Spring navigation over
Indhold start

Forskellige standarder for e-handels-løsninger ved udbud af fødevareleverancer

Dato17.06.2013
Nummer197

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Offentlig-privat samarbejde rummer gode økonomiske perspektiver for både de ordregivende myndigheder (stat, regioner eller kommune), de tilbudsgivende leverandører samt producenterne af fødevarer. For at alle parter kan hente de optimale gevinster ved dette samarbejde, er det vigtigt, at processerne omkring udbuddet og tilbudsgivningen fungerer optimalt.

Der er eksempler på, at udbudsmaterialet stiller krav om specialdesignede e-handelsmuligheder og specifikationskrav i den forbindelse, hvilket kan være med til at forenkle samarbejdet mellem indkøber og leverandør. E-handelsløsningerne indebærer, at den offentlige indkøber, eksempelvis en daginstitution, kan logge på en hjemmeside og den vej igennem bestille varer mv. hos den leverandør, der har vundet udbuddet.

Der er dog eksempler på, at den ordregivende myndighed (fx en kommune) stiller specifikke tekniske krav til e-handelsløsninger, der ikke svarer til, hvad der i øvrigt anvendes på markedet. Udviklingen af individuelle e-handelsløsninger til hver ordregiver indebærer oftest betydelige meromkostninger – og begrænser dermed antallet af tilbud, hvilket kan gå ud over konkurrence, pris og kvalitet.

Ydermere vil det ligeledes fordyre leverancerne grundet tidsforbruget og udviklingsomkostninger mv., hvis der udarbejdes omfattende specifikationskrav mv. til hver enkelt e-handelsløsning.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der leverer fødevarer til kommunerne eller andre offentlige myndigheder.

Forslag til løsning

Virksomhedsforum foreslår, at der etableres fælles standarder for offentlige e-handelsløsninger, så der fx ikke bruges ressourcer til at etablere forskellige parallelle systemer i de enkelte kommuner. Det bør analyseres nærmere, hvordan standarderne etableres og udbredes mest hensigtsmæssigt. Man kan fx forestille sig, at det kan ske ved at oprette en egentlig fælles e-handelsløsning, der kan virke som e-handelsplatform for offentlige indkøbere. Eller det kan ske ved at fastlægge og udbrede fælles standarder, der skal anvendes i det offentlige.

Yderligere oplysninger

Forslaget skal implementeres i de enkelte kommuner og øvrige offentlige myndigheder, men klare retningslinjer kunne komme fra fx Finansministeriet eller Erhvervs- og Vækstministeriet.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget følges delvist.

Regeringen og KL er på baggrund af anbefaling fra arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst og erhvervsfremme enige om, at det i udgangspunktet er uhensigtsmæssigt og fordyrende for de offentlige indkøb, hvis der stilles meget forskelligartede krav til e-handel af de forskellige ordregivende myndigheder, herunder krav, som markedet har vanskeligt ved at honorere. I visse situationer kan særlige hensyn dog tale for, at der stilles krav, der er særligt tilpasset den ordregivende myndighed – for eksempel for at sikre en væsentlig yderligere effektivisering af arbejdsprocesser.

Der findes allerede i dag en standard, der definerer, hvorledes ordrer, varekataloger og fakturaer skal se ud (OIOUBL-standarden). Denne standard opfylder Virksomhedsforums ønske, idet standarden skal anvendes af offentlige myndigheder til at ensrette de krav, der stilles til e-handelsløsninger. OIOUBL-standarden er obligatorisk for myndighederne at anvende i henhold til Folketingsbeslutningen omkring åbne standarder (http://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/b103/index.htm).

Når virksomhederne alligevel oplever, at der stilles forskellige krav til e-handelsløsninger på tværs af kommuner og myndigheder, kan årsagen være, at OIOUBL-standarden ikke anvendes eller overholdes. En anden mulighed er, at standarden er formuleret uhensigtsmæssigt, herunder at den er for bred og anvendes forskelligt, specielt i relation til varekatalogerne, som er den mest komplicerede del af OIOUBL standarden. Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet deltager i en række initiativer/fora, som blandt andre SKI og Foreningen af Offentlige Indkøbere står bag med henblik på at forbedre anvendelsen af OIOUBL standarden. Digitaliseringsstyrelsen vil her rejse spørgsmålet om OIOUBL standardens udbredelse samt standardens formulering med henblik på at få iværksat aktiviteter, der kan rette op herpå.

For så vidt angår it-systemer hos de offentlige myndigheder vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at implementere en egentlig fællesoffentlig e-handelsløsning, idet de fleste større offentlige ordregivere allerede i dag har anskaffet sådanne løsninger. At udskifte systemerne frem for at fortsætte med at standardisere dem med baggrund i OIOUBL-standarden vil derfor være dyrt og vil tage en længere årrække at gennemføre. Regeringen og KL er dog enige om at fremme en mere hensigtsmæssig kravsætning til systemerne ved at dele bedste praksis.

Regeringen vil orientere Virksomhedsforum medio 2015, når drøftelser og initiativer vedrørende udbredelse og anvendelse af OIOUBL-standarden er gennemført.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget forventes implementeret som led i digitaliseringen af udbud og indkøb i den offentlige sektor jf. den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Der er igangsat et arbejde mhp. at udvikle fælleseuropæiske standarder for elektroniske ordrer og kataloger. Anvendelsen af fælleseuropæiske standarder fremfor den danske OIOUBL standard er et samstemmende ønske og anbefaling fra såvel erhvervslivet som de centrale offentlige myndigheder. Det skyldes blandt andet, at en international standard kan give afledte gevinster for virksomheder i form af for eksempel bedre grundlag for international handel. Anvendelsen af e-ordrer og e-kataloger vil øge digitaliseringen af udbuds- og indkøbsprocessen. Det vil medføre, at en større del af handlen vil kunne foregå elektronisk og automatisk i de anvendte digitale løsninger uden behov for manuel håndtering. Det forventes at føre til en mere effektiv proces med færre fejl og dermed reduktion af omkostninger og byrder for både erhvervslivet og offentlige myndigheder. Anvendelsen af fælleseuropæiske standarder vil også øge mulighederne for grænseoverskridende handel.

Lovkrav om anvendelse af e-ordrer og e-kataloger forventes fastsat ultimo 2020. Standarderne skal sikre digital sammenhæng med den fælleseuropæiske e-faktura standard, der implementeres i den offentlige sektor i 2019 og 2020 for hhv. statslige og ikke-statslige myndigheder. Den digitale sammenhæng mellem standarderne sikrer, at systemerne kan kommunikere med hinanden, og dermed øges graden af automatisering af processer.

Det forventes, at implementeringen af fælles standarder for elektroniske ordrer og kataloger årligt vil medføre administrative byrdelettelser svarende til 130 mio. kr. for erhvervslivet og over 400 mio. kr. for offentlige myndigheder.