Spring navigation over
Indhold start

Ansættelse i fleksjob

Dato17.06.2013
Nummer171

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

De administrative regler for virksomheders ansættelse og især administrationen under selve ansættelsesforholdet opleves besværligt af mange virksomheder. Det reducerer dermed virksomhedernes incitament til at ansætte fleksjobberettigede. Selvom mange virksomheder ønsker at påtage sig et socialt ansvar, er det især for mindre virksomheder en barriere, at administrationen opleves som administrativ bøvlet.

Virksomhedsforum finder det meget positivt, at der nu sker en digitalisering af anmodning om udbetaling af løntilskud og fleksjobtilskud via NemRefusion, men finder at der er behov for yderligere forenkling på området.

Forslag

Administrationen forbundet med ansættelse af personer i fleksjob forenkles, så det bliver administrativt enkelt at have en person i fleksjob ansat. Det foreslås bl.a. at

Som det er i dag skal der løbende (hver måned) ansøges om løntilskud, skønt størrelsen af dette er aftalt ved ansættelsen.

Med den forventede digitalisering opblødes reglen en smule. Den skaber langt fra den fleksibilitet, som en virksomhed har behov for.

En løsning ville være, at virksomheden kunne ansøge om tilskud inden for en 2-årig periode. Det vil skabe stor fleksibilitet for virksomhederne for at indberette for virksomhederne, så det kan tilpasses administrationen i virksomhederne.

Dette må kunne begrænses til de tidspunkter, hvor der sker ændringer i lønnen, fx ved overenskomstmæssige ændringer.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum har tidligere foreslået at anmodning om udbetaling af løntilskud og fleksjobtilskud digitaliseres. Dette forslag har regeringen gennemført og løsningen er klar pr. 20. august 2013.

Virksomhedsforums forslag knytter sig til anmodningsreglerne, der gælder for fleksjob, der er oprettet før den 1. januar 2013. I disse regler har der tidligere ikke været fastsat frister for anmodning af tilskud til fleksjob. Med lov nr. 357 af 09/04/2013 blev disse regler ændret, så arbejdsgiverne har mulighed for at søge om at få udbetalt løntilskud og tilskud til fleksjob indtil tre måneder frem i tid. Det svarer til mulighederne for refusion på sygedagpengeområdet. Dermed skal arbejdsgiverne forholde sig til én frist ved løbende anmodninger om udbetaling af sygedagpengerefusion, løntilskud og fleksjobtilskud. Grænsen ved de tre måneder er fastsat efter en rimelig afvejning af arbejdsgiverens anmodningsfrist og kommunernes mulighed for at følge udgifterne til fleksjobordningen, samt for at være i besiddelse af beregningsgrundlaget, hvilket bl.a. indebærer at være i besiddelse af informationer om, hvorvidt der skal udbetales sygedagpengerefusion eller om fleksjobtilskuddet skal reduceres på baggrund af udbetalt sygedagpengerefusion.

Ved beregningen af fleksjobtilskuddet til arbejdsgiveren skal kommunen have oplyst, om der i perioden, der anmodes om refusion for, har været fravær som følge af sygdom eller barsel, eller om der har været afholdt ferie med eller uden løn. Der er derfor behov for, at arbejdsgiveren afgiver disse få oplysninger i forbindelse med en refusionsanmodning, idet oplysningerne ikke kan hentes andre steder fra.

Første gang arbejdsgiveren skal anmode om tilskud til fleksjob, skal arbejdsgiveren angive bl.a. beregningsoplysningerne. Disse består af samtlige løn- og tilskudselementer, som kommunen skal bruge til beregning af tilskuddets størrelse. Når arbejdsgiveren har signeret anmodningen, sender NemRefusion automatisk anmodningen til kommunen. Ved de efterfølgende anmodninger skal arbejdsgiveren alene signere ny refusionsanmodning, medmindre der er sket ændringer i beregningsoplysninger, fx i tilfælde af fravær pga. sygdom, barsel, ferie eller lignende, idet oplysningerne er gemt i NemRefusion. Arbejdsgiveren vil desuden få en meddelelse med frist for næste refusionsanmodning.

Der bliver derfor tale om en proces, der kører automatisk, og som alene indebærer en meget begrænset arbejdsindsats for arbejdsgiveren.

Hvis arbejdsgiveren har ændringer til en anmodning for en person ansat i et fleksjob, kan arbejdsgiveren angive de ændrede beregningsoplysninger i den næste anmodning, hvor der angives en dato for, hvornår oplysningerne er gældende fra. Der er således kun behov for at arbejdsgiveren forholder sig til det konkrete indhold af indberetningen på de tidspunkter, hvor der sker ændringen i beregningsoplysningerne.

Det skal bemærkes, at anmodningsreglerne alene gælder fleksjob, der er oprettet før den 1. januar 2013. Fleksjob, der er oprettet efter den 1. januar 2013, er omfattet af de nye regler på fleksjobområdet. Her skal arbejdsgiveren alene udbetale løn inkl. pension for den arbejdsindsats, den ansatte i et fleksjob reelt yder. Kommunen supplerer lønnen fra arbejdsgiveren med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Dermed undgår arbejdsgiverne unødvendigt bureaukrati, idet de ikke har løbende opgaver med administration af ordningen, hvilket kunne være en barriere for oprettelsen af fleksjob for nogle arbejdsgivere.