Spring navigation over
Indhold start

Klare rammer for oplysningskrav i forbindelse med miljøgodkendelser

Dato17.06.2013
Nummer186

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Mange virksomheder oplever, at detaljeringsgraden for miljøgodkendelser i Danmark er meget høj. Dertil er det meget forskelligt hvilke oplysninger, de enkelte kommuner kræver, samt hvornår de ønskes leveret.

Det varierende detaljeringsniveau skaber usikkerhed i virksomhederne, og sagsbehandlingstiden forlænges af, at myndighederne opkræver oplysningerne i drypvise tempi.

De varierende krav om dokumentation nødvendiggør, at virksomhederne allierer sig med eksterne konsulenter, og bl.a. derfor bliver omkostningerne urimeligt høje, når sagsbehandlingen trækker ud. Dertil kommer, at virksomhederne savner proportionalitet i forhold til de oplysninger, myndighederne opkræver.

Se endvidere anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg II, side 15:

”Udvalget finder dog også, at der er væsentlige problemer med administrationen af oplysningskravene, idet disse til tider gøres mere omfattende end tiltænkt i bekendtgørelsen (bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed – L&F tilføjelse). Både myndigheder og virksomheder kan have vanskeligt ved at vurdere, hvornår oplysningskravet er opfyldt i de enkelte sager, og hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst til at træffe afgørelse. Dette giver anledning til væsentlige administrative byrder for virksomhederne i form af uproportionale oplysningskrav og unødvendig lange sagsbehandlingstider”

Berørte virksomheder

Både små og større virksomheder oplever problemet.

Forslag

Der bør være helt klare rammer for, hvilke oplysninger virksomhederne skal levere, og hvornår dette skal ske. Der bør således være en ’udløbsdato’ for hvornår myndighederne kan kræve nye oplysninger og en klar vejledning i hvilke oplysninger, myndighederne har ret til/behov for at indhente hos virksomhederne.

Yderligere oplysninger

Det er henholdsvis kommunerne og Miljøstyrelsen, der er miljømyndighed, og det er opfattelsen, at det er administrationen af lovgivningen, der udgør det væsentligste problem.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

I forlængelse af regeringens udspil til Vækstpakken er regeringen og KL blevet enige om at udarbejde en model for konkrete servicemål for sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelser. Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Regeringen og KL er enige om, at det skal stå klart for virksomheder og borgere, hvad der udgør en fuldt oplyst ansøgning, herunder via vejlednings- og ansøgningsmateriale samt eventuelle selvbetjeningsløsninger. I forbindelse med at fastlægge hvad der udgør en fuldt oplyst ansøgning har regeringen og KL ikke taget stilling til, hvorvidt der skal være en udløbsdato for, hvornår kommunerne kan kræve yderligere oplysninger.

Godkendelsesmyndigheden kan først afslutte sin sagsbehandling, når samtlige nødvendige oplysninger er tilvejebragt. Det kan variere fra sag til sag, hvilke oplysninger der er nødvendige for sagen. Fx kan tilstedeværelsen af sårbar natur nødvendiggøre supplerende oplysninger. For at imødegå udfordringerne med at identificere de nødvendige oplysninger, udgiver Miljøstyrelsen medio 2014 en ny digital vejledning om miljøgodkendelser, som vil forbedre administrationsgrundlaget for kommunerne og skabe bedre gennemsigtighed i sagsbehandlingen for virksomhederne. Der vil bl.a. blive vejledt om oplysningskravene i forbindelse med miljøgodkendelser, og vejledningen vil have fokus på, at der skal være proportionalitet mellem omfang og detaljeringsgraden af oplysningerne. Der vil endvidere være fokus på den forventede miljøeffekt af de oplyste forhold. Den digitale vejledning er allerede tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside i en høringsversion.

Det er regeringens og KL’s opfattelse, at disse initiativer vil være med til at mindske antallet af tvivlssituationer i forhold til, hvilke oplysninger, der kræves i godkendelsesprocessen. Regeringen og KL er enige om at gøre status på initiativerne i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

Forslaget er implementeret i 2014

Regeringen og KL drøfter fortsat de konkrete servicemål for sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser. Drøftelserne omhandler bl.a. hvornår en ansøgning betragtes som ”fuldt oplyst”.

Miljøstyrelsen har i juni 2014 udgivet en revideret vejledning om miljøgodkendelser, der bl.a. omhandler, hvilke yderligere oplysninger myndighederne kan indhente hos virksomhederne i forbindelse med ansøgning om en miljøgodkendelse.