Spring navigation over
Indhold start

Byggesagsgebyrer skal afhænge af tidsforbrug

Dato17.06.2013
Nummer173

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det opleves, at der er stor utilfredshed på området for kommunernes opkrævning af byggesagsgebyrer. Der er betydelig variation i, hvordan reglerne implementeres og håndhæves. Bl.a. varierer det, hvordan kommunerne beregner gebyret, ligesom der er betydelig variation i, hvor lang tid kommunerne bruger på sagsbehandlingen.

Kommunerne skal i dag opdele byggesagerne i 5 bygningskategorier, og gebyret kan i disse kategorier beregnes på baggrund af faste priser, på baggrund af kvadratmeter/kubikmeter, eller efter medgået tid.

Et nyt lovforslag (L 150) har til formål at give hjemmel til, at der kan fastsættes nærmere regler om, at der kun skal betales for det reelle antal timer, kommunen bruger på behandlingen af byggesagen. Det skal således være afgørende, hvor mange ressourcer kommunen bruger på den enkelte sag.

Berørte virksomheder

Regelsættet vedrører hele erhvervslivet.

Forslag

Udover medgået tid ved beregningen af byggesagsgebyrer foreslås det, at det kommer til at fremgå af bekendtgørelserne, at kommunen efter sagens modtagelse skal give en tilbagemelding på, hvor lang tid de forventer, sagsbehandlingen vil tage.

Dette estimat skal være ret præcist eller ligge indenfor et konkret, afgrænset interval, så ansøgeren ved, hvor store omkostningerne ved sagsbehandlingen bliver. Herudover skal en opgørelse over medgået tid vedlægges gebyropkrævningen.

Kommunerne skal offentliggøre estimerede sagsbehandlingstider for de enkelte sagstyper på deres hjemmeside. Dette gør eksempelvis Fakse Kommune allerede.

Herudover foreslås det, at Energistyrelsen udarbejder en deltaljeret vejledning, der redegør for, hvilke elementer der må gebyrbelægges i forbindelse med behandlingen af en byggesag.

Yderligere oplysninger

Det gode eksempel: Der er pt. 5 kommuner, der opkræver byggesagsgebyr efter medgået tid.

Tønder Kommune har tilkendegivet positive erfaringer med overgangen til timebaserede gebyrer, både mht. brugertilfredshed og reducerede gebyromkostninger samt hurtigere sagsbehandling.

Faxe Kommune har på sin hjemmeside meldt vejledende forventede byggesagsbehandlingstider ud for de 5 bygningskategorier.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres.

Regeringen og KL lægger stor vægt på ikke at belaste virksomheder unødigt, bl.a. ved at sikre, at byggesagsbehandling er så effektiv og gennemsigtig som muligt. I medfør af lov nr. 640 af 12. juni 2013 har klima-, energi- og bygningsministeren fastsat regler om, at kommunerne skal opkræve gebyr for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2015. Ikrafttrædelsestidspunktet er fastsat efter anmodning fra kommunerne, som har ønsket at få ekstra tid til at indrette systemer m.v. på de nye regler.

Med henblik på yderligere at fremme en effektiv sagsbehandling på byggesagsområdet og gennemsigtighed for virksomhederne har regeringen og KL i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 i forlængelse af regeringens vækstudspil aftalt at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i 2016. Reduktionen skal bl.a. opnås ved at indføre servicemål på en række områder, herunder byggesager. Regeringen og KL er enige om at udarbejde en model med konkrete servicemål for sagsbehandlingstiderne, der skal drøftes af parterne inden udgangen af september 2014 med henblik på fremsættelse af eventuel følgelovgivning vedr. byggesagsbehandling inden udgangen af 2014. Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Regeringen og KL er enige om, at det skal stå klart for virksomheder og borgere, hvad der udgør en fuldt oplyst ansøgning, herunder via vejlednings- og ansøgningsmateriale samt eventuelle selvbetjeningsløsninger. Dette ændrer ikke ved, at byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 skal beregnes efter en timepris og medgået tid, dog med undtagelse af småhusbyggeri, som enten kan fastsættes som et fast gebyr eller timepris som øvrigt byggeri.

