Spring navigation over
Indhold start

Etablering af system til national klassificering af affald

Dato17.06.2013
Nummer184

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Jf. affaldsbekendtgørelsen er det kommunalbestyrelsen, der skal klassificere affald. Dette giver – i den udstrækning, det har i dag – anledning til, at ensartede affaldstyper klassificeres forskelligt i Danmark.

Affaldsreformen fra 2010 indeholder en konkurrenceudsættelse af affaldshåndteringen og indebærer, at affaldsproducerende virksomheder kan overdrage affald, der er egnet til materialenyttiggørelse, til det private transport- og genanvendelsesmarked for deres miljømæssigt forsvarlige og retmæssige håndtering af affaldet. Transport- og genanvendelsesmarkedet hæmmes dog af, at de samme affaldstyper ikke klassificeres ensartet landet over, og deraf ikke kan håndteres ens.

Problemer omkring klassificeringen styrkes af, at kommunerne jf. affaldsbekendtgørelsen har ret til at anvise virksomhedernes affald, der ikke kan materialenyttiggøres, til bestemte anlæg. Da mange af anlæggene er ejet af kommunerne, er der en tendens til, at kommunerne klassificerer affaldet som netop ikke egnet til materialenyttiggørelse, hvorved de kan anvise affaldet til egne anlæg og derved understøtte egne anlægs økonomi.

Denne situation forventer organisationerne, at Miljøstyrelsen helt eller delvist håndterer med den snart kommende Ressourcestrategi, men dette løser ikke alene problemet omkring den uens klassificering af affald landet over.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der opererer på det private transport- og genanvendelsesmarked.

Forslag til løsning

Virksomhedsforum foreslår, at der implementeres en national praksis for at sikre, at ensartede affaldstyper klassificeres ensartet nationalt med henblik på et mere smidigt og overskueligt flow af materialetyper til genanvendelse eller materialenyttiggørelse på de anlæg, der er godkendt til modtagelsen af de pågældende affaldstyper.

Kriterier for klassificering af affald, og dermed fastsættelsen af egnede behandlingsmetoder, bør tage udgangspunkt i behandlingsanlæggenes reelle muligheder og miljøgodkendelser. I de tilfælde at der er anlæg, der fx er miljøgodkendte anlæg til at genanvende en given materialetype, skal affald af denne materialetype klassificeres som genanvendeligt nationalt.

Yderligere oplysninger

Affaldsbekendtgørelsen.

Forslaget gennemføres delvist. Læs svaret her (pdf)

Forslaget er ikke implementeret

Jf. initiativ 10 i Strategi for cirkulær økonomi vil regeringen skabe en mere ensartet administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer. Det vil bl.a. ske ved at undersøge, hvordan man kan samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én enhed. Undersøgelsen vil bl.a. inkludere opgaverne vedr. klassificering af affald.