Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af procedure ved ansøgning om alkoholbevilling - én indgang til myndighederne

Dato17.06.2013
Nummer166

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I forbindelse med opstart af hotel- og restaurations- virksomheder er der en lang række godkendelser og bevillinger, der skal på plads – ofte inden for en meget begrænset tidsperiode. Ansøgerne agerer hyppigt på tværs af flere myndigheder i etableringsfasen, og for en iværksætter kan det være vanskeligt at få overblik over, hvilke myndigheder, der skal kontaktes og i hvilken rækkefølge.

Ansøgerne oplever fx ofte situationen som uoverskuelig, når der ikke kan søges alkoholbevilling, uden der foreligger en lejekontrakt, men omvendt kan der heller ikke underskrives en lejekontrakt uden bevilling. Dertil kommer, at forhold omkring miljø-, brand- og bygningstilladelser også skal foreligge samtidig, ligesom der skal ske optagelse i Næringsbasen mv.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der skal have alkoholbevilling. Udfordringerne er dog størst for iværksætterne.

Forslag

Der har tidligere været flere tiltag med at etablere én indgang til flere myndigheder. Eksempelvis har der i forbindelse med det tidligere arbejde omkring administrative lettelser været gennemført kortlægning af alle relevante aktører – en sådan kortlægning kan evt. danne baggrund for en digital løsning.

Herudover har det været drøftet bl.a. med Københavns Kommune, der står for mange af alkoholbevillingerne, om man kunne etablere én indgang. Der kunne evt. etableres et fysisk kontor, hvor man i samme runde kunne få hjælp til udfyldelse og aflevering af de forskellige ansøgninger, der knytter sig til en alkoholbevilling.

Herudover har man i politiets regi tidligere arbejdet på en digitaliseret ansøgningsproces i forbindelse med opnåelse af alkoholbevilling og godkendelse af ny bestyrer.

Ved at samle de erfaringer, der er gjort i tidligere projekter, burde der kunne opnås administrative lettelser i forbindelse med ansøgningsprocedurerne

Yderligere oplysninger

Forslaget burde ikke kræve lovændringer.

Bevillingssystemet eksisterer, og uanset om man etablerer en fysisk enhed, der skal hjælpe og vejlede ved indlevering af ansøgningerne, eller om man etablerer en digitaliseret ansøgningsprocedure, bør det kunne rummes inden for den eksisterende lovgivning

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen, KL og Rigspolitiet vil forenkle ansøgningsprocessen for ansøgerne i de ca. 7-8.000 årlige bevillingssager ved at:

a)strømline ansøgningsblanketterne, så ansøgerne skal give færre og mere relevante oplysninger,
b)reducere mængden af dokumentation, som skal indsendes, gennem øget udveksling af oplysninger mellem myndighederne.

Det gøres hermed enklere og mere overskueligt for virksomhederne at ansøge om alkoholbevillinger, og det gøres lettere at drive virksomhed inden for restaurationsbranchen.

Samtidig sikres det, at der ikke gås på kompromis med de samfundsmæssige,
ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn, der ligger til grund for reguleringen af
alkoholbevillinger. Forenklingsinitiativerne forventes færdiggjort frem mod foråret 2016.

Der arbejdes endvidere hen imod etablering af en digital ansøgningsproces. Etablering, tilrettelæggelse og drift af en digital proces for ansøgning om alkoholbevilling sker i samarbejde mellem Rigspolitiet og KL.

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev det aftalt, at der gennemføres en række initiativer for at styrke den kommunale erhvervs-fremmeindsats, jf. rapporten om kommunal erhvervsfremme fra det fælles udvalgsarbejde. Det drejer sig blandt andet om etablering af én indgang for virksomheder.

Indtil dette arbejde er afsluttet, vil der dog ikke blive etableret én samlet indgang ved opstart af hotel- og restaurationsvirksomheder. Visse tilladelser vil således stadig skulle indhentes gennem kommunerne, og alkoholbevillinger vil forsat skulle indhentes gennem politiet.

 

Status juli 2018.

Forslaget forventes fuldt implementeret i 2018.

Reviderede ansøgningsblanketter for alkoholbevilling til henholdsvis personer og selskaber mv. blev gjort tilgængelige på www.politi.dk den 13. februar 2017. Revisionen var foranlediget af, at blanketterne indeholdt et felt, hvori det skulle angives, om ansøgeren havde næringsbrev, idet næringsbrevsordningen ophørte pr. 1. januar 2015.

Da dette felt skulle fjernes fra blanketterne, blev blanketterne gennemgået i øvrigt, hvilket medførte enkelte sproglige rettelser, herunder rettelse af en adresse, ligesom der blev foretaget ændringer af formuleringen vedrørende andre myndigheders godkendelse af lokaler. Endelig blev ordlyden af blanketternes tro og love-afsnit rettet, så afsnittene blev overensstemmende med betingelserne i restaurationslovens §§ 13 og 14. Blanketterne blev endvidere sat op, så det blev muligt at gemme indhold i blanketterne.

Rigspolitiet kan desuden til orientering oplyse, at Rigspolitiet i øvrigt er i dialog med Erhvervsstyrelsen om muligheden for yderligere forbedring af de eksisterende ansøgningsblanketter. Arbejdet hermed forventes færdigt i løbet af 2018.

Københavns Politi har i samarbejde med Københavns Kommune lavet et pilot-projekt vedr. digitale alkoholbevillinger. Københavns Politi har i den anledning oplyst følgende: ”Efter pilotprojektet blev sat i drift i november 2016 har restaurationsvirksomheder i Københavns Kommune fået mulighed for at søge om alkoholbevilling og godkendelse af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer digitalt via www.politi.dk. Benyttelse af systemet forudsætter, at ansøgeren logger ind med egen NemID.

Når en ansøger udfylder en ansøgningsblanket og sender den digitalt, genereres der en pdf-fil, som modtages i en sikker postkasse hos Københavns Politi, ligesom der automatisk oprettes en sag hos Københavns Kommune.

Københavns Politis sagsstyringssystem (POLSAS) giver ikke mulighed for at foretage et dataudtræk med henblik på at dokumentere, hvor mange af de i 2017 indgivne ansøgninger, der var digitale, og hvor mange der var indsendt på papir. De nedenfor anførte tal er derfor baseret på et skøn.

I 2017 blev ca. 40% af ansøgningerne modtaget digitalt. Ud af disse var ca. 80% ansøgninger om nye bevillinger, hvilket synes at indikere, at ansøgere, der skal søge om fornyelse af eksisterende bevillinger, foretrækker at benytte de gamle ansøgningsblanketter i stedet for den digitale løsning. Kun ca. 2 % af øvrige ansøgninger, såsom bestyrergodkendelser, anmeldelser om ændring i direktionen og bestyrelsen, blev modtaget via den digitale løsning.

Københavns Politi har løbende kontakt til Københavns Kommune vedrørende systemets drift.