Spring navigation over
Indhold start

Revision af lov om godkendelse, tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven)

Dato17.06.2013
Nummer189

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Reglerne i husdyrloven er uklare og svære at håndtere. Store skønsbeføjelser kombineret med uklare regler giver store problemer for kommunernes udarbejdelse af godkendelserne.

Dette illustreres tydeligt i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt forskellige naturtyper er sårbare, når husdyrbrug skal miljøgodkendes. Her er der store forskelle på kommunernes tidsforbrug ved vurderingerne og dermed også de regninger for brugerbetaling, der sendes videre til landmanden.

Problemstillingen med de uklare regler har tidligere været behandlet ved husdyrsreguleringsudvalget, der formulerede en række konkrete anbefalinger. Der er imidlertid ikke blevet fulgt op på husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger.

Berørte virksomheder

Landbrug.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår en revision af husdyrgodkendelsesloven med henblik på at gøre reglerne klarere og lettere at anvende. Som led heri bør anbefalingerne fra husdyrsreguleringsudvalget blive implementeret. Dette vil forhåbentligt også medføre en mere ensartet praksis mellem kommunernes og klagenævns praksis.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Regeringen (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 22. december 2015 Aftale om Fødevare- og landbrugspakken, der følger op på anbefalingerne fra både Natur- og Landbrugskommissionen og Vækstteam for Fødevarer i 2013 om en ny husdyrregulering.

Det fremgår af aftalens pkt. 2.8 Ny husdyrregulering, at reguleringen af staldanlæg og markareal skal adskilles, således at miljøgodkendelser fremadrettet udelukkende vil omfatte anlægget, mens anvendelse af husdyrgødning i stedet fremover vil skulle reguleres via generelle regler. Dermed vil kommunerne ikke længere skulle vurdere påvirkningen fra udspredning af husdyrgødning på arealerne. Den kommunale vurdering af miljøpåvirkningen fra udspredningsarealerne overgår til generelle regler. For anlæg til husdyrproduktion vil beskyttelsesniveauet i endnu højere grad end i dag bestå af generelle regler frem for konkrete vurderinger. Den nye husdyrregulering vil gøre reglerne klarere og det forventes, at sagsbehandlingstiden i kommunerne derfor reduceres.

I forbindelse med overgangen fra konkrete vurderinger til generel regulering skal det sikres, at reguleringen også fremadrettet er i overensstemmelse med EU-retten, herunder habitat-, VVM-, vandramme-, nitrat- og havstrategidirektiverne.

Den nye husdyrregulering forventes at træde i kraft i august 2017, og lovforslaget til implementering heraf forventes fremsat i efteråret 2016.

Herudover har regeringen (Venstre) og aftaleparterne bag Naturpakken (Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) besluttet, at der skal ske en kortlægning af ammoniakfølsom natur for at understøtte etableringen af et ensartet grundlag for vurdering af udvidelser af husdyrbrug og fremme en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling.

Med initiativet i Naturpakken forventes kommunernes arbejde med at vurdere husdyrbrugsudvidelsernes påvirkning af natur fra anlæggene, således også at kunne bidrage til at reducere sagsbehandlingstiden.

Forslaget er implementeret i 2017.

Regeringen (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 22. december 2015 Aftale om Fødevare- og landbrugspakken, der følger op på anbefalingerne fra både Natur- og Landbrugskommissionen og Vækstteam for Fødevarer i 2013 om en ny husdyrregulering.

Det fremgår af aftalens pkt. 2.8 Ny husdyrregulering, at reguleringen af staldanlæg og markareal skal adskilles, således at miljøgodkendelser fremadrettet udelukkende vil omfatte anlægget, mens anvendelse af husdyrgødning i stedet fremover vil skulle reguleres via generelle regler. Dermed vil kommunerne ikke længere skulle vurdere påvirkningen fra udspredning af husdyrgødning på arealerne. Den kommunale vurdering af miljøpåvirkningen fra udspredningsarealerne overgår til generelle regler. For anlæg til husdyrproduktion vil beskyttelsesniveauet i endnu højere grad end i dag bestå af generelle regler frem for konkrete vurderinger. Den nye husdyrregulering vil gøre reglerne klarere og det forventes, at sagsbehandlingstiden i kommunerne derfor reduceres.

I forbindelse med overgangen fra konkrete vurderinger til generel regulering er det sikret, at reguleringen også fremadrettet er i overensstemmelse med EU-retten, herunder habitat-, VVM-, vandramme-, nitrat- og havstrategidirektiverne.

Den nye husdyrregulering trådte i kraft i august 2017 via Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love1) (lov om ny husdyrregulering) samt tilhørende bekendtgørelser, som trådte i kraft 1. august 2017.

Herudover har regeringen (Venstre) og aftaleparterne bag Naturpakken (Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) besluttet, at der skal ske en kortlægning af ammoniakfølsom natur for at understøtte etableringen af et ensartet grundlag for vurdering af udvidelser af husdyrbrug og fremme en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling.

Med initiativet i Naturpakken forventes kommunernes arbejde med at vurdere husdyrbrugsudvidelsernes påvirkning af natur fra anlæggene, således også at kunne bidrage til at reducere sagsbehandlingstiden.