Spring navigation over
Indhold start

Tjek af kørekort

Dato17.06.2013
Nummer170

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Mange virksomheder tjekker løbende – fx halvårligt eller årligt, at de af virksomhedens medarbejdere der kører trucks, firmabil og firmalastbiler fortsat har kørekort. Virksomhederne kan dog reelt have medarbejdere, der kører for dem i et helt år, selvom de har fået frataget kortet.

Forslag

Det foreslås, at virksomhederne får mulighed for eller eventuelt automatisk får oplyst, hvis en ansat har mistet sit kørekort.

Ordningen forudsætter, at medarbejderen har givet samtykke hertil i forbindelse med ansættelseskontrakten.

Virksomhedsforum foreslår, at virksomhederne får mulighed for – eventuelt automatisk – at få oplyst, hvis en medarbejder har mistet sit kørekort.

En eventuel manuel løsning, hvor arbejdsgivere kan kontakte politiet eller selv slå op i et register for at kontrollere ansattes kørekort, vurderes ikke at give merværdi i forhold til den mulighed for direkte kontrol af den ansattes kørekort, som virksomhederne allerede kan benytte sig af i dag. Administrationen af en sådan løsning vurderes endvidere at blive uforholdsmæssigt ressourcekrævende.

En eventuel automatisk løsning, hvor arbejdsgivere automatisk får oplyst, hvis ansatte mister kørekortet, vil kræve væsentlig it-udvikling. Den vil også medføre en administrativ byrde for både politiet og virksomheder i forhold til registrering og opdatering af oplysninger om ansættelsesforhold, samtykkeerklæringer, påkrævet kørekortkategori o.l. Efterlevelse af persondataloven vil således ved automatisk udlevering af kørekortoplysninger kræve hurtig, korrekt og løbende indberetning fra virksomheder i forhold til et stort antal personer, som for nogles vedkommende hyppigt skifter arbejdsplads.

Det er på den baggrund vurderingen, at området ikke er egnet til automatisk videregivelse af de relevante oplysninger, idet dette vil medføre betydelige administrative og økonomiske byrder for både politiet og virksomheder, som ikke opvejes af en tilsvarende merværdi i forhold til den aktuelle situation.