Spring navigation over
Indhold start

Tilpasning af sprog i indberetningsløsningen EASY mv.

Dato17.06.2013
Nummer172

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

En del af spørgsmålene i EASY og opfølgende skemaer synes at have til formål at indsamle data til statistik/forskning og er sat i kategorier, som bl.a. skal passe ind i et fælles europæisk registreringssystem.

F.eks. kan man ikke skrive sin egen stillingsbetegnelse på den tilskadekomne, men skal vælge en stilling i et meget omfattende dropdownsystem, hvor det kan være vanskeligt at finde en relevant betegnelse.

Et andet omfattende dropdownsystem er valg af "redskab", hvor det ikke er muligt at skrive fx bil eller sav, men man skal vælge i et dropdown system.

Det kan fx. være svært at gennemskue, at man skal vælge "landekøretøjer - UNA" for to niveauer længere nede at kunne vælge "bil"?

Skemaet er generelt bygget op med dropdownmenuer og valg af sprog, der kan opleves svært gennemskueligt for de personer, der står for anmeldelsen i virksomhederne.

Berørte virksomheder


Der anmeldes årligt 40.000-45.000 arbejdsskader pr år og der er en generel underanmeldelse på 50%.

Nogle af disse arbejdsskader sker hos store virksomheder med professionelle HR afdelinger og arbejdsmiljøkonsulenter, der er inde i systemerne, men mindst halvdelen af ulykkerne sker i mindre virksomheder med under fem ansatte.

Statistisk, så vil de kun have en skade hver 7-10. år, hvilket betyder, at de sjældent stifter bekendtskab med dette indberetningssystem og de anvendte fagudtryk.

Forslag

Under hensyntagen til at der også er brug for oplysninger til statistisk brug foretages der en kritisk gennemgang af valg af sprog/ord i indberetningsløsningen EASY og opfølgende skemaer, så der vælges et abstraktionsniveau, der betyder, at fx mindst 80 pct. af de der skal indberette umiddelbart forstår sproget.

Her kan bl.a. henvises til Rambølls rapport "IT i praksis" fra 2011. Det kan eventuelt løses ved, at der gennemføres en brugertest der også tilgodeser små og mindre virksomheder, der ikke har erfaring med at anvende systemet.

Anmeldesystemet EASY er et gammelt system og bygger derfor på en forældet platform. Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet er i fællesskab i den indledende fase med at udvikle et helt nyt anmeldelsessystem, som forventes taget i drift indenfor to år. Ved udviklingen af det nye system vil alle felterne blive gennemgået med kritiske øjne, således at kun de relevante oplysninger bliver medtaget.

Ved implementering af et nyt EASY vil alle felter, og nødvendigheden af disse blive gennemgået og vurderet i forhold til behovet, indsatsen fra anmelder og hvilken værdi oplysningen giver til modtagerne (Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet og forsikringsselskaber).

Det er korrekt at de nuværende klassifikationer i EASY er meget omfattende og kan være svære at benytte i en konkret anmeldelse. Baggrunden for disse klassifikationer er, at Arbejdstilsynet skal indberette statistik på arbejdsskadeområdet til EU, og EU kræver, at indberetningen sker med udgangspunkt i disse klassifikationer.

Arbejdsskadestyrelsen er imidlertid meget bevidst om, at brugen af disse klassifikationer har været den største udfordring og irritation for systemets brugere de sidste mange år. Derfor vil der blive arbejdet på en ordentlig og brugervenlig løsning på denne udfordring.

Det kan derfor på nuværende tidspunkt ikke oplyses med sikkerhed om og i givet fald hvordan denne del af EASY systemet kan forbedres i forbindelse med et nyt system.

Ved udviklingen af det nye system vil brugere, herunder virksomheder, blive inddraget.

(Se også nr. 168)

Forslaget er implementeret i 2017.

Det nye EASY som blevet taget i drift 17. juni 2917, indeholder kun oplysninger, som er nødvendige for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets myndighedsopgave, herunder udarbejdelse af statistik til EU-samarbejdet, samt til brug for en eventuel vurdering efter Arbejdsskadesikringsloven.

I udviklingsarbejdet er alle klassifikationer blevet kritisk gennemgået i forhold til relevans og indhold og sprogligt bearbejdet. Overflødige/redundante værdier er fjernet.

Der er indført en fritekst stillingsbetegnelse og herudover skal stilling af statistiske årsager angives ved valg i en klassifikation. Denne klassifikation er suppleret med en mere ”mundret” stikordsliste, som medfører, at almindelige betegnelser lettere kan findes. Herudover er selve klassifikationen reduceret til færre valgmuligheder.

Baseret på en vurdering af datakvaliteten og brugernes tilbagemeldinger er klassifikationen til valg af ”redskab” ikke videreført i det nye EASY. ”Redskab” kan således angives i fritekst, hvilket vurderes at være nemmere for virksomhederne.

Det nye EASY har i en brugertest, afviklet i eksternt bureau, bestået de fællesoffentlige krav for brugertilfredshed med gode karakterer. I brugertesten deltog medarbejdere fra virksomheder, som ikke tidligere havde anmeldt en arbejdsulykke.