Spring navigation over
Indhold start

Øget kommunal digitalisering - track and trace af alle virksomhedshenvendelser

Dato17.06.2013
Nummer163

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Øget digitalisering og mulighed for at kunne tilgå en opdateret oversigt over status på behandlingen af virksomhedshenvendelser giver virksomhederne bedre mulighed for at tilrettelægge driften, idet kommunernes sagsbehandling bliver mere gennemsigtig. Det må samtidig forventes at antallet af henvendelser til kommunen om status på sagsbehandling reduceres væsentligt.

Inden for byggesagsbehandlingen vil en løbende opdatering på sagsbehandlingens status give virksomhederne bedre mulighed for at planlægge byggeriet og løbende indhente eventuelle yderligere oplysninger til brug for ansøgningen.

Den øgede gennemsigtighed må forventes at have den yderligere fordel, at det bliver mere synligt for kommunerne og virksomhederne, hvor ansvaret for sagsbehandlingstiden på en henvendelses ligger.

Det kan altså blive muligt at se, om en lang sagsbehandlingstid fx skyldes, at en virksomhed ikke har leveret nødvendige oplysninger, eller om kommunen har været lang tid om at behandle oplysningerne.

Når virksomhedernes henvender sig hos kommunerne vil de oprette en sag i deres elektroniske dokument- og sagshåndteringssystem. Dette unikke sagsnummer kunne skabe grundlag for en direkte sporing af den konkrete sags fremdrift og status.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der har behov for at få behandlet kommunale sager inden for eksempelvis miljø- eller byggeområdet.

Forslag

Indfør et track-and-trace system i alle kommuner, så virksomhederne nemt og hurtigt kan følge sagsbehandlingen af deres sag. Undersøg mulighederne for at købe et eksisterende it-system eller udvikle en ny fælles it-infrastruktur, så kommunerne kan trække på ét fælles standardiseret it-system til at imødekomme virksomhedernes behov for øget transparens i den kommunale sagsbehandling.

Uanset hvilken forvaltning eller kommune, der er tale om, bør hver enkelt sag for virksomhedshenvendelser have én digital reference, så den opfattes som unik blandt alle kommunale myndigheder.

I forbindelse med indførelsen indtænkes muligheden for indførelse af track- and trace på borgerhenvendelser/sager.

Det er en forudsætning for forslaget, at der kan laves en positiv business case for ovennævnte forslag.

Yderligere oplysninger

Det gode eksempel - "Følg din byggesag" Københavns Kommune og Aalborg Kommune:

Med "følg din byggesag" er det muligt at følge med i fremdriften i en byggesag. Det er bl.a. muligt at følge om sagen er modtaget og registreret, hvad status er på sagen, om kommunen venter på yderligere oplysninger, hvornår der kan forventes svar og endeligt er det muligt at se afgørelsen, så snart denne er færdig (og downloade den som PDF).

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen og KL støtter øget digitalisering af både erhvervslivets ansøgningsprocesser og kommunernes myndighedsbehandling. KL og staten er således også i gang med at digitalisere på en række områder, jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Den 1. april 2014 var Byg og Miljø klar til åbning i 97 kommuner. Byg og Miljø gør det muligt via et enkelt system at søge om byggetilladelser og en række sager på miljøområdet, fx vandindvending og jordvarme. I Byg og Miljø vil hver ansøger få en digital sagsmappe, hvor ansøgeren til hver en tid kan tilgå og se status for ansøgningen. Ansøgeren kan desuden bede om en status over sagsbehandlingen tilsendt på mail eller sms. Byg og Miljø er konkret planlagt udvidet til miljøgodkendelser og hertil knyttede spildevandstilladelser i 2015. Derudover vil der i den videre udvikling af Byg og Miljø blive analyseret, hvilke andre relevante myndighedsrelaterede ansøgningsmuligheder, der kan indgå i Byg og Miljø. Det kunne eksempelvis være olie- og benzinudskillere og store tanke på virksomheder, der ikke kræver miljøgodkendelse.

Forslaget er implementeret i 2014

Pr. 1. december 2014 var det obligatorisk at ansøge digitalt om byggetilladelser. På det tidspunkt var alle 98 kommuner koblet op på portalen Byg og Miljø, hvor den digitale ansøgning om byggetilladelser kan gennemføres. I Byg og Miljø kan hver ansøger tilgå en sagsmappe, hvor man bl.a. kan se status for ansøgningen. Derudover modtager ansøgeren en e-mail eller sms, når der er nyt sagen.

Der er ikke sket en fuld integration mellem Byg og Miljø og VIRK, men det er muligt at tilgå Byg og Miljø via link fra VIRK. I 1. kvartal 2015 forventes en forbedret løsning af Byg og Miljøs design. Her vil portalen blive integreret med standarderne for den fællesoffentlige designmanual for erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger.

Forslaget er delvist implementeret.