Spring navigation over
Indhold start

Implementering af rehabilitering på ældreområdet

Dato17.06.2013
Nummer179

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Størstedelen af de 98 kommuner har sat rehabilitering på dagsordenen, både i hjemmeplejen og på plejecentrene. Erfaringerne viser dog, at intentionerne med rehabilitering bliver implementeret vidt forskelligt fra kommune til kommune.

Særligt følgende problemer ved den uens implementering kan fremhæves:

  • Det forekommer tilfældigt, om borgeren bliver omfattet af det frie leverandørvalg, når de er visiteret til hjælp i hjemmet. Nogle kommuner indtænker genoptræning som en del af §83 i Serviceloven om personlig og praktisk hjælp, hvor borgeren har ret til at vælge en anden leverandør end det offentlige. Andre kommuner har systematisk flyttet borgere til §86 om rehabilitering, der ikke er omfattet af frit valg.
  • Der er en risiko for at de kommuner, der ikke ønsker det frie valg af hjemmehjælp, kan undgå dette ved at visitere borgere til §86 ydelser (rehabilitering) i stedet for §83 ydelser (hjemmehjælp).
  • For virksomhederne er det ensbetydende med færre kunder, idet flere kunder bliver visiteret til ydelser, der ikke er omfattet af det frie leverandørvalg. Det betyder endvidere, at leverandørerne på området skal forholde sig til mange forskellige modeller og uens tilgang til rehabilitering.

Berørte virksomheder

Det er som udgangspunkt både virksomheder indenfor ældrepleje samt virksomheder indenfor sundhed og forebyggelse samt sundhedsbehandling, der bliver berørt. Det gælder både virksomheder, der i dag er godkendt som frit- valgsleverandører såvel som virksomheder, der systematisk kunne hjælpe kommunerne med at løfte rehabiliteringsopgaven.

Forslag

Der er behov for at skabe en mere ensartet fortolkning af §83 og §86 i serviceloven, således at leverandørerne på området ikke skal forholde sig til mange forskellige modeller og uens tilgang til rehabilitering i de enkelte kommuner.

Det vil desuden være oplagt at udvikle forskellige typer af servicepakker for forskellige målgrupper, herunder differentiering for borgere med mindre henholdsvis sværere nedsættelse af funktionstab mv.

Yderligere oplysninger

Området er reguleret af serviceloven, herunder servicelovens §83 og §86 samt til dels i sundhedslovens bestemmelser om genoptræning mv.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

Der lægges i regeringens ældrepolitiske udspil, som blev offentliggjort i januar 2014, op til, at der i serviceloven skal indsættes en ny rehabiliteringsbestemmelse. Dermed følges op på Hjemmehjælpskommissionens anbefaling om aktivt at understøtte både kommunernes rehabiliteringsarbejde og borgerens retssikkerhed gennem klar og entydig lovgivning.

Den foreslåede nye rehabiliteringsbestemmelse vil sikre, at kommunerne tilbyder tidsafgrænsede og målrettede rehabiliteringsforløb. Samtidig foreslås en opdatering af servicelovens hjemmehjælpsbestemmelse, så det rehabiliterende sigte med hjælp efter § 83 præciseres.

Med gennemførelsen af forslaget i regeringens ældrepolitiske udspil om en ny rehabiliteringsbestemmelse skabes et klarere lovgrundlag om rehabilitering som vil medføre, at tilgangen til rehabilitering bliver mere ens i kommunerne. Denne del af forslaget imødekommes dermed.

I forhold til virksomhedsforums forslag om at udvikle forskellige typer af servicepakker for forskellige målgrupper, herunder differentiering for borgere med mindre henholdsvis sværere nedsættelse af funktionstab m.v., gennemføres dette ikke, idet det følger af den sociale lovgivning, at det er den enkelte kommune, der ud fra en lokalpolisk prioritering fastlægger serviceniveauet. Det bemærkes i øvrigt, at det følger af denne lovgivning, at den enkelte kommune mindst en gang årligt skal udarbejde en kvalitetsstandard for hjælp efter servicelovens § 83 og 86.

Regeringens ældrepolitiske udspil skal nu drøftes med de politiske partier.

Forslaget er implementeret i 2014

Lov nr. 1524 af 27/12/2014 om lov om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) trådte i kraft 1. januar 2015.