Spring navigation over
Indhold start

Genbrug af data i forbindelse med indberetning af arbejdsskader

Dato17.06.2013
Nummer201

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når en virksomhed har foretaget en digital anmeldelse af en arbejdsskade(via EASY) oplever virksomhederne ofte, at Arbejdsskadestyrelsen beder om yderligere informationer. Det kan være nødvendigt for at sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst, men det bør ikke forekomme, at Arbejdsskadestyrelsen beder om de samme oplysninger, som virksomhederne allerede en gang har indberettet.

Det ser ud til, at Arbejdsskadestyrelsen udsender standardskemaer med henblik på at indsamle supplerende oplysninger fra virksomhederne. Der tages ikke hensyn til, at virksomhederne allerede har givet fyldestgørende oplysninger på en række af de pågældende områder.

Det forekommer endvidere uhensigtsmæssigt, at Arbejdsskadestyrelsen sender de opfølgende skemaer med almindelig post frem for digitalt.

Berørte virksomheder

Der registreres årligt 40.000-45.000 arbejdsskader pr år. Når virksomhederne har foretaget indberetningen af arbejdsskaden via EASY forekommer det ofte, at Arbejdsskadestyrelsen beder om yderligere oplysninger. Nogle arbejdsskader sker hos store virksomheder med professionelle HR afdelinger og arbejdsmiljøkonsulenter, der er inde i systemerne, men en stor del sker i mindre virksomheder med under fem ansatte.

Det betyder, at mange virksomheder sjældent – fx hver 5.-10. år - stifter bekendtskab indberetningssystemet, selve sagsbehandlingsprocessen og de anvendte fagudtryk.

Forslag

Arbejdsskadestyrelsen ændrer deres praksis, så de fremover ikke beder virksomhederne om oplysninger, de allerede en gang har indberettet og at den opfølgende proces håndteres digitalt. I stedet for at bruge standardskemaer bør Arbejdsskadestyrelsen alene bede om de oplysninger, de endnu ikke har fået fra arbejdsgiveren med henblik på at sikre at sagen er fuldt belyst.

Alternativt bør Arbejdsskadestyrelsen selv forudfylde de oplysninger, som de allerede har fået fra virksomhederne, så det er klart at virksomhederne alene skal udfylde felter med nye oplysninger.

Virksomhederne har alene pligt til at anmelde arbejdsulykker. Besvarelsen neden for vedrører derfor kun arbejdsulykker - ikke erhvervssygdomme.

Arbejdsskadestyrelsen forsøger som udgangspunkt at undgå at stille spørgsmål til virksomhederne, som er gentagelse af oplysninger fra anmeldelsen, som tidligere er stillet, eller som er irrelevante for sagens behandling.

I et fåtal af sagerne, er det dog nødvendigt af hensyn til sagens behandling at spørge uddybende ind til en problemstilling. I disse situationer har styrelsen valgt at spørge den, der bedst kender svaret. Vi spørger ikke flere parter, hvis vi kan undgå det. Det kan ikke udelukkes, at nogle af spørgsmålene af virksomhederne opleves som en gentagelse af noget, de har beskrevet i anmeldelsen.

Arbejdsskadestyrelsen tilstræber imidlertid, at spørgsmålene er tilpasset og tilrettet den konkrete problemstilling, herunder hvad der ønskes uddybet.

Der vil dog gå et mindre antal spørgeskemaer ud, som er en gentagelse af noget virksomhederne kan have skrevet i anmeldelsen. Det skyldes, at Arbejdsskadestyrelsen på grund af ressourcemæssige hensyn er nødt til at anvende standardiserede spørgeskemaer i et vist omfang.

Arbejdsskadestyrelsen arbejder løbende på at videreudvikle kommunikationen med virksomheder, og digital kommunikation indgår i Arbejdsskadestyrelsens overvejelser om den fremtidige kommunikation. For så vidt angår evt. digital opfølgning på sagerne over for virksomhederne, udvikles der over de næste to år et nyt anmeldesystem, ligesom der videreudvikles på sagsbehandlingssystemer.

Vi arbejder efter, at det nye anmeldesystem bringes til at genbruge data, og at indhentning af yderligere oplysninger så vidt muligt sker digitalt, fx ved henvendelse til virksomhederne via e-boks.

Forslaget er implementeret i 2017.

Virksomhedsforum har foreslået, at virksomheder kun skal afgive oplysninger én gang, når virksomheden anmelder en arbejdsskade, herunder at arbejdsskadesystemet som udgangspunkt genbruger de indberettede oplysninger i forbindelse med opfølgningen, og at processen i øvrigt håndteres digitalt.

Forslaget er implementeret med det nye digitale anmeldesystem for arbejdsulykker (EASY), der har gjort det nemmere og hurtigere for arbejdsgiverne at anmelde arbejdsulykker. EASY blev sat i drift den 17. juni 2017.

Det digitale anmeldesystem er obligatorisk, og med systemet sparer virksomheder tid, når de skal anmelde arbejdsulykker, i det:

• Systemet er integreret med CPR som CVR således, at tilskadekomnes og virksomhedens adresseoplysninger m.v. automatisk udfyldes i anmeldelsen.

• Der som udgangspunkt kun spørges til nødvendige oplysninger i arbejdsskadesagen, samt oplysninger til brug for det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.Det betyder bl.a., at virksomhederne i mindre grad end tidligere skal afgive de samme informationer til arbejdsskadesagens behandling af flere omgange.

Samtidig modtager en del arbejdsgivere breve fra AES via e-boks. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring arbejder fortsat kontinuerligt på at effektivisere deres processer gennem digitalisering og forbedret udnyttelse af data på tværs af sagsbehandlingen.

Der henvises i øvrigt til status for forslag 168 og forslag 406.