Spring navigation over
Indhold start

VERA og optagelseskrav til Teknologilisten

Dato17.06.2013
Nummer188

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Teknologilisten er et vejledende redskab til hjælp for kommunerne og anvendes til at vurdere om en teknologi kan opfylde vilkår i en miljøgodkendelse til et husdyrbrug.

Optagelse på denne liste kræver, at teknologien gennemgår en test efter VERA-verifikationsordningen eller er dokumenteret på et tilsvarende niveau som en VERA-test.

Landbrug & Fødevarer finder det problematisk, at det til tider synes overflødigt at gennemføre VERA-testen. Dette er særligt tilfældet i forhold til velafprøvede teknologier som fx slangeudlægning af bestemte typer gylle, hvor selve teknikken og effekten er velkendt i både Danmark og uden for landets grænser.

I denne situation er testen således overflødig, der foregår således et unødvendigt tidsforbrug med testen, der afholder virksomhederne fra at eksportere teknologien.

Dertil er det et særligt argument for VERA-testen, at denne giver adgang til eksportmarkederne. Teknologiproducerende virksomheder oplever dog ikke, at denne adgang opnås i praksis, hvilket er yderst uhensigtsmæssigt.

Teknologiproducenternes problem er, at de skal foranledige en kostbar test for udelukkende at opnå en blåstempling fra Miljøstyrelsen.

Husdyrproducenternes problem er, at tilgangen af ny teknologi forsinkes eller mindskes, hvilket betyder mindre konkurrence og ringere muligheder for at leve op til miljøkravene.

Berørte virksomheder

1) Udviklere og producenter af miljøteknologi (som finder testen for dyr og/eller oplever for stor usikkerhed om administrationen af testordningen)

2) Husdyrproducenter (når VERA-kravet afholder teknologiproducenter fra at sætte teknologier på listen alene af de under 1) nævnte årsager)

3) Brancher, der i dag har teknologier på listen, som ikke er teknologiproducentspecifikke, og som der derfor ikke er nogen virksomheder, der har kommerciel egeninteresse i at få testet (f.eks. rene management tiltag som hyppig fjernelse af gødning)

Forslag

VERA-systemet opleves tungt og dyrt – bl.a. fordi det har et internationalt sigte, hvilket ikke er relevant i alle situationer. Optagelseskravene til Teknologilisten bør derfor smidiggøres.

Man kan eksempelvis indføre enklere optagelseskrav for teknologier, der kun har sigte på hjemmemarkedet ved en modifikation af VERA-protokoller eller ved at optage på baggrund af ETV-test.

En smidiggørelse af optagelseskravene vil desuden medvirke til at det tidsmæssigt krævende tests kan undgås, så virksomhederne hurtigere kan eksportere de ønskede teknologier.

Det kunne også overvejes at gøre selve VERA-verifikationen til en del af ETV-systemet. Pt. eksisterer der både en organisation omkring VERA og én omkring ETV (DAN ETV), hvilket ikke er omkostningseffektivt. I modsætning til VERA, som primært er en dansk opfindelse, er ETV-systemet bredt accepteret på internationalt plan.

Regeringen arbejder for øjeblikket på at gennemføre en yderligere forenkling af optagelseskravene til Teknologilisten. Blandt andet arbejdes på at gøre testkravene mere smidige for producenter, der ikke ønsker en international VERA-erklæring. Miljøstyrelsen vil vejlede om de nye muligheder.

Regeringen har længe arbejdet for at integrere VERA i EU’s ETV Pilot Program, men EU-Kommissionen har indtil videre ikke ønsket at udvide deres pilot program med landbrugsområdet. Derfor kan den ønskede integration endnu ikke gennemføres i forhold til EU’s ETV-ordning. Regeringen fortsætter denne dialog med EU-Kommissionen, udvalgte medlemslande samt Landbrug & Fødevarer med henblik på at få optaget landbrugsområdet.

Tydeliggørelsen af procedurerne for optagelse af teknologier på Teknologilisten forventes afsluttet i efteråret 2013.

Smidiggørelse af testkravene som supplement til VERA-testkravene forventes at blive iværksat i vinteren 2013-14.

Det er EU-Kommissionen, der beslutter om EU’s ETV Pilot Program skal udvides med landbrugsområdet. Regeringen fortsætter dialogen men det er svært at angive, om og i givet fald hvornår dette vil ske.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Tydeliggørelsen af procedurerne for optagelse af teknologier på Teknologilisten er afsluttet ved årsskiftet og blev offentliggjort december 2013. Smidiggørelse af testkravene som supplement til VERA-testkravene blev iværksat i vinteren 2013-14, afsluttet og offentliggjort i april 2014..

Det er EU-Kommissionen, der beslutter om EU's ETV Pilot Program skal udvides med landbrugsområdet. Miljøministeriet fortsætter dialogen, men det er svært at angive, om og i givet fald, hvornår dette vil ske.