Spring navigation over
Indhold start

Flere baggrundsoplysninger tilgængelige i kommuneplaner efter planloven

Dato17.06.2013
Nummer193

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomheder og brugere i øvrigt har i dag ikke mulighed for at se i kommuneplanerne, hvilke miljøkrav de vil blive mødt med på forhånd på en given lokalitet (miljøkriterier, lokaliseringskrav, støjkrav m.v.) som konsekvens af den arealudpegning, kommunalbestyrelsen foretager.

Det betyder lange sagsgange med udfordringer for at omlægge eller udvide virksomheden for at tiltrække ordrer til virksomhederne. Problemet skyldes, at danske myndigheder ikke reelt følger EU’s direktiv om miljøvurdering af planer og programmer. Der fremlægges ikke dokumentation og konsekvensberegninger for de foretagne arealudpegninger.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som skal udbygge, flytte eller have en VVMsag behandlet (hvor det ville have lettet sagsgangen at have et grundlag at gå ud fra)

Forslag

Kommuner og staten skal udføre en reel Strategisk MiljøVurdering (SMV) af de planer og programmer, de vedtager, så planernes datagrundlag fremlægges og miljøkvalitetskriterier som konsekvens af planerne formuleres. Dette følger af EU’s direktiv om strategisk miljøvurdering af planer og programmer.

Yderligere oplysninger

Der er tale om, at EU direktivet om SMV anvendes efter sin hensigt og ikke behandles ufuldstændigt af offentlige myndigheder. (Bekendtgørelsen om strategisk miljøvurdering af planer og programmer).

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget er gennemført.

Direktivet er implementeret i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunerne har herefter pligt til at foretage en SMV af en kommuneplan inden planens vedtagelse og pligt til at offentliggøre SMV’en, fx som en del kommuneplanens redegørelse.

Regeringen og KL anser det for en selvfølge, at offentlige myndigheder lever op til de EU-retlige og nationale regler. Hverken regeringen eller KL har konkret kendskab til, at praksis i kommunerne i visse henseender ikke skulle følge reguleringen på området.

For at kunne imødegå de udfordringer, som virksomhederne oplever med at finde relevante informationer om miljøkrav, vil KL forestå en undersøgelse af, om der eksisterer et reelt problem med kommunernes SMV arbejde, herunder evt. om oplysningerne kan offentliggøres på en mere hensigtsmæssig måde. Undersøgelsen bør også tydeliggøre SMV-redskabets muligheder og begrænsninger med henblik på en forventningsafstemning med virksomhederne.

Forslaget er implementeret i 2016.

Såvel miljøvurderingsdirektivet og VVM-direktivet er blevet implementeret i samme lov: Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Loven træder i kraft den 16. maj 2017, hvor det ændrede VVM-direktiv skal være implementeret. To områder er uden for lovens VVM-regler: det drejer sig om lov om husdyrbrug og Transport- og Bygningsministeriets administrative tilladelser og kompetence i forbindelse med anlægslove.

Målet med den nye miljøvurderingslov er at regelforenkle miljøvurderinger og gøre det enklere for virksomheder at ansøge om projekter og for borgere at deltage i høringer og få viden om tilladelser mv. for ejendomme og arealer.

Loven medfører, at der foretages en række ændringer i eksisterende love, hvorfor der til loven er knyttet lov nr. 427 af 16. maj 2016 om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan ses på Retsinformation via dette link.

Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love kan ses på Retsinformation via dette link.