Spring navigation over
Indhold start

Etablering af system til national klassificering af affald

Dato17.06.2013
Nummer184

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Jf. affaldsbekendtgørelsen er det kommunalbestyrelsen, der skal klassificere affald. Dette giver – i den udstrækning, det har i dag – anledning til, at ensartede affaldstyper klassificeres forskelligt i Danmark.

Affaldsreformen fra 2010 indeholder en konkurrenceudsættelse af affaldshåndteringen og indebærer, at affaldsproducerende virksomheder kan overdrage affald, der er egnet til materialenyttiggørelse, til det private transport- og genanvendelsesmarked for deres miljømæssigt forsvarlige og retmæssige håndtering af affaldet. Transport- og genanvendelsesmarkedet hæmmes dog af, at de samme affaldstyper ikke klassificeres ensartet landet over, og deraf ikke kan håndteres ens.

Problemer omkring klassificeringen styrkes af, at kommunerne jf. affaldsbekendtgørelsen har ret til at anvise virksomhedernes affald, der ikke kan materialenyttiggøres, til bestemte anlæg. Da mange af anlæggene er ejet af kommunerne, er der en tendens til, at kommunerne klassificerer affaldet som netop ikke egnet til materialenyttiggørelse, hvorved de kan anvise affaldet til egne anlæg og derved understøtte egne anlægs økonomi.

Denne situation forventer organisationerne, at Miljøstyrelsen helt eller delvist håndterer med den snart kommende Ressourcestrategi, men dette løser ikke alene problemet omkring den uens klassificering af affald landet over.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der opererer på det private transport- og genanvendelsesmarked.

Forslag til løsning

Virksomhedsforum foreslår, at der implementeres en national praksis for at sikre, at ensartede affaldstyper klassificeres ensartet nationalt med henblik på et mere smidigt og overskueligt flow af materialetyper til genanvendelse eller materialenyttiggørelse på de anlæg, der er godkendt til modtagelsen af de pågældende affaldstyper.

Kriterier for klassificering af affald, og dermed fastsættelsen af egnede behandlingsmetoder, bør tage udgangspunkt i behandlingsanlæggenes reelle muligheder og miljøgodkendelser. I de tilfælde at der er anlæg, der fx er miljøgodkendte anlæg til at genanvende en given materialetype, skal affald af denne materialetype klassificeres som genanvendeligt nationalt.

Yderligere oplysninger

Affaldsbekendtgørelsen.

Forslaget gennemføres delvist. Læs svaret her (pdf)

Status juli 2018.

Vejledende udtalelser om bl.a. papir og plast er i proces og forventes færdige i 2018.

En forundersøgelse og opfølgende undersøgelser om spredning af farlige stoffer ved materialenyttiggørelse af opbrudt asfalt er færdiggjort. Projekternes resultater indgår i det faglige grundlag for revision af regler om materialenyttiggørelse af opbrudt asfalt uden en konkret tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Revision af regler om nyttiggørelse af opbrudt asfalt påbegyndes i 2018.

En forundersøgelse om forekomst af farlige stoffer i beton og tegl er færdiggjort. I 2016 blev der igangsat en opfølgende undersøgelse, der skal klarlægge spredning af farlige stoffer ved materialenyttiggørelse af beton og tegl, som skal indgå i det faglige grundlag for revision af regler om nyttiggørelse af beton og tegl. Undersøgelsen forventes færdig primo 2018. Revision af regler om nyttiggørelse af nedknust beton og tegl påbegyndes i 2018.

Miljøstyrelsen har givet støtteerklæring og afsat 2 mio. kr. til et videnscenter for håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (VHGB), under Dansk Byggeri, der skal samle og formidle viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald, der kan indeholde problematiske stoffer. Videnscenteret, der blev etableret i 2016, drives af et konsortium af specialister og har til huse på Teknologisk Institut. Teknologisk Institut kører med en meget aktiv hjemmeside, som beskriver, hvordan udfordringer med håndtering, genbrug og genanvendelse af byggeaffald kan/skal løses af de forskellige målgrupper. Dansk Byggeri har derudover, til Videnscenteret, fået 4,8 mio. kr. fra RealDania og fra Grundejernes Investeringsfond, og leverandører skal egenfinansiere 1,2 mio. kr. til etablering og startdrift af centeret i 2016-2017. Centeret skal være selvfinansierende efter marts 2018.

Miljøstyrelsen har 1. april 2017 udgivet en vejledning om klassificering af farligt affald. Vejledningen skal gøre klassificeringen af farligt affald mere ensartet.

Der udarbejdes derudover en vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald. Vejledningen forventes offentliggjort primo 2018. Formålet med vejledningen er at lave en samlet beskrivelse af reglerne og Miljøstyrelsens fortolkning af reglerne for håndtering af bygge- og anlægsaffald. Vejledningen kan bidrage til at gøre klassificeringen af bygge- og anlægsaffaldet mere ensartet.

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder sammen med Erhvervsministeriet om projekter for øget ressourceeffektivitet. I et af projekterne arbejder man på at mindske barriererne for virksomheder, ved at understøtte en mere ensartet klassificering. I projektet arbejdes der på værktøjer, som kan hjælpe kommunerne med at træffe hurtigere og en mere ensartet klassificering. Der afrapporteres på projektet primo 2018. I forbindelse med opfølgningen på regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi ses der ligeledes på muligheden for at mindske barriererne for landets virksomheder, herunder hvordan man kan understøtte en mere ensartet klassificering af affald.

Forslaget indgår i evaluering af den politiske aftale om organisering af affaldssektoren. Evalueringen udkom i 2016. Implementering afhænger af den konkrete opfølgning på evalueringen.