men videreformidle bl.a. viden og gode erfaringer fra kommuner og transportører om støjsvag varelevering. Endvidere er udarbejdet en dansk certificeringsordning for støjsvagt udstyr efter internationalt forbillede, der skal gøre det lettere at levere varer til butikker i ydertimerne. Vejledningen og certificeringsordningen er pt. i offentlig høring og forventes færdig i 2019.

Kommunerne kan allerede i dag efter en konkret vurdering give mulighed for varelevering fra kl. 6 om morgenen. Det er således op til den enkelte kommune at vurdere, hvad der er hensigtsmæssigt lokalt i forhold til den enkelte butiks beliggenhed og en afvejning mellem hensynet til leverandørerne og hensynet til at mindske støjgener for evt. omkringboende. Det er hensigtsmæssigt at denne afvejning ligger lokalt, så der kan tages hensyn til lokale forhold.