Spring navigation over
Indhold start

Ensartet gebyropkrævning på kommunale genbrugsstationer

Nummer183

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende lovgivning

Med ændringen af Affaldsbekendtgørelsen blev der fra 1. januar 2012 åbnet mulighed for, at erhvervslivet blev stillet fri i forhold til at vælge mellem en offentlig genbrugsplads eller en privat løsning. Den 1. januar 2013 fik virksomhederne mulighed for at benytte kommunale genbrugspladser i andre kommuner end virksomhedens hjemkommune.

For at benytte genbrugspladser skal virksomheden aktivt tilmeldes genbrugspladsen og betale administrationsgebyret i kommunen samt betale for brugen af genbrugspladsen.

Nuværende problem

Med lovændringen i 2012 blev Kommunerne stillet over for, om de ville tilbyde en betaling pr. gang genbrugsstationen benyttes (klippekortmodel), betaling efter vægt eller betaling pr. abonnement. Dette har resulteret i et utal af teknologiske løsninger for inddrivelse af gebyr på de kommunale genbrugspladser.

For selvom kommunerne i princippet kun kan vælge mellem tre overordnede gebyrmodeller, er der flere varianter af hver af de forskellige modeller.

De mange forskellige gebyrløsninger opleves som særligt ressourcekrævende for de virksomheder, der har behov for at krydse kommunegrænsen for at aflevere deres affald.

Der er derfor stor risiko for, at de mange gebyrløsninger for inddrivelse af affaldsgebyr forringer og besværliggør erhvervslivets muligheder for at benytte de kommunale genbrugspladser og undergraver derved den fleksibilitet, som lovændringen i 2013 havde til hensigt at skabe.

Særligt problematiske er de kommuner, der udelukkende vælger at opkræve gebyret som en abonnementsmodel, hvor det kun er muligt at benytte genbrugspladsen ved at betale et forholdsvist højt årligt gebyr.

For en virksomhed, der har behov for at benytte nabokommunens genbrugspladser et par gange om året, kan et årsabonnement blive en meget dyr og ufleksibel løsning.

En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at 37 kommuner har valgt en model med pris pr. gang, mens 22 kommuner udelukkende benytter en abonnementsmodel. Fire kommuner har valgt pris pr. vægtenhed. 25 kommuner har valgt en kombination af de forskellige betalingsmodeller, hvor den mest udbredte kombination er pris pr. gang og årsabonnement.

Priserne på et abonnement varierer også betydeligt mellem kommunerne. Et årsabonnement for virksomheder med 2-10 ansatte koster i den billigste kommune 3.248 kr. mens det koster 21.194 kr. i den dyreste kommune. En prisforskel på knap 18.000 kr.

Berørte virksomheder

Forslaget berører alle virksomheder, der har behov for at benytte de kommunale genbrugspladser.

Forslag

En mere ensartet inddrivelse af affaldsgebyret på de kommunale genbrugspladser er nødvendig.

Det er dog vigtigt, at måden man inddriver gebyret på, ligger så tæt af de krav man stiller til de private modtageanlæg, der på nuværende tidspunkt er påkrævet bum og vægt metoden, der betyder, at der sker en vejning og registrering, så indrapportering til affaldsdatasystemet kan ske på et sikkert grundlag.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen og KL er opmærksomme på, at der er visse forhold omkring virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser, der har vist sig at fungere mindre hensigtsmæssigt, og har noteret sig Virksomhedsforums forslag på dette punkt. Udgangspunktet er dog, at virksomhederne med tilmeldeordningen frit kan vælge om de vil benytte en kommunal ordning eller en af de private løsninger.

Regeringen vil inddrage Virksomhedsforums forslag i evalueringen af den politiske aftale fra 2007 om organisering af affaldssektoren, som konkurrenceudsatte det genanvendelige erhvervsaffald. Ved evalueringen af aftalen vil virksomhedernes brug af genbrugspladserne være et centralt punkt. Erhvervslivets organisationer vil blive inddraget i evalueringen. På baggrund af evalueringen vil Miljøministeriet tage stilling til, i hvilket omfang der er behov for at fremsætte forslag om ændringer i reguleringen. Behovet og mulighederne for gennemførsel af erhvervets ønske om mulighed for engangsbetaling vil indgå i evalueringen. Når der er truffet politisk beslutning om opfølgningen på evalueringen, vil regeringen give en tilbagemelding til Virksomhedsforum.

 

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum har foreslået en mere ensartet inddrivelse af affaldsgebyret på de kommunale gen-brugspladser, der ligger tæt på de krav man stiller til de private modtageanlæg, der på nuværende tidspunkt er påkrævet bum og vægt metoden, der betyder, at der sker en vejning og registrering, så indrapportering til affaldsdatasystemet kan ske på et sikkert grundlag.

Regeringen har med Forsyningsstrategien foreslået en liberalisering af affaldssektoren for at styrke markedet for genanvendelse og understøtte at affald, som der er værdi i at genanvende, ikke bliver sendt til forbrænding.

Som en del af regeringens forslag er det foreslået at afskaffe virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser. Forslaget indebærer, at virksomhederne fremadrettet vil skulle finde alternative, private løsninger. Forslaget afventer politiske forhandlinger.