Spring navigation over
Indhold start

Bagatelgrænser for VVM-screeninger

Dato17.06.2013
Nummer187

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Der opleves stor frustration hos virksomheder, som savner, at miljømyndighederne har forståelse for bagatelagtige overskridelser på miljøområdet.

Virksomhederne bliver mødt af krav om VVM-screening ved selv ubetydelige ændringer i produktionen mv., som faktisk ikke har væsentlig betydning for miljøet, og hvor ændringen ligger indenfor rammerne af den eksisterende miljøgodkendelse. Regelanvendelsen opfattes derfor som rigid og umedgørlig.

Herudover er administrationspraksissen i kommunerne meget forskelligartet, hvilket medfører betydelig usikkerhed for virksomhederne.

Rent praktisk skal virksomhederne sende oplysninger ind til myndighederne og afvente, at de træffer en afgørelse. Ofte er resultatet af screeningen, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, hvilket er frustrerende, fordi ventetiden forhindrer virksomhederne i at foretage selv meget små justeringer.

Det er opfattelsen, at både virksomheder og myndigheder spilder ressourcer på procedurer, som ikke har en reel betydning for miljøet, ligesom usikkerheden om administrationspraksissen på området er uholdbar.

Berørte virksomheder

Virksomheder på bilag II til VVM-direktivet.

Forslag

Der bør indføres klare administrative bagatelgrænser for hvornår, der er behov for en nærmere vurdering af, om der skal foretages en screening. Efter Virksomhedsforums opfattelse, hindrer VVM-direktivet ikke sådanne bagatelgrænser. Der bør herudover indføres kriterier i reglerne, der sikrer en ensartet administration rundt om i kommunerne.

Yderligere oplysninger

Myndigheden er hos kommuner, eller delt mellem Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen og KL lægger vægt på, at reguleringen af VVM-screeninger er udformet, så der er en god balance mellem miljøbeskyttelseshensyn og hensynet til at sikre en ensartet, effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling på miljøgodkendelsesområdet.

Miljøministeriet har pr. 1. januar 2014 ændret VVM-reglerne og indført et forbedret grundlag for en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling i kommunerne. Bygherrens anmeldelse af ændringer, der kan være til skade for miljøet, skal fremadrettet ske på et særligt anmeldeskema, som indeholder de oplysninger, kommunerne skal lægge til grund for screeningsafgørelsen.

Endvidere fremgår det af ”Aftale om Vækstplan for Fødevarer” (2. april 2014), at regeringen vil iværksætte en forundersøgelse med sigte på at skabe en enklere og hurtigere miljøgodkendelsesproces gennem sammentænkning af VVM og miljøgodkendelser, så en lang række virksomheder fremadrettet alene vil få én integreret tilladelse. Mange kommuner har allerede lagt de to processer sammen som led i generel procesoptimering.

Der er netop vedtaget et nyt VVM-direktiv, der påvirker omfanget af VVM-sagsbehandlingen. Regeringen og KL har fokus på, at vi ved implementeringen af direktivet i Danmark får optimeret den miljømæssige indsats samtidig med at det sikres, at der ikke skabes unødigt bureaukrati til skade for væksten og udviklingen både nationalt og lokalt. Med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige implementering af de nye regler vil regeringen inddrage kommunerne og erhvervslivet i drøftelser om implementeringen af det nye VVM-direktiv i efteråret 2014. Muligheden for at indføre bagatelgrænser for VVM-screeninger vil indgå som et punkt i drøftelserne.

Det er regeringen og KL’s vurdering, at en øget ensartethed i sagsbehandlingen samtidig fremmer gennemsigtigheden på området for virksomhederne. Naturstyrelsen har i 2009 udarbejdet en vejledning til kommunerne med henblik på at sikre en hurtig og forsvarlig behandling af sagerne. Naturstyrelsen er åben for at se på, om vejledningen kan gøres endnu tydeligere, således at screeningskravet ikke håndteres unødigt bureaukratisk. Naturstyrelsen og KL vil gå i dialog om dette.

Forslaget er ikke implementeret

Opsætning af bagatelgrænser kræver en nærmere analyse af den eksisterende lovgivning og muligheden for at sikre, at den nødvendige regulering er på plads. Da der er tale om et meget bredt område, herunder EU-regulering, som dækker mange forskellige projekttyper fordelt på flere forskellige reguleringsområder, kræver det et større setup. Pt. overvejes den mest hensigtsmæssige forankring af opgaven og den videre proces.