Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af administrationen af EU's transportforordning

Dato17.06.2013
Nummer165

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Reglerne for import og eksport af affald er generelt meget bureaukratiske. DI mener ikke, at det giver en reel ekstra miljøbeskyttelse, at de danske regler bliver udformet, så de indeholder pligter, der rækker udover de i forordningen fastsatte krav. Derfor bør Miljøstyrelsen genoverveje, om der ikke på dette område kan gennemføres regelforenklinger.

F.eks. i form af at reducere kravene til de oplysninger, der fremgår af § 3 i bekendtgørelse nr. 421 om overførsel af affald af 8. maj 2005, og som ligger udover forordningen om overførsel af affalds krav (Forordning (EF) nr 1013/2006 af 14. juni 2006).

Derudover finder DI ikke, at der bør opretholdes særlige danske regler på affaldsområdet. I stedet skal det sikres, at de nødvendige regler til at sikre mennesker og miljø eksisterer på europæisk plan. Det væsentlige er, hvordan affaldet håndteres og bortskaffes, og ikke hvor det geografisk finder sted i EU/EFTA-landene.

Berørte virksomheder

Affaldshåndteringsselskaber samt produktionsvirksomheder der sender produktionsaffald til oparbejdning i udlandet.

Forslag

Den danske bekendtgørelse skal ikke indføre komplicerede ekstra regler i forhold til EU's regler. Der er ikke grundlag for at opretholde udvidede særlige danske regler, det giver ingen miljøeffekt kun administrative byrder.

Overimplementeringen i de danske regler består i, at der i bekendtgørelsens § 3 kræves oplysninger at virksomheder der ønsker at eksportere affald udover hvad der fremgår af forordningen.

Det drejer sig om oplysninger om det anlæg der modtager affaldet, og som det er myndigheden i det EU land hvor anlægget ligger, der efter forordningen har kontrolforpligtelsen for. Disse oplysninger kan være vanskelige for afsender virksomheden af skaffe, da disse oplysninger normalt ikke efterspørges i andre landes håndtering af import/eksport reglerne.

Forslaget vil føre til en mærkbar administrativ lettelse for virksomhederne. Ligeledes vil forslaget være med til at fjerne en betydelig irritationsbyrde.

Yderligere oplysninger

Internationale forpligtelser: Reguleringen er bundet af den nævnte EU-forordning, men der er mulighed for at ændre på implementeringen, så de ekstra oplysninger der kræves i Danmark, men som ikke er forordningsfastsatte, fjernes.

Forslaget gennemføres ved at ophæve § 3, stk. 1, nr. 1 og 2 fra bekendtgørelse nr. 421 af 8. maj 2012 om overførsel af affald. Det betyder, at der ikke længere vil være et krav i den danske bekendtgørelse om, at oplysninger om det anlæg, der modtager affaldet, og som ligger i udlandet, skal leveres ved fremsendelse af anmeldelse til Miljøstyrelsen om eksport af affald til udlandet.

Forordningens bestemmelser om at disse oplysninger kan kræves gælder fortsat, jf. forordningen artikel 4, nr. 3.

Forslaget vil blive gennemført ved første ændring af bekendtgørelsen, hvilket forventes at være ultimo 2013 eller primo 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Forslaget er implementeret ved Bekendtgørelse nr. 132 af 6/2 2014 om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr som trådte i kraft d. 14. februar 2014. Bekendtgørelsens § 3 indeholder en forenkling af kravene til oplysninger og dokumentation i forbindelse med anmeldelse af overførsel af affald, hvor Danmark er afsendelsesland.