Spring navigation over
Indhold start

Forbedring af kvalitet og hastighed i Fødevareministeriets Klagecenters sagsbehandling

Dato17.06.2013
Nummer198

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Fødevareministeriets klagecenter behandler klager over afgørelser truffet af institutioner under Fødevareministeriet i første instans, f.eks. fødevaresager, enkeltbetalingssager, krydsoverensstemmelsessager (KO), landdistriktssager m.m.

Der foregår i øjeblikket ikke en fuld prøvelse af klagesagerne, ligesom begrundelserne i afgørelserne ikke altid i tilstrækkelig grad afspejler hvilket grundlag afgørelsen er truffet. Hertil kommer, at sagsbehandlingstiderne meget lange.

Klagecenteret arbejder selv med en målsætning på højst 6 måneders sagsbehandlingstid, hvilket ikke i sig selv kan betragtes som synderligt ambitiøst. I 2012 var de reelle sagsbehandlingstider imidlertid:

  • Fødevarer, dyr, fiskeri og planter: 6,5 måneder
  • Enkeltbetaling: 8,2 måneder
  • Krydsoverensstemmelse (KO): 14,8 måneder
  • Landdistrikter: 13,6 måneder
  • Støtteområdet samlet: 11,7 måneder

Kilde: fvm.dk

For den enkelte landmand og fødevarevirksomhed vil den faktiske sagsbehandlingstid endda være endnu længere, da klageprocessen går via den ansvarlige styrelse, før den videresendes til klagecenteret.

For fødevaresager var den faktiske gennemsnitlige sagsbehandlingstid således 8,4 mdr. fra 1.4.12 – 1.4.13. For KO sager var den faktiske gennemsnitlige sagsbehandlingstid således 21,6 måneder i november 2012. Det er en helt uacceptabel ventetid, og ligger langt over sagsbehandlingstider i andre offentlige klageinstanser.

Herudover ender uforholdsmæssigt mange sager i Klagecenteret, da mange kontrolbesøg har karakter af en fejlfindingsøvelse.

Hvis kontrolbesøgene var vejledningsbesøg, kunne småfejl og forseelser rettes på stedet, og det ville ikke være nødvendigt at træffe afgørelser, der skal indbringes for Klagecenteret. Dette ville mindske sagstrykket i Klagecenteret og dermed bringe sagsbehandlingstiden ned.

Berørte virksomheder

Den utilfredsstillende praksis berører både primære producenter og fødevarevirksomheder.

Forslag til løsning

Der er behov for en betydelig indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden i Fødevareministeriets Klagecenter til minimum de udmeldte målsætninger.

Der er behov for, at Fødevareministeriet arbejder på at sikre, at flere sager løses bedre inden en afgørelse træffes i 1. instans, således at antallet af klagesager minimeres. Derudover bør det overvejes at løse skønssager, f.eks. med rengøring, hygiejne og antal håndvaske andre steder end i Klagecentret.

Forslaget gennemføres delvist. Læs svaret her (pdf)

Forslaget er implementeret i 2014

Sagsbehandlingstid i måneder

Fra klagen er modtaget i Klagecentret til afgørelse 2013 10,8 juli 2014 4,6

Fra klagedato (modtaget i styrelsen) til afgørelse i Klagecentret 2013 12,2 julie 2014 8,4

Som det fremgår, er sagsbehandlingstiden nedbragt yderligere både i Klagecentret og styrelserne. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Klagecentret er således pt. under det målsatte (6 mdr.). For styrelsernes vedkommende efterleves tidsfristerne på langt de fleste områder, og der er fortsat fokus på yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i NaturErhvervstyrelsen, jf. den iværksatte handlingsplan, som ser ud til at virke. Antallet af klagesager er fortsat faldende, og Klagecentret forventer at behandle ca. 1.100 klagesager i 2014 mod 1.340 i 2013. Årsagen er formentlig større kendskab til reglerne hos virksomhederne bl.a. som følge af mere og bedre vejledning fra styrelserne. Desuden formodes styrelsernes fokus på kvalitet i førsteinstansafgørelserne at have medvirket til nedbringelse af antallet af klagesager.