Spring navigation over
Indhold start

Gennemsigtig og ensartet opgørelse af kommunale priser

Dato17.06.2013
Nummer200

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Kommuner træffer ofte beslutning om organisering af en opgave på et grundlag, hvor man ikke kan sammenligne offentlige priser med omkostningsægte private priser. Den manglende gennemsigtighed om kommunale priser betyder, at det er vanskeligt at sammenligne offentlige og private priser. Konsekvensen er, at private virksomheder har vanskeligt ved at sandsynliggøre prisforskelle.

Mere konkret er udfordringen den, at de offentlige budget- og regnskabssystemer er indrettet således, at der:

1) ikke er en standardiseret opgørelse af pris på aktivitetsniveau (fx døgnpris på plejehjem), leverance eller en ydelse og,

2) ikke indregnes indirekte omkostninger til fx it, stabsfunktioner samt kapitalomkostninger til afskrivning på bygninger og materiel.

Det er alene i en direkte udbudssammenhæng hvor en offentlig myndighed, der vælge at udarbejde et internt kontrolbud, er forpligtet til at opgøre omkostningsægte priser.

Det gør, at virksomhederne i bedste fald skal bruge store administrative ressourcer på at benchmarke sig i forhold til kommunen og giver stor usikkerhed i forhold til en fair konkurrence.

Berørte virksomheder

De manglende standarder påvirker stort set alle virksomheder, der udfører opgaver i konkurrence med private, lige fra det tekniske område over administrative opgaver til social- og velfærdsområdet.

Forslag

Det foreslås, at der bliver udviklet en fælles standard for opgørelse af enhedspriser på alle væsentlige kommunale aktivitetsområder (plejecentre, dagpasning, jobcenter-ydelser, park og vej mv.).

Den fælles standard skal omfatte enhedspriser, der er på aktivitets- eller ydelsesniveau er sammenlignelige på tværs af kommuner. Det skal samtidig være obligatorisk at anvende standarden og offentliggøre enhedspriserne, fx på kommunens hjemmeside. Opgørelsen af enhedspriser skal være beregnet på baggrund af princippet om omkostningsægte priser, dvs. inklusiv indirekte omkostninger mv. Forslaget vil sikre en ensartet udregning og prissætning på tværs af kommuner, og dermed skabe større gennemsigtighed.

Yderligere oplysninger

Der burde kunne findes inspiration fra lovgivning om beregning af kontrolbud.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres ikke på nuværende tidspunkt, da det vurderes usikkert, hvilke omkostninger det vil indebære for det offentlige og hvor stor effekten vil være.

Forslaget forudsætter, at enhedspriserne i kommunerne opgøres omkostningsbaseret. Kommunernes driftsregnskab er udgiftsbaseret, og det er kun i forbindelse med f.eks. kontrolbud og visse takstberegninger, at kommunerne beregner omkostningsbaserede priser, dvs. i situationer hvor der foreligger en direkte konkurrencesituation. Det vil derfor formentligt være administrativt krævende for kommunerne at opgøre omkostningsbaserede enhedspriser, da der vil være tale om en omlægning af kommunal praksis.

I situationer, hvor der er et direkte behov for at sammenligne kommunale og private priser, er der, som nævnt i forslaget regulering heraf, fx i form af reglerne om omkostningskalkulationer i forbindelse med kontrolbud og reglerne om omkostningsbaserede takster på bl.a. det specialiserede socialområde og ældreområdet.