Spring navigation over
Indhold start

En indgang for virksomheder i sygedagpengesager

Dato17.06.2013
Nummer196

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Sygedagpenge er et af de områder, hvor der direkte er lovgivet om en påkrævet kontakt mellem kommune og virksomhed. Der skal senest tages kontakt til den sygemeldte og virksomheden efter 8 ugers sygdom, og virksomhederne skal – sammen med andre parter – inddrages i den videre sagsbehandling.

Virksomheden orienteres i tilfælde af, at medarbejderen med løn under sygemelding er i risiko for at miste sygedagpengerefusionen.

Det er i dag den sygemeldtes bopælskommune, der har ansvaret for behandlingen af sygedagpengesagen, og som virksomheden dermed har kontakt til, når en medarbejder er sygemeldt.

Virksomheder med medarbejdere, der er bosat i forskellige kommuner, skal i forbindelse med sygemelding have kontakt med de forskellige kommuner, som medarbejderne er bosat i. Især for større virksomheder kan det betyde, at virksomhederne kommunikerer med mange forskellige kommuner.

Dette er administrativt tungt i form af, at det er komplekst for virksomhederne at holde styr på, hvor man kan skal henvende sig de forskellige steder, og da virksomheden i hver kommune skal starte forfra med at forklare om virksomheden.

Virksomheder og kommuner kan vanskeligt opbygge et egentlig samarbejde. Virksomheder oplever samtidigt, at der kan være forskellige tolkninger af regler på tværs af kommuner, som kan medvirke til at gøre et samarbejde med flere kommuner administrativt tungt.

Sygedagpengeområdet adskiller sig fra andre områder, hvor virksomheden har kontakt til kommunen. En virksomhed vælger selv på beskæftigelsesområdet, hvilken kommune man ønsker at anvende.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der har medarbejdere ansat med bopæl i forskellige kommuner.

Forslag

Det foreslås, at jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende, skal forestå behandlingen af sygedagpengesagen.

Alternativt skal virksomhedens hjemkommune formidle myndighedsopgaverne videre til jobcentret i den sygemeldtes bopælskommune, så virksomhedens hjemkommune står for at koordinere samarbejde med relevante handlekommune, så virksomheden kun skal have kontakt til én kommune / jobcenter uanset den ansattes bopæl.

Med forslaget sikres virksomhederne én indgang i sygedagpengesager uanset medarbejderens hjemkommune.

Virksomheder slipper dermed for at skulle have kontakt til flere forskellige kommuner, når deres medarbejdere er sygemeldte. Det vil gøre administrationen i forbindelse med sygemeldtes medarbejdere enklere.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen og KL ønsker at bidrage til at gøre det nemmere for virksomheder at få bistand fra den kommune, som virksomheden er beliggende i, i forbindelse med fastholdelsesindsatsen i sygedagpengesager, dvs. den del af sygedagpengeopfølgningen, der er relateret til virksomhederne.

Der er allerede i dag mulighed for, at virksomhedens hjemkommune kan bistå med at etablere kontakt til borgerens hjemkommune, hvor beslutningskompetencen fortsat ligger.

I Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning om sygedagpengeopfølgning fremgår følgende:

”Samarbejdet med virksomhederne kan bl.a. udvikles ved, at kommunen etablerer en udvidet virksomhedsservice med én indgang, hvor virksomheder i kommunen kan henvende sig, uanset om den sygemeldte medarbejder bor i kommunen eller i en anden kommune. Kommunens service, når der er tale om en sygemeldt medarbejder bosat i en anden kommune, kan bestå i:

– generel vejledning og rådgivning til virksomhederne og

– etablering af kontakt mellem hjemkommunens sagsbehandler og virksomheden, f.eks. når der skal iværksættes arbejdstræning eller delvis raskmelding.”

Regeringen og KL er enige om, at vejledningsteksten tilpasses, således at det fremgår, at en virksomheds hjemkommune kan varetage sygedagpengeopfølgningen for borgerens hjemkommune som anden aktør. Det betyder, at virksomhedskommunen vil kunne varetage sygedagpengeopfølgningen, herunder bidrage til arbejdsfastholdelse af den sygemeldte. Virksomhedskommunen vil dog eksempelvis ikke kunne træffe afgørelser om sygedagpengeydelsen, da der er tale om en myndighedsopgave, der fortsat vil skulle håndteres i borgerens hjemkommune. Modellen forudsætter, at begge kommuner er indforståede med arbejdsdelingen. Den tilpassede vejledningstekst forventes at være klar med udgangen af 2014, og den udsendes evt. i en særskilt vejledning om samarbejdet mellem virksomheder og kommuner.

Regeringen og KL ser ikke et potentiale for at etablere en løsning, hvor virksomheders hjemkommune obligatorisk skal forestå myndighedsopgaver for medarbejderne fremfor bopælskommunen (der bærer finansieringsansvaret), da det vil skabe udfordringer i de sager, som er komplekse, og hvor en vellykket indsats er afhængig af samspil til andre forvaltningsområder i kommunen. Sygedagpengeopfølgningen hænger sammen med en bred vifte af beskæftigelsesrettede og socialt rettede kommunale tilbud som fx virksomhedsrettet indsats, genoptræning, hjemmehjælp, hjælp til evt. børn (dag-/døgntilbud, mv.), hjælp til familiens forsørgelse, fleksjob og evt. førtidspension og bør derfor gennemføres i borgerens hjemkommune.

Endelig bemærkes det, at Regeringen og KL generelt lægger vægt på at gøre det nemt for virksomheder at agere på tværs af kommunegrænserne inden for beskæftigelsessystemet. I forbindelse med regeringens beskæftigelsespolitiske udspil, lægges der derfor op til, at der skal etableres et nationalt kontaktpunkt for store virksomheder, der skal fungere som en central indgang til beskæftigelsessystemet. Det nationale kontaktpunkt skal sikre, at virksomhedens konkrete ønsker til service fra beskæftigelsessystemet bliver koordineret på tværs af jobcentre.

Forslaget er implementeret i 2015

Følgende tekst er indarbejdet i pkt. 5, sidste afsnit i vejledning nr. 9261 af 30. april 2015 om visitation og opfølgning m.v. i sygdagpengesager:

Kommunerne kan desuden i den enkelte sag vælge at overdrage opfølgningen til den kommune, hvor sygemeldtes arbejdsplads er beliggende, for at drage fordel af det eksisterende kendskab til virksomheden. Det kan ske som led i en aftale mellem kommunerne om, at virksomhedskommunen varetager opfølgningen som anden aktør.

Initiativet er hermed implementeret.