Spring navigation over
Indhold start

Virksomheder kender ikke arbejdstimer og produktivitet for fleksjobbere, der søger job, og det vanskeliggør rekrutteringen

Dato17.06.2013
Nummer195

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Uden oplysninger om mulig arbejdstid og løn er der stor risiko for, at mange virksomheder vil opgive at ansætte fleksjobberen, når de får at vide, at ansættelsen skal afvente en kommunal vurdering, som i øvrigt kan forudsætte en række oplysninger fra virksomheden.

Virksomheder modtager jobansøgninger og har samtale med personer, der er visiteret til fleksjob om ledige stillinger. I en rekrutteringssituation er det relevant for en potentiel arbejdsgiver at kunne danne sig et indtryk af, i hvilket omfang en ansøger kan arbejde og med hvilken produktivitet.

En person, der af kommunen er visiteret til et fleksjob, kan ikke ved kontakt med en potentiel arbejdsgiver oplyse, hvor mange timer vedkommende kan arbejde og med hvilken produktivitet og dermed løn.

Det hænger sammen med, at kommunerne ikke er forpligtet til at udarbejde en foreløbig vurdering af det antal timer og den produktivitet, som en fleksjobber har, som personen kan medbringe eller vedlægge i en jobsøgningssituation.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der overvejer at ansætte personer, der er visiteret til fleksjob.

Forslag

For at gøre det nemmere for virksomheder at ansætte personer i fleksjob, herunder fleksjobbere, som kan arbejde meget få timer pr. uge, så foreslås det, at kommunerne skal udarbejde en foreløbig vurdering af det antal timer og den produktivitet, som den enkelte forventes at kunne arbejde.

Oplysninger kan f.eks. fremgå af det fleksjobbevis, som en fleksjobvisiteret kan få udarbejdet af kommunen.

Forslaget vil gøre det enklere for virksomheder at gå videre i et eventuelt ansættelsesforløb med personer, der er visiteret til fleksjob, herunder især personer der kan arbejde meget få timer ugentligt.

Yderligere oplysninger

Med de nuværende regler er det ikke sikret, at fleksjobvisiterede kan søge fleksjob på grundlag af, hvor mange timer de ca. kan arbejde, og hvilken produktivitet de ca. har.

Først i forbindelse med etablering af et fleksjob på en virksomhed skal jobcenteret hurtigst mulig komme med en vurdering af, hvor mange timer vedkommende kan arbejde og med hvilken produktivitet i forhold til normal produktivitet. Vurderingen danner grundlag for aftalen om fleksjob mellem pågældende og virksomheden.

En fleksjobvisiteret har efter anmodning til kommunen krav på at få udstedt et såkaldt fleksjobbevis. Beviset skal blandt andet indeholde oplysninger om personens skånebehov. Det ville være simpelt også at have oplysninger om pågældendes sandsynlige mulige arbejdstid og produktivitet på fleksjobbeviset.

Det vil i givet fald være kommunerne, der skal afgive disse oplysninger. Oplysningerne burde være vurderet i forbindelse med kommunens visitation til fleksjob.

Den præcise angivelse af mulige arbejdstimer og produktivitet vil altid afhænge af det konkrete job.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

Forslaget er gennemført delvist ved, at Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, efter at den nye fleksjobordning trådte i kraft den 1. januar 2013 – har udarbejdet et nyt fleksjobbevis, som udfyldes af borgeren og jobcenteret i fællesskab.

Her skal det bl.a. beskrives, hvad borgeren kan tilbyde virksomheden, ligesom det så vidt muligt skal oplyses, hvor mange timer borgeren forventes at kunne arbejde og med hvilken produktivitet. Der oplyses også om særlige behov i ansættelsen. Borgeren kan anmode om fleksjobbeviset hos jobcenteret, og det vil typisk ske forud for ansøgning om et konkret job. Fleksjobbeviset er således tænkt som en hjælp i forbindelse med jobsøgningen. På bagsiden er en kort beskrivelse af fleksjobordningen, rettet mod arbejdsgiveren.

Fleksjobbeviset findes i KL’s blanketsamling under SFR 320 på hjemmesiden www.kl.dk. Styrelsen har desuden udarbejdet en blanket til vurdering af arbejdsevnen, som kommunerne kan anvende. Blanketten findes ligeledes i KL´s blanketsamling under AB 325.

Det vil fortsat være nødvendigt, at jobcenteret ved etablering af det konkrete fleksjob tager stilling til, om den fleksjobvisiterede kan bestride jobbet i forhold til eventuelle skånehensyn. Jobcenteret undersøger, hvad jobbet specifikt går ud på, dvs. hvilke arbejdsopgaver, som arbejdsgiveren kan tilbyde den fleksjobvisiterede. Disse oplysninger skal indgå i jobcenterets vurdering af den pågældendes arbejdsevne i det konkrete fleksjob, herunder hvor mange timer, personen kan arbejde i fleksjobbet, og af arbejdsintensiteten. Jobcenterets vurdering skal foreligge hurtigst muligt.

Det bemærkes, at der efter reformen er oprettet flere fleksjob end forventet, herunder også fleksjob på få timer. Derudover er der også udarbejdet en vejledning om fleksjob, der skal understøtte kommunernes og virksomhedernes oprettelse af fleksjob.

Der udarbejdes senest i 2017 en større evaluering af reformen.

Forslaget er implementeret i 2014

Forslaget er delvist implementeret i form af en opdatering af fleksjobbeviset, der siden 09/2013 har været tilgængeligt i blanketsamlingen på KL’s hjemmeside.

Reglen om fleksjobbevis findes i § 14 i bekendtgørelse om fleksjob (der har hjemmel i § 74 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Det fremgår heraf, at kommunen efter anmodning skal udstede et fleksjobbevis til personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Fleksjobbeviset indeholder oplysninger om fleksjobordningen, de handicapkompenserende ordninger og personens skånebehov. Kommunen skal anvende den skabelon, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder (og som nu er tilgængelig på KL’s hjemmeside).

Fleksjobbeviset udfyldes af borgeren og jobcenteret i fællesskab.

Her skal det bl.a. beskrives, hvad borgeren kan tilbyde virksomheden, ligesom det så vidt muligt skal oplyses, hvor mange timer borgeren forventes at kunne arbejde og med hvilken produktivitet. Der oplyses også om eventuelle særlige behov i ansættelsen. Borgeren kan anmode om fleksjobbeviset hos jobcenteret, og er tænkt som en hjælp i forbindelse med jobsøgningen. På bagsiden er en kort beskrivelse af fleksjobordningen, rettet mod arbejdsgiveren.