Regeringen og KL er ligeledes enige om at gennemføre regelforenklinger på byggeområdet med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger. Der udarbejdes en konkret model, som drøftes af parterne efter sommerferien med henblik på fremsættelse af den nødvendige lovgivning i efteråret 2014.

Endelig er regeringen og KL enige om at gennemføre en ensartet gebyrmodel for byggesager på tværs af alle kommuner. Der udarbejdes en konkret model, der drøftes af parterne efter sommerferien med henblik på fremsættelse af den eventuelle nødvendige lovgivning vedr. byggesagsbehandling i efteråret 2014.

Forslaget om at kommunerne skal offentliggøre estimerede sagsbehandlingstider på deres hjemmesider er allerede imødekommet ved ændring af byggeloven i 2013. For så vidt angår forslaget om, at kommunerne skal oplyse estimeret tidsforbrug i forbindelse med den konkrete sag, har Energistyrelsen udarbejdet en vejledning til kommunerne om gebyropkrævning, der blev offentliggjort i januar 2014, hvori det fremgår, at kommunerne med fordel kan oplyse ansøgeren om, hvor stort et tidsforbrug der forventes til den enkelte sag, når kommunen modtager ansøgningen. Det er regeringens og KL’s forventning, at kommunerne i vidt omfang vil anvende vejledningen, og den vurderes derfor at imødekomme Virksomhedsforums forslag. Vejledningen angiver også, hvad der må indgå i beregningen af gebyret.

Forslaget er implementeret i 2016.

Som opfølgning på vækstpakke 2014 og økonomiaftalen med KL for 2015 har den tidligere V-regering og KL aftalt konkrete mål for sagsbehandlingstiden på byggesager. Servicemålene for byggeområdet er fastsat efter byggeriets kompleksitet, således at mere komplekse byggesager har et servicemål på 50-60 dage, mens mindre kompliceret byggeri har et servicemål på 40 dage. Sagsbehandlingstiden regnes fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Aftalen gælder fra 2016.

Med ændring af byggeloven fra april 2016 er der indført hjemmel til at fastsætte regler om en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold ved byggeri, som erstatter kommunernes tekniske byggesagsbehandling. En omlægning af en række sager til anmelderordninger som erstatning for den tekniske byggesagsbehandling er hermed ikke længere relevant.

Med lovændringen er reglerne for, hvornår der kan opkræves et fast byggesagsgebyr, forenklet og harmoniseret. Kommunerne har med lovændringen mulighed for at opkræve et mindre, fast gebyr for alle typer af byggesager, men hvor størrelsen af det faste gebyr ikke må overstige et loft på 1.000 kr. Det faste gebyr pristalsreguleres årligt. Kommunerne får således mulighed for at vælge, om de vil opkræve byggesagsgebyr efter tidsforbrug, om de vil opkræve et mindre, fast gebyr inden for det af transport- og bygningsministeren fastsatte loft, eller om de vil gøre byggesagsbehandlingen helt gratis.

Tidligere opgjorde kommunerne gebyrerne efter forskellige modeller, eksempelvis efter tidsforbrug, som en fast timepris eller pr. m2 eller m3, som gjorde gebyropkrævningen uigennemskuelig. Med indførelsen af et krav om opgørelse efter tidsforbrug er der sket en ensretning af måden, hvorpå den enkelte kommune opgør sit byggesagsgebyr. Det er samtidig et krav, at opgørelsen for gebyret skal udspecificeres over for ansøgeren. Virksomhederne oplever hermed i dag en mere ensartet og gennemskuelig opkrævning af gebyrer for deres byggesagsbehandling.

Kommunerne fastsætter selv timeprisen for byggesagsgebyret og størrelsen på det faste gebyr, dog max 1.000 kr. Trafik- og Byggestyrelsen offentliggør årligt de enkelte kommuners byggesagsgebyrer, som kan ses på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Nogle kommuner har valgt at gøre byggesagsbehandlingen gratis ved at lade byggesagsbehandlingen være skattefinansieret. Ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens seneste opgørelse fra 2016 er der 22 kommuner, som har gjort byggesagsbehandlingen gratis.

Bekendtgørelse om byggeloven kan ses på Retsinformation via dette link.