Spring navigation over
Indhold start

Kommunale sagsbehandlingstider ved ansøgning om miljøgodkendelse

Dato17.06.2013
Nummer199

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er den enkelte kommune eller Miljøstyrelsen, der udsteder miljøgodkendelserne, og det varierer meget fra myndighed til myndighed, hvor hurtig sagsbehandlingen er, og hvor detaljeret kravene til ansøgningen skal være.

Godkendelsespligtige virksomheder, der eksempelvis har produktionssteder i flere kommuner oplever ofte en stor variation i de enkelte kommuners fortolkning af de samme regler.

F.eks. kan det i en kommune tage 4 uger at få en miljøgodkendelse, mens det i en anden kommune kan tage op til 1 år at gennemføre en ansøgningsproces, men hvor der reelt ikke er forskel på produktionsstederne andet end den geografiske beliggenhed.

En analyse fra Landbrug & Fødevarer viser ligeledes, at 6 måneders forsinket sagsbehandling af miljøgodkendelser på svinebrug i gennemsnit giver en reduktion i beskæftigelsen på 1300 personer (alene i kødbranchen) og en nedgang i eksporten på godt 0,6 mia. kr. Det er et billede, der også er genkendeligt inden for andre industriområder.

Udfordringen med myndighedernes sagsbehandlingstider ved miljøgodkendelser er således generel, selvom der siden juli 2006 har været krav om kvalitetsstyringssystemer i kommunerne, der skulle sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet, for at sikre såvel borgernes som virksomhedernes tillid og tilfredshed med sagsbehandlingen.

Berørte virksomheder

Virksomheder og husdyrbrug, som er forpligtet til at søge om og opnå en miljøgodkendelse forud for opstart.

Forslag

Miljøreguleringens betydelige kompleksitet og omfang med brede hjemler og heraf følgende usikkerheder er en af årsagerne til de lange sagsbehandlingstider og den betydelige variation fra myndighed til myndighed.

Det er nødvendigt, at der sker en modernisering og effektivisering af miljølovgivningen, for at opnå en gennemsigtighed, der sikrer retsbeskyttelse og gør det administrativt lettere for virksomheder og husdyrbrug. Det kan være vanskeligt for de kommunale sagsbehandlere at forvalte det komplekse område og ud over en modernisering af lovgivningen, bør der gives nogle værktøjer til sagsbehandlerne.

De virksomheder der er miljøcertificeret og derfor gennemgår audits af et certificeringsorgan, oplever ofte, at de metoder der anvendes her er systematiske og har udgangspunkt i de væsentlige miljøpåvirkninger på en virksomhed.

Med udgangspunkt i disse erfaringer anbefalede Virksomhedsudvalg II, at der udvikles en vejledning til primært de kommunale sagsbehandlere i sådanne auditmetoder.

Som udgangspunkt skal det være frivilligt om sagsbehandlerne uddannes i at anvende disse metoder, men det kan overvejes at gøre det obligatorisk, for at opnå en højere kvalitet.

Det bør overvejes at fastsætte maksimale sagsbehandlingstider på miljøområdet, så der sikres en og fremdrift i sagsbehandlingen.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres.

Miljøministeriet har som led i Vækstplan for Fødevarer taget initiativ til forenklinger for hovedparten af de godkendelsespligtige virksomheder . Der er i første omgang iværksat et for-projekt, som skal vurdere sammenhængen mellem VVM-screening og miljøgodkendelser mhp. at lave en digital anmeldeordning for hovedparten af de godkendelsespligtige virksomheder. Der vil desuden blive udarbejdet egentlige branchebekendtgørelser med standardiserede miljøkrav til specifikke brancher, således at de berørte virksomheder kan nøjes med at sende en anmeldelse i stedet for en ansøgning om godkendelse. Der udarbejdes i første omgang branchebekendtgørelser for biogasanlæg og for korn- og foderstofvirksomheder.

Miljøministeriet har derudover som led i Vækstplan for Fødevarer iværksat et initiativ, der har til hensigt at fremme anvendelsen af rummelige miljøgodkendelser, som reguleres på fastsatte emissionsgrænser og ikke produktionslofter. Sigtet hermed er bl.a. at give virksomhederne vejledning i, hvordan de kan udnytte muligheden for rummelige miljøgodkendelser, således at der kan foretages ændringer og udvidelser i produktionen indenfor en miljøgodkendelse uden at gå på kompromis med de danske miljøstandarder.

For yderligere at fremme en effektiv sagsbehandling på miljøområdet har regeringen og KL i forlængelse af regeringens udspil til Vækstpakken og i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 aftalt at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i 2016. Reduktionen skal bl.a. opnås ved at indføre servicemål på en række områder, herunder miljøgodkendelser. Regeringen og KL er enige om at udarbejde en model med konkrete servicemål for sagsbehandlingstiderne, som skal drøftes af parterne inden udgangen af september 2014. Regeringen og KL er ligeledes enige om at gennemføre regelforenklinger på miljøområdet med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger for miljøgodkendelser og sager om godkendelse af husdyrbrug. Der udarbejdes en konkret model, der drøftes af parterne efter sommerferien 2014.

Forslaget er implementeret i 2015

Forprojektet om sammenhængen mellem VVM og miljøgodkendelser er afsluttet. Der er etableret en ny digital anmeldeordning for bilag 2-virksomheder, som er trådt i kraft 1. januar 2016. Der er samtidig lavet en branchebekendtgørelse for maskinværksteder, således at disse digitalt skal anmelde sig frem for at have en miljøgodkendelse.

For at fremme rummelige miljøgodkendelser har Miljøstyrelsen i 2014-15 gennemført en formidlingsindsats og udbygget godkendelsesvejledningen.

Regeringen og KL har i december 2015 indgået en aftale, der fastsætter konkrete servicemål for sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager.

For husdyrgodkendelser forventes effekten af servicemålene for husdyrsager (§10, §11, §12) at være 7-8 mio. kr. årligt i sparede kapitalomkostninger. Forudsætningerne er fundet i teknisk bilag til aftale om servicemål, hvor visitationsperioden på 21 dage og de 7 dage, hvor ansøgning ligger hos ansøger, er fratrukket sagsbehandlingstider i 2014:

Tal for miljøgodkendelser og byggesager findes ikke.