Spring navigation over
Indhold start

Ensartet myndighedsbehandling af brandgodkendelser

Dato17.06.2013
Nummer162

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Mange virksomheder oplever, at kravene til at få brandgodkendelse af et byggeri varierer meget fra kommune til kommune. Det medfører, at ensartede byggerier mødes med forskellige krav. Det medfører fordyrelse og nedsætter produktiviteten i hele byggeprocessen.

Den brandtekniske sagsbehandling ligger hos kommunerne og i større sager inddrages brandinspektør, hvis sagsbehandleren ikke selv er brandinspektør.

De eksisterende regler er baseret på såkaldte funktionsbaserede krav. Det betyder, at fortolkning og håndhævelse ofte vil være baseret på skøn. Derfor er der udarbejdet en brandteknisk vejledning, der tager højde for mange men ikke alle forhold. Problemerne opstår, når der projekteres i henhold til de funktionsbaserede krav og ikke inden for den brandtekniske vejledning. De funktionsbaserede brandkrav bør opretholdes, men administrationen og håndhævelsen baseres på et mere ensartet grundlag.

Berørte virksomheder

Både bygherrer, projekterende, rådgivere og udførende byggevirksomheder. Alle oplever fordyrelser og forsinkelser ved en uensartet myndighedsbehandling.

Forslag til løsning

Der kan uden tab af brandsikkerhed opnås en mere ensartet myndighedshåndtering ved at opgaven flyttes til færre enheder, på linie med de potentialer for bedre og mere ensartet byggesagsbehandling, der ligger i at samle denne i eksempelvis et center pr. region. Samling i færre enheder vil give flere større sager i samme enhed, og det vil i sig selv øge øge ensartetheden i håndhævelsen af kravene vedr. brandgodkendelse.

Yderligere oplysninger

Brandgodkendelse er en stor og vigtig del af ”anden lovgivning”, som behandles i forbindelse med ansøgninger om byggetilladelse. Brandgodkendelse bør derfor anses som en integreret del af byggesagsbehandlingen, og myndighedsbehandlingen bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres.

Bygningsreglementets brandkrav er funktionsbaserede og understøtter således anvendelsen af nye løsninger. Konkret er der tale om, at bygningerne skal opføres, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger på egen grund og omkringliggende grunde. Der stilles ikke krav til brug af bestemte materialer eller udførelsesteknikker, men i stedet til bygningens funktion, hvilket giver bygherrerne en vis valgfrihed i valg af materialer m.v.

Der er til de funktionsbaserede brandkrav udarbejdet en række eksempler på, hvordan bygninger i praksis kan udarbejdes, så de opfylder funktionskravet. Bygninger kan også udføres på andre måder end de, der fremgår af eksempelsamlingen, hvis det kan påvises, at den valgte løsning opfylder kravene. Der er dog forskelle fra kommune til kommune med hensyn til i hvilket omfang andre løsninger end eksempelsamlingens godkendes, særligt i de mindre kommuner, som ikke har de fornødne tekniske kompetencer til at vurdere andre løsningers lovlighed. Produktivitetskommissionen har peget på, at mange kommuner ikke har kompetencer til at håndtere og godkende innovativt byggeri, fordi de ikke altid har de fornødne kompetencer til at vurdere nye løsninger på brandområdet.

Regeringen har i regi af den kommende byggepolitiske strategi nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på ændret organisering af byggesagsbehandlingen, herunder også med hensyn til den brandtekniske del af byggesagsbehandlingen, f.eks. at den samles i større enheder, som vil have de fornødne kompetencer til at sagsbehandle efter de funktionsbaserede brandkrav. Det fremgår ligeledes af regeringens vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen”, at regeringen ønsker at igangsætte en række initiativer til forbedring af produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Regeringen vil bl.a. professionalisere den tekniske byggesagsbehandling, herunder undersøge fordele og ulemper ved, at sagsbehandlingen varetages i større enheder, ligesom regeringen vil harmonisere de danske brandkrav med brandkravene i vores nabolande.

Byggepolitisk strategi offentliggøres i 2014. Herefter vil regeringen orientere Virksomhedsforum om den konkrete løsning, der er valgt for at samle kompetencerne i sagsbehandlingen og sikre en mere ensartet myndighedsbehandling af sagerne

Forslaget er implementeret i 2018.

Med ændringen af byggeloven i april 2016 blev der skabt hjemmel til at indføre en certificeringsordning, hvor certificerede rådgivere skal dokumentere, at bygningsreglementets regler om tekniske forhold vedr. brand og statik er overholdt. Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet 2018 (BR18) trådte i kraft den 1. januar 2018.

Certificeringsordningen gælder for rådgivere, der skal stå for dokumentation af brandforhold og statiske forhold. Det er bygherrens ansvar at dokumentere overholdelsen af øvrige tekniske forhold. Kommunen vil dermed ikke længere stå for at vurdere, om de tekniske forhold er overholdt, men vil i stedet igennem stikprøvekontrol påse dokumentationen for tekniske forhold i 10 pct. af det færdige byggeri. De nærmere krav er fastsat i certificeringsordning for dokumentationen af tekniske forhold i bygningsreglementet og BR18. Frem til den 31. december 2019 vil der være en overgangsperiode, hvor bygherrer kan vælge mellem at anvende en certificeret rådgiver, eller at kommunen skal foretage en teknisk byggesagsbehandling af konstruktions- og brandforhold. Formålet med overgangsordningen er at sikre, at der er tid til, at rådgiverne kan blive certificerede, uden at dette betyder, at byggeriet går i stå i den periode.

Med certificeringsordningen og BR18 kan bygherren anvende den certificerede rådgiver, der efter bygherrens vurdering har størst viden om de konkrete løsninger og muligheder, der er relevante for bygherrens projekt. Dermed er bygherren ikke afhængig af, hvilke kompetencer der måtte være til stede i den kommune, hvor vedkommende ønsker at bygge. Det forventes, at certificeringsordningen og ændringerne i byggesagsbehandlingen vil bidrage til en mere effektiv proces, når der ansøges om byggetilladelse. Kommunerne vil fortsat skulle varetage de bebyggelsesregulerende forhold, som har betydning lokalt.

På baggrund af ovenstående betragtes forslaget for gennemført og implementeret.