Spring navigation over
Indhold start

Forskellige standarder for e-handels-løsninger ved udbud af fødevareleverancer

Dato17.06.2013
Nummer197

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Offentlig-privat samarbejde rummer gode økonomiske perspektiver for både de ordregivende myndigheder (stat, regioner eller kommune), de tilbudsgivende leverandører samt producenterne af fødevarer. For at alle parter kan hente de optimale gevinster ved dette samarbejde, er det vigtigt, at processerne omkring udbuddet og tilbudsgivningen fungerer optimalt.

Der er eksempler på, at udbudsmaterialet stiller krav om specialdesignede e-handelsmuligheder og specifikationskrav i den forbindelse, hvilket kan være med til at forenkle samarbejdet mellem indkøber og leverandør. E-handelsløsningerne indebærer, at den offentlige indkøber, eksempelvis en daginstitution, kan logge på en hjemmeside og den vej igennem bestille varer mv. hos den leverandør, der har vundet udbuddet.

Der er dog eksempler på, at den ordregivende myndighed (fx en kommune) stiller specifikke tekniske krav til e-handelsløsninger, der ikke svarer til, hvad der i øvrigt anvendes på markedet. Udviklingen af individuelle e-handelsløsninger til hver ordregiver indebærer oftest betydelige meromkostninger – og begrænser dermed antallet af tilbud, hvilket kan gå ud over konkurrence, pris og kvalitet.

Ydermere vil det ligeledes fordyre leverancerne grundet tidsforbruget og udviklingsomkostninger mv., hvis der udarbejdes omfattende specifikationskrav mv. til hver enkelt e-handelsløsning.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der leverer fødevarer til kommunerne eller andre offentlige myndigheder.

Forslag til løsning

Virksomhedsforum foreslår, at der etableres fælles standarder for offentlige e-handelsløsninger, så der fx ikke bruges ressourcer til at etablere forskellige parallelle systemer i de enkelte kommuner. Det bør analyseres nærmere, hvordan standarderne etableres og udbredes mest hensigtsmæssigt. Man kan fx forestille sig, at det kan ske ved at oprette en egentlig fælles e-handelsløsning, der kan virke som e-handelsplatform for offentlige indkøbere. Eller det kan ske ved at fastlægge og udbrede fælles standarder, der skal anvendes i det offentlige.

Yderligere oplysninger

Forslaget skal implementeres i de enkelte kommuner og øvrige offentlige myndigheder, men klare retningslinjer kunne komme fra fx Finansministeriet eller Erhvervs- og Vækstministeriet.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget følges delvist.

Regeringen og KL er på baggrund af anbefaling fra arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst og erhvervsfremme enige om, at det i udgangspunktet er uhensigtsmæssigt og fordyrende for de offentlige indkøb, hvis der stilles meget forskelligartede krav til e-handel af de forskellige ordregivende myndigheder, herunder krav, som markedet har vanskeligt ved at honorere. I visse situationer kan særlige hensyn dog tale for, at der stilles krav, der er særligt tilpasset den ordregivende myndighed – for eksempel for at sikre en væsentlig yderligere effektivisering af arbejdsprocesser.

Der findes allerede i dag en standard, der definerer, hvorledes ordrer, varekataloger og fakturaer skal se ud (OIOUBL-standarden). Denne standard opfylder Virksomhedsforums ønske, idet standarden skal anvendes af offentlige myndigheder til at ensrette de krav, der stilles til e-handelsløsninger. OIOUBL-standarden er obligatorisk for myndighederne at anvende i henhold til Folketingsbeslutningen omkring åbne standarder (http://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/b103/index.htm).

Når virksomhederne alligevel oplever, at der stilles forskellige krav til e-handelsløsninger på tværs af kommuner og myndigheder, kan årsagen være, at OIOUBL-standarden ikke anvendes eller overholdes. En anden mulighed er, at standarden er formuleret uhensigtsmæssigt, herunder at den er for bred og anvendes forskelligt, specielt i relation til varekatalogerne, som er den mest komplicerede del af OIOUBL standarden. Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet deltager i en række initiativer/fora, som blandt andre SKI og Foreningen af Offentlige Indkøbere står bag med henblik på at forbedre anvendelsen af OIOUBL standarden. Digitaliseringsstyrelsen vil her rejse spørgsmålet om OIOUBL standardens udbredelse samt standardens formulering med henblik på at få iværksat aktiviteter, der kan rette op herpå.

For så vidt angår it-systemer hos de offentlige myndigheder vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at implementere en egentlig fællesoffentlig e-handelsløsning, idet de fleste større offentlige ordregivere allerede i dag har anskaffet sådanne løsninger. At udskifte systemerne frem for at fortsætte med at standardisere dem med baggrund i OIOUBL-standarden vil derfor være dyrt og vil tage en længere årrække at gennemføre. Regeringen og KL er dog enige om at fremme en mere hensigtsmæssig kravsætning til systemerne ved at dele bedste praksis.

Regeringen vil orientere Virksomhedsforum medio 2015, når drøftelser og initiativer vedrørende udbredelse og anvendelse af OIOUBL-standarden er gennemført.

Status juli 2018.

Det er i aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 aftalt at implementere en række initiativer til digitalisering af indkøbsopgaven, og at der skal indføres krav om anvendelse af fælles standarder for e-ordrer og e-kataloger i de tilfælde, hvor der e-handles. Herudover er parterne enige om behovet for at styrke håndhævelsen af standarden vedrørende e-fakturering. Det er endelig aftalt, at regeringen vil søge opbakning til, at bestemte indkøbskategorier fremadrettet skal e-handles gennem anvendelse af e-ordre. Arbejdet med at identificere, hvilke indkøbskategorier som skal være omfattet af e-ordrer, pågår i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (Initiativ 4.2) i en arbejdsgruppe, der arbejder med forbedring af rammerne for udvikling og mere effektiv anvendelse af digitale processer for udbud og indkøb med henblik på at fremme vækst og konkurrence mest muligt. Arbejdsgruppen er etableret under ledelse af Digitaliseringsstyrelsen og med deltagelse af bl.a. Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Arbejdet omfatter en analyse, der blandt andet skal pege på, for hvilke indkøbskategorier det vil være mest relevant at stille krav om anvendelse af e-ordrer og e-kataloger. Herudover undersøges det, i hvilketomfang det videre arbejde med standardisering kan tage udgangspunkt i de rammer, som er etableret i regi af EU i non-profitforeningen OpenPeppol. En øget anvendelse af e-ordrer og e-kataloger forventes at resultere i færre omkostninger for virksomhederne, idet virksomhederne ikke længere skal imødekomme offentlige myndigheders individuelle tilpasningskrav for eksempelvis e-ordrer og e-kataloger samt mere effektive arbejdsgange ift. fakturering og håndtering af fejlfakturaer.