Spring navigation over
Indhold start

Gyllealarmer og gyllebarrierer

Dato17.06.2013
Nummer182

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Reglerne om krav om gyllealarmer og gyllebarrierer bør justeres, så kommunerne får mulighed for at tilpasse reguleringen til de reelle, lokale forhold.

Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen er der således et krav om etablering af gyllebarrierer, som skal forhindre gylle i at strømme til overfladevand. Dette krav består selv på steder, hvor det er fysisk umuligt for gyllen at strømme til overfladevand.

Kommunerne har ikke en dispensationsmulighed, således der kan dispenseres, hvor reguleringen er uhensigtsmæssig, f.eks. hvor gyllen skulle flyde op ad, for at nå overfladevand. Regelsættet giver således ikke kommunen mulighed for at tage hensyn til de reelle forhold, men tvinger kommunen til at gennemføre åbenlyst uhensigtsmæssig regulering. Resultatet er, at landmanden skal bruge ressourcer på at etablere en foranstaltning, der ikke bidrager til at forbedre miljøet.

Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen er der tillige et krav om opsætning af en gyllealarm, som kan registrere pludselige fald i gylleoverfladen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Kravet gælder uden undtagelse og således fx også i det tilfælde, at en landmand kun har en besætning på 5-10 køer, der går ude hele sommeren. I dette tilfælde vil alarmen være helt overflødig. Landbrug & Fødevarer finder derfor, at der med fordel kunne etableres en bagatelgrænse på dette område.

Straffen for overtrædelse af disse regler om gyllebarrierer og gyllealarmer virker urimelig. Kravene er en del af systemet for krydsoverensstemmelse, som betyder, at landmanden som straf for overtrædelse trækkes i landbrugsstøtten.

Det er urimeligt, at en overtrædelse kan få så store konsekvenser, og det er meget byrdefuldt for landmanden at skulle bekymre sig om, om en lille fejl kan udløse et træk i landbrugsstøtten. Virksomhedsforum mener således ikke, at nærværende regler i nuværende udformning egner sig til at være omfattet af krydsoverensstemmelsesbestemmelserne.

Berørte virksomheder

Husdyrproducenter

Forslag til løsning

Virksomhedsforum foreslår, at kommunerne får en dispensationsmulighed i forhold til både gyllebarrierer og gyllealarmer i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Derudover bør det udelukkende være husdyrbrug omfattet af IE-direktivet, der omfattes af kravene om gyllebarrierer og gyllealarmer.

Derudover bør kravene om gyllealarmer og gyllebarrierer ikke bør være underlagt reglerne om krydsoverensstemmelse, da kravene ikke er nødvendige for at implementere et EU-direktiv, hvilket er forudsætningen for at krav kan blive omfattet af krydsoverensstemmelsesreglerne.

Forslaget gennemføres

Ad. Dispensationsmulighed fra kravene om gyllealarmer og -barrierer

Efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen gælder kravet om gyllebarrierer kun beholdere beliggende i risikoområder, dvs. områder, hvor terrænet skråner nedad mod et vandløb eller en sø. Der vil derfor aldrig opstå sager, hvor der stilles krav om en barriere ved en gyllebeholder, der ligger lavere end det nærliggende vandmiljø. Det er ydermere en forudsætning, at gyllebeholderen ligger mindre end 100 meter fra vandmiljøet.

 

Kravet om gyllealarm gælder i modsætning hertil alle beholdere, der enten ligger i et risikoområde eller mindre end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m², uanset om beholderen eller vandløbet/søen ligger højest. Det vurderes derfor, at Virksomhedsforums forslag alene er relevant i forhold til gyllealarmer.

Efter reglerne skulle alle gyllealarmer og -barrierer være opsat senest den 1. januar 2012. Problemstillingen er derfor primært relevant for eksisterende gyllebeholdere, der ikke allerede har opsat gyllealarmer og -barrierer, da der som udgangspunkt er et forbud med at etablere nye gyllebeholdere tættere end 100 meter fra vandmiljøet.

 

Landbrug & Fødevarer har flere gange kritiseret reglerne om gyllealarmer og -barrierer og har forelagt Miljøstyrelsen eksempler på, at der er et reelt problem med gyllebeholdere, der ligger højere end vandløbet/søen.

 

Miljøstyrelsen har vurderet sagen og det faglige grundlag og har på denne baggrund sendt en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i høring, der indeholder en generel undtagelse fra gyllealarmkravet i den situation, hvor det nærliggende vandmiljø ligger højere end beholderen, således at gyllen skal ledes opad for at forårsage forurening af vandmiljøet.

 

Ændringsbekendtgørelsen indeholder desuden et forslag om en generel undtagelse fra kravet om gyllealarmer, hvis den nærliggende sø over 100 m² ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Når høringen er afsluttet den 20. oktober 2015, vil der blive taget stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer, hvorefter bekendtgørelsen vil træde i kraft.

 

Ad. Alene krav om gyllealarmer og-barrierer på IE-husdyrbrug.

IE-husdyrbrug omfatter intensive fjerkræ og svinebrug. Meget store kvægbrug er ikke omfattet af IE-direktivet, hvorfor en ændring, hvor kravet om gyllealarmer og -barrierer kun omfatter IE-husdyrbrug, blandt andet vil betyde, at store kvægbrug ikke er omfattet.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det er miljømæssigt velbegrundet, at der også er krav om gyllealarmer og -barrierer for husdyrbrug under størrelsesgrænserne for IE-husdyrbrug, idet udslip fra et ikke IE-husdyrbrug også vil kunne være skadeligt for vandmiljøet.

 

Ad. Krydsoverensstemmelse på gyllealarmer og -barrierer

Miljøstyrelsen henviser til Virksomhedsforums forslag nr. 102. Danmark er EU-retligt forpligtet til at lægge krydsoverensstemmelse på de nationale regler, der indgår i den danske implementering af nitratdirektivet, som den er beskrevet i den danske nitrathandlingsplan. Reglerne om gyllealarmer og –barrierer indgår sammen med andre tiltag i den nuværende nitrathandlingsplan.

 

I forbindelse med kommende mere omfattende ændringer af de regler, der implementerer nitratdirektivet, arbejder Miljøstyrelsen for, at regler om gyllealarmer og –barrierer ikke skal være en del af en ny implementering og som følge deraf ikke fortsat er omfattet af krydsoverensstemmelse.

Den ændrede husdyrgødningsbekendtgørelse, der indeholder de foreslåede undtagelser fra alarmkravet, forventes at træde i kraft den 1. december 2015.

 

 

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget er delvist implementeret 1. december 2015 gennem en ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.).

​Ændringen vil kunne spare et mindre antal bedrifter for opsætning og drift af gyllealarmer.