Spring navigation over
Indhold start

A1 og blåt sygesikringskort ved udstationering

Dato17.06.2013
Nummer164

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomheder, der skal udsende medarbejdere på opgaver til andre lande i EU/EØS, oplever uensartet sagsbehandling i kommunerne. Kommunerne fortolker reglerne om udstedelse af de blå EU-sygesikringsbevis forskelligt. Det bliver især tydeligt, når virksomheden udsender flere medarbejdere med bopæl i forskellige kommuner.

I dag er det sådan, at medarbejderen skal bruge et blåt EU-sygesikringsbevis i forbindelse med udsendelsen. Det skal han/hun ansøge om i sin bopælskommune, men forudsætningen er, at der foreligger en afgørelse om dansk social sikring fra Pensionsstyrelsen. Det sker på en såkaldt blanket A1.

Sagsbehandlingstiden hos Pensionsstyrelsen er ofte på tre måneder eller mere – hvilket i praksis ofte betyder, at kortet ikke kan bestilles, før medarbejderen er kommet hjem fra den udenlandske opgave.

Nogle kommuner udviser fleksibilitet og udsteder det blå EU-sygesikringskort under accept af, at de får afgørelsen efterfølgende. Andre gør ikke.

Gennem CPR-registret har kommunerne alle nødvendige oplysninger vedr. den enkelte borgers ret til social- og sygesikring. Denne information bør kunne anvendes til at udstede både blanket A1 og det blå EU-sygesikringsbevis samtidig.

Berørte virksomheder

Regelsættet vedrører alle virksomheder, der udsender deres medarbejdere til udlandet, herunder især virksomheder, hvor udsendelserne ofte sker med kort varsel.

Forslag

Det foreslås at nedbringe de administrative byrder ved at adskille det blå EU-sygesikringsbevis, der skal ansøges om i bopælskommunen, fra Pensionsstyrelsens afgørelse om dansk social sikring ved udsendelse til et andet EU/EØS-land.

Opgaven med at udstede begge dokumenter samt kompetencen til at træffe afgørelse om social sikring lægges i bopælskommunen, så ansøgning og sagsbehandling sker samtidig og koordineret.

Udstedelsen af disse dokumenter underlægges krav og hurtig sagsbehandling, mindst i overensstemmelse med de kommunale servicemål, jf. forslag om Kommunale servicemål for erhvervslivet

Yderligere oplysninger

Regelsættet om den internationale sygesikring (det blå EU-sygesikringskort) er Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressort. Regelsættet om den internationale sociale sikring (A1) er Social- og Integrationsministeriets ressort.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist ved, at Patientombuddet i en kommende vejledning om EU-reglerne gør opmærksom på kommunernes mulighed for at udstede et tidsbegrænset EU-sygesikringskort.

Forslaget om, at EU-sygesikringskortet adskilles fra UdbetalingDanmarks (UDK) sagsbehandling, kan ikke imødekommes, da en afgørelse om sygesikring i forbindelse med udstationering skal baseres på en vurdering af, i hvilket land personen i den konkrete situation er socialt sikret. Denne afgørelse bør fortsat foretages af UDK for at sikre ensartet praksis, samt at de relevante kompetencer til afgørelsen er til stede.

En person, der udøver lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, er som hovedregel omfattet af den sociale sikringslovgivning (herunder sygesikret) i det land, hvor den pågældende arbejder. Der gælder en dog række undtagelser hertil, bl.a. under udstationering.

EU-sygesikringskortet udstedes af myndighederne i det land, hvor den udstationerede person er socialt sikret. Det er derfor nødvendigt at have en afgørelse om, hvorvidt en person er socialt sikret i Danmark eller i et andet land, før der kan tages stilling til, om den udstationere person er berettiget til et dansk EU-sygesikringskort. Det indebærer bl.a. at der tages stilling til følgende:

• personens forudgående sociale sikring og eventuelle tidligere udstationeringer,

• virksomhedens aktivitet i Danmark

• tilknytning mellem arbejdsgiver og arbejdstager under udstationeringen

• hensigt med udstationeringen

Disse afgørelser skal behandles ensartet, og sagsbehandlingen kræver særlige kompetencer. Sagsbehandlingen kan ikke gennemføres alene på baggrund af oplysninger fra CPR-registeret, som det er angivet i forslaget. Regeringen kan derfor ikke imødekomme forslaget om, at flytte kompetencen ud til de enkelte kommuner.

Regeringen lægger dog vægt på, at det er nemt for danske virksomheder at udstationere medarbejdere i udlandet. Derfor følges forslaget delvist ved, at Patientombuddet fremover fremhæver i deres vejledning om EU-reglerne (vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU-landene), at det er muligt at udstede et tidsbegrænset EU-sygesikringskort.

Denne praksis finder allerede sted i dag, hvor Patientombuddet ved henvendelser i sager om udstedelse af EU-sygesikringskort i udstationeringstilfælde, hvor en afgørelse om dansk social sikring fra UDK endnu ikke foreligger, vejleder kommunerne om at kontakte UDK for at få klarhed over, om der umiddelbart skulle være oplysninger, som peger på, at en person ikke kan forblive dansk socialt sikret under udstationeringen. Hvis det ikke er tilfældet, foreslår Patientombuddet kommunen at udstede et EU-sygesikringskort tidsbegrænset, fx for 3 måneder. Kortet kan forlænges, når en afgørelse om dansk social sikring fra UDK foreligger. Således kan der med kort varsel udstedes et sygesikringskort for en begrænset periode.

Endelig bemærkes det, at hvis en person, der er udstationeret fra DK til et andet EU-land, får behov for sygehjælp inden et EU-sygesikringskort er udstedt, kan en kommune i hastetilfælde sende en erstatningsattest for EU-sygesikringskortet til fx et udenlandsk hospital. Den udstationerede kan også efterfølgende søge refusion af afholdte udgifter gennem kommunen, hvis den pågældende forbliver dansk socialt sikret under en udstationering. Dette fremgår ligeledes af vejledningen om EU-reglerne.

Forslaget er implementeret i 2014

Kommunerne har nu modtaget skriftlig vejledning om muligheden for at udstede det blå kort inden afgørelsen fra Udbetaling Danmark foreligger. Det skal bemærkes, at Pensionsstyrelsens opgaver er overgået til Udbetaling Danmark og at kommunernes opgaver vedrørende international sygesikring skal overgå til Udbetaling Danmark. Overdragelsen forventes at finde sted pr. 1. maj 2015. Patientombuddet samarbejder med Udbetaling Danmark om at udsende nyhedsbreve om international social sikring. Disse nyhedsbreve supplerer Vejledning nr. 9319 af 14/07/2010 om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU-landene, indtil ny opdateret vejledning udkommer. Nyhedsbrevet kan findes på følgende link https://stps.dk/da/nyheder/nyhedsbreve/international-social-sikring/

Følgende fremgår således af Nyhedsbrevet Nr. 1, april 2014:

”Udstedelse af sikringsdokumenter ved udstationering

En person, der har lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, er som hovedregel omfattet af den sociale sikring, herunder sygesikring, i det land hvor den pågældende arbejder. Der gælder dog en række undtagelser hertil, bl.a. under udstationering. Når danske virksomheder udstationerer deres medarbejdere til andre EU/EØS-lande eller Schweiz skal udbetaling Danmark træffe en afgørelse om eventuel fortsat dansk social sikring og udstede en attest A1 om dansk social sikring. Ved udsendelse i mere end 24 måneder kan myndighederne i Danmark og i arbejdslandet indgå en særlig aftale om dansk social sikring.

En medarbejder der skal udsendes har behov for dokumentation for at være dansk sygesikret under udsendelse, fx et blåt EU-sygesikringskort. Det er imidlertid en forudsætning for udstedelse af EU-sygesikringskortet, at der foreligger en afgørelse fra Udbetaling Danmark om dansk social sikring under udstationeringen. I tilfælde, hvor en udsendelse sker med kort varsel eller hvor det trækker ud med svar fra myndighederne i det land, hvortil en person skal udsendes, kan kommunerne på anmodning udstede et EU-sygesikringskort, uagtet at en afgørelse fra Udbetaling Danmark om dansk social sikring endnu ikke foreligger. I disse tilfælde anbefales kommunerne at kontakte Udbetaling Danmark for at få klarhed over, om der umiddelbart skulle være oplysninger, som peger på, at en person ikke kan forblive dansk social sikret under udstationeringen. Hvis det ikke er tilfældet, foreslår Patientombuddet, at kommunerne udsteder et tidsbegrænset EU-sygesikringskort, fx med en gyldighed på tre måneder. Kortet kan forlænges, når en afgørelse om dansk social sikring fra Udbetaling Danmark foreligger. Således kan der med kort varsel udstedes et EU-sygesikringskort for en begrænset periode. Hvis en person der er udstationeret fra Danmark til et andet EU/EØS-land får behov for sygehjælp inden et EU-sygesikringskort er udstedt, kan en kommune i hastetilfælde sende en erstatningsblanket for EU-sygesikringskortet til fx et udenlandsk hospital. Den udstationerede kan også efterfølgende søge refusion af afholdte udgifter gennem kommunen, hvis den pågældende forbliver dansk social sikret under en udstationering.”