Spring navigation over
Indhold start

Bedre begrundelser ved afgørelser om offentlige udbud

Dato17.06.2013
Nummer167

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomheder, der giver tilbud ved offentlige udbudsforretninger oplever store forskelle i kvaliteten af udbyderens begrundelser for valg af leverandør.

Flere kommuner og regioner har hævet niveauet markant de seneste år, men der er stadig for mange eksempler på udbud hvor begrundelserne er utilstrækkelige eller ikke lever op til udbudsdirektivernes krav til begrundelse.

Konsekvensen er uklarhed og frustrationer blandt de virksomheder som bliver fravalgt. Ofte fører det til mistanker om urent trav i udbudsprocessen samt flere begæringer om aktindsigt. Endeligt har ufuldstændige begrundelser den mulige konsekvens, at det fører til flere klagesager.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der giver tilbud på offentlige udbudsforretninger.

Forslag

Der er behov for at styrke kvaliteten i begrundelserne for valg af leverandør ved offentlige udbud. Det bør ske ved en fælles standard for begrundelser, der skal gælde for udbud omfattet af EU´s udbudsdirektiver samt tilbudsloven, og som kan tilpasses til områdespecifikke forhold.

Det er vigtigt i den sammenhæng at udbyderen bliver forpligtet til i sine begrundelser at:

  • Beskrive metoden for evaluering, metoden for test af produkter mv.
  • Beskrive resultatet for hvert af de valgte tildelingskriterier for den enkelte tilbudsgiver i relation til det vindende tilbud.
  • Tilbyde et feedback møde med de(n) forbigåede tilbudsgiver med henblik på at forklare resultatet af udbuddet.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist

Regeringen og arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst og erhvervsfremme er enige i, at det er hensigtsmæssigt, at virksomheder modtager klare svar, når de har deltaget i en udbudsproces. Det skaber gennemsigtighed i den offentlige forvaltning og sikrer, at virksomhederne får nyttig feedback, der gør det muligt for dem at forbedre tilbud i fremtiden.

For at gøre det nemmere for offentlige myndigheder at give en god begrundelse angående valg af leverandør i forbindelse med et afsluttet udbud, har regeringen udarbejdet en vejledning til de offentlige ordregivere bl.a. om, hvordan man formulerer en god begrundelse. Vejledningen, der blev offentliggjort primo april 2014, indeholder konkrete paradigmer for begrundelser, som offentlige myndigheder kan anvende.

Der er stor forskel på de enkelte udbud, og det vurderes derfor ikke muligt at udarbejde en standard, som kan anvendes i alle tilfælde. Regeringen og arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst og erhvervsfremme er enige om, at en løsning med paradigmer, som kan anvendes af de offentlige ordregivere, hvor det giver mening, bidrager bedst muligt til at sikre fleksible rammer og holde udbudsomkostningerne nede.

Derudover har regeringen nedsat et Udbudslovsudvalg, der skal komme med forslag til en ny dansk udbudslov. Ordregiveres begrundelser indgår blandt andet i udvalgets drøftelser.

Forslaget er implementeret i 2018

Udbudsloven blev vedtaget af Folketinget d. 19. november 2015 og trådte i kraft d. 1. januar 2016. Det er præciseret i lovbemærkningerne, hvad ordregivers begrundelse for valg af leverandør skal indeholde for at give forbigåede tilbudsgivere de nødvendige oplysninger. Endvidere er det præciseret, at ordregiverens begrundelse skal sætte tilbudsgiverne i stand til at konstatere, om evalueringen er sket inden for rammerne af den evalueringsmetode, der skal fremgå af udbudsmaterialet. Dette indebærer angivelse af kriterierne for tildeling, beskrivelse af evalueringsmetoden og beskrivelse af, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen.


Ordregiver skal oplyse navnet på den vindende tilbudsgiver, og hvis der er tale om en rammeaftale, skal parterne i rammeaftalen oplyses.

Begrundelseskravene i udbudsloven indgår også i KFSTs vejledninger om udbudsreglerne.