Spring navigation over
Indhold start

Frikommuneforsøg bør ikke omfatte virksomhedskontakt

Dato17.06.2013
Nummer181

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er forvirrende for virksomheder, hvis frikommuneforsøg omfatter virksomhedskontakt, da virksomheder med medarbejdere bosat i forskellige kommuner i givet fald skal forholde sig til et forskelligt regelsæt for de enkelte medarbejdere.

I sygedagpengeloven er der fastsat en række regler for kontakten mellem kommunen og virksomheden.

Det er i dag den sygemeldtes bopælskommune, der har ansvaret for behandlingen af sygedagpengesagen, og som virksomheden dermed har kontakt til.

Virksomheder med medarbejdere, der er bosat i forskellige kommuner skal i forbindelse med sygemelding have kontakt med de forskellige kommuner, som medarbejderne er bosat i. Især for større virksomheder kan det betyde, at virksomhederne kommunikerer med mange forskellige kommuner.

Dette er administrativt tungt i form af, at det er komplekst for virksomhederne at holde styr på, hvor man kan skal henvende sig de forskellige steder, og da virksomheden i hver kommune skal starte forfra med at forklare om virksomheden. Virksomheder og kommuner kan vanskeligt opbygge et egentlig samarbejde. Virksomheder oplever samtidigt, at der kan være forskellige tolkninger af regler på tværs af kommuner, som kan medvirke til at gøre et samarbejde med flere kommuner administrativt tungt.

I takt med, at kommuner kan udfordre de nationale regler på sygedagpengeområdet via frikommuneforsøg og udfordringsretten efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge, så kan virksomhederne risikere at skulle forholde sig til forskellige procedurer fra de enkelte kommuner. Det vil især få betydning for virksomheder med medarbejdere bosat i mange forskellige kommuner.

For virksomheder vil forskellige regler på tværs af kommuner medføre, at sygedagpengeområdet bliver endnu mere administrativt tungt, da virksomheder for forskellige medarbejdere vil kunne skulle forholde sig til forskellige måder at administrere sygedagpengeområdet på.

Der er i dag en række kommuner, der er omfattet af frikommuneforsøg, der har fået dispensation fra de nationale regler i forhold til afholdelse af samtaler med sygemeldte og kontakt til arbejdsgivere. Fra 2011 blev sygefraværsindsatsen omfattet af udfordringsretten.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der har medarbejdere ansat med bopæl i kommuner, der laver forsøg med konktakten til virksomheder.

Forslag

Det foreslås, at kommuner, der søger om at deltage i frikommuneforsøg eller lign. på sygedagpengeområdet, ikke bør kunne gøre det inden for elementer, der omfatter kontakten og snitflader mellem virksomheder og kommuner. Det vil gøre det enklere for virksomheder med medarbejdere bosat i forskellige kommuner at forholde sig til indsatsen fra kommunen.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres ikke.

Et af hovedformålene med både Udfordringsret og Frikommuneforsøg er at finde nye og bedre løsninger og at afprøve disse. Udviklingen af nye løsninger kan imidlertid kræve friere rammer i en periode og vil i sagens natur indebære, at opgaven løses anderledes i forsøgskommunen. Forsøgene tjener imidlertid det overordnede mål, at gode erfaringer efterfølgende eventuelt kan udbredes til alle landets kommuner – til gavn for både borgere, virksomheder og kommuner.

Når der efter forsøgene skal træffes beslutning om eventuelle generelle regelændringer, vil det bl.a. indgå, om forsøgene har medført administrative byrder eller lettelser for virksomhederne. Det vil ligeledes gøre sig gældende for forsøg der følger af det nye frikommuneforsøg, som regeringen og KL har aftalt at igangsætte i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

For så vidt angår det konkrete frikommuneforsøg angående sygedagpenge, kan det bemærkes, at forsøget har til formål at afprøve en beskæftigelsesindsats, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation fremfor at bruge ressourcerne på at opfylde statslige proceskrav til indsatsen. Det er vurderingen, at det er vigtigt at give mulighed for gennemførelsen af forsøget